Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER

 Amaç- 1 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Kalitesini Arttırmak

Hedef 1.1 Her yıl tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal eğitim programlarına(ÇEP, Bologna vb.) uygun olarak güncellenmesini sağlamak ve gerekli revizyonları yapmak.

Hedef 1.2 Her yıl Senaryoya ve uygulamaya dayalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde en az 2 kurs yapmak.

Hedef 1.3 İki yıl içerisinde Simüle/Standardize Hasta Eğitim Merkezi kurmak

Hedef 1.4 Bir yıl içerisinde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi kurmak

   Hedef 1.5 Heryıl güncellenen eğitim programımızın en az 2 STK ve en az 20 mezun öğrencimizle paylaşmak,

   Hedef 1.6 Her yıl lisans ve lisansüstü eğitim çerçevesinde Erasmus vb.programlarına yönelik üniversite sayısı ve öğrenci kontenjanlarında  %10 artış sağlamak,

Hedef 1.7 Her yıl ulaşılabilen mezun sayısını %10 artırmak,

Hedef 1.8 Her yıl mezun olan öğrenciler için (Öğrenci–Fakülte Bağlarını geliştirmek ve toplum ihtiyaçlarına katkı sağlamaları için) en az 1 etkinlik düzenlemek

Hedef 1.9 Her yılToplum Sağlığının Geliştirilmesine yönelik resmi, özel ve gönüllü kuruluşlarla en az 1 ortak etkinlik düzenlemek,


Amaç-2 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi(Uzmanlık Eğitimi)’nin Kalitesini Arttırmak

                  Hedef 2.1 Her yıl Uzmanlık eğitim programlarının tanıtılması amacıyla en az 1 etkinlik düzenlenmesini sağlamak,

Hedef 2.2 Her yıl yeni başlayan araştırma görevlilerine en az 1 oryantasyon eğitimi yapmak

                  Hedef 2.3 Her yıl Uzmanlık Eğitiminin, Tıpta uzmanlık kurulunun önerdiği standartlara göre, güncellenmesini sağlamak ve gerekli revizyonları yapmak

                 

                  Amaç-3 Öğretim Üyelerinin Niteliklerinin Geliştirilmesini Sağlamak

                  Hedef 3.1 Her yıl en az 3 öğretim elemanının araştırma konuları ile ilgili olarak;  uzun süreli(>3 ay) yurt dışına gönderilmesini sağlamak ve bu sayıyı her yıl  arttırmak.

Hedef 3.2 Her yıl Akademik kadro planlaması çerçevesinde Öğretim Üyesi sayısınıen az %5 artırmak,


Amaç-4 Fakültemizde Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak

                  Hedef 4.1 Her yıl TÜBİTAK’a en az 2 Araştırma projesi sunulmasını sağlamak,

                  Hedef 4.2 Her yıl  Bakanlık ve diğer kuruluşlara en az 2 proje sunulmasını sağlamak,

Hedef 4.3 Her yıl DÜBAP’ a en az 30 proje sunulmasını sağlamak

Hedef 4.4 SCI/SCIE yayın sayısını en az %5 artırmak,

Hedef 4.5 Her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantılara öğretim elemanlarının katılım sayısını  artırmak

Hedef 4.6 Her yıl AD/BD’larının fakültemiz bünyesinde en az 1 Bilimsel Faaliyet(kongre/sempozyum/panel/çalıştay/konferans) düzenlemelerini teşvik etmek

Amaç-5 İyi Yönetim Uygulamaları Çerçevesinde Fakültenin Yeniden Yapılandırılmasını Sağlamak

Hedef 5.1 Her yıl fakülte genelinde Kalite ve Akreditasyon kapsamında öz değerlendirme çalışması yapmak,

Hedef 5.2 Her yıl Fakülte genelinde Memnuniyet Araştırması (Öğrenci-Çalışan) yapmak,

Hedef 5.3 Her yıl fakülte ve birimlerinin Stratejik Planına uygun performans ölçümünü yapmak,

 

Amaç-6 Fakültenin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek

Hedef 6.1 Her yıl öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımını arttırmak,

Hedef 6.2 Her yıl çalışanların kuruma bağlılığını ve Memnuniyetine katkı sağlayacak en az 1 etkinlik yapmak,

Hedef 6.3 Her yıl kurum kültürüne katkı sağlayacak en az 1 sosyal duyarlılık projesi yapmak,

Hedef 6.4 Her yıl İlk ve Orta Öğretim kurumlarının düzenlediği en az 2 etkinlikte Fakültenin tanıtılmasını sağlamak,

Hedef 6.5 Her yıl yörenin ihtiyacına yönelik en az 2 etkinlik(sağlık taraması vb) yapmak,


 Amaç-7 Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek

Hedef 7.1 Her yıl Öğrencilere yönelik Rehberlik hizmetlerini geliştirmek için en az 1 etkinlik yapmak,

Hedef 7.2 Her yıl ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânları oluşturmak,

Hedef 7.3 Her yıl birinci sınıf öğrencilerine Uyum etkinliği ve Önlük Giyme Töreni Düzenlemek.

Hedef 7.4 Her yıl kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak

  

Amaç-8 Fakültemiz Alt Yapısını ve e-Fakülte Yapısını Geliştirmek

Hedef 8.1 Her yıl Öğrenci sayısına göre Dekanlık eğitim-öğretim ortamının ve Klinik Eğitim Ortamlarının fiziksel alt yapı şartlarını iyileştirmek,

Hedef 8.2 Beş (5) yıl içerisinde fakülte bünyesinde öğrencilerin erişime açık yayınlara ve veritabanlarına ulaşmasını sağlayacak kütüphane ortamı oluşturmak,

Hedef 8.3 Beş (5) yıl içerisinde mevcut okuma salonlarının kapasitesini artırıcı ilave okuma salonları oluşturmak,

Hedef 8.4 İki yıl içerisinde mevcut spor alanını sportif faaliyetler için aktif hale getirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

Hedef 8.5 Bir yıl içerisinde Stajyer ve son sınıf öğrencileri için kampüs içerisinde servis hizmeti oluşturmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

Hedef 8.6 Öğrenci talepleri doğrultusunda Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içerisinde açık tutmak ve bilgisayar sayısını her yıl %20 artırmak,

Hedef 8.7 Öğrenci talepleri doğrultusunda Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içerisinde açık tutmak ve bilgisayar sayısını her yıl %20 artırmak,

Hedef 8.8 5 yıl içerisinde Fakülte bünyesinde ARGE Merkezi kurmak.