İLİTAM - UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ - en

13.05.2023


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM)

UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını belirlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İlahiyat Lisans Tamamlama Programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)               DUZEM: Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü,

b)     DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

c)     İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim programını,

d)     Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e)      Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

f)      Yönetim Kurulu: Dicle Üniversite İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g)     Fakülte Kurulu: Dicle Üniversite İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h)     Üniversite: Dicle Üniversitesini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Program, Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

            Program

            MADDE 5- (1) İLİTAM Programı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve DUZEM iş birliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

            (2)  Programın amacı; İlâhiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

            Başvuru, yerleştirme ve kesin kayıt

            MADDE 6- (1) Başvuru ve yerleştirmeler ÖSYM Başkanlığınca belirlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen ilkeler çerçevesinde yapılır.

            (2) Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ÖYSM veya Üniversitemize belirtilen tarihlerde ve belirtilen şekilde yapılır. Varsa istenilen bilgi ve belgeler duyurularda belirtilir.

            Kayıt İptali

            MADDE 7- (1) Sahte veya gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yerleştirilen ve kesin kayıt yapılan adayların kayıtları zaman sınırlaması olmaksızın iptal edilir.

            Kayıt Yenileme

            MADDE 8- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı/yarıyılı başında ilan edilen kayıt yenileme duyurusunda belirtilen tarihler arasında öğrenim ücretini yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

            (2) Haklı ve geçerli bir nedenle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere kayıt yenileme ilanında belirtilen tarihler arasında mazeret kayıt hakkı verilir. İlgili döneme ait kaydı yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılı/yarıyılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.

                    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Sınav Faaliyetleri

            Öğretim esasları

            MADDE 9- (1) İLİTAM programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

            a) İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir. Program yarıyıl esasına göre yürütülmekle birlikte İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı ile yıl esası da uygulanabilir.

            b) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır.  Bir dönemde öğrencinin alabileceği ders kredilerinin üst sınırı 30 ulusal kredidir ve bu sınır aşılamaz.

            c) Gerek birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf derslerinden gerekse üçüncü ve dördüncü yarıyıl/ikinci sınıf derslerinin bir kısmından ya da tamamından başarısız olan öğrencilere iki yıllık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indiren öğrencilere iki yıllık bir ek süre daha verilir. Öğrenciler, ek süreler içinde bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. İkinci ek süre sonunda başarısız oldukları derslerin sayısı üç veya daha az olan öğrenciler, kayıt yeniledikleri sürece, öğrencilik haklarından yararlanmamak şartıyla, sınırsız sınav hakkına sahiptirler.

            Dersler

            MADDE 10- (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.

            (2) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans ders programları ve bu derslerin kredi saatleri ekte belirtildiği gibidir.

            Yeterlikleri tamamlama

            MADDE 11-(1) Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce açılacak olan bir haftalık "yüz yüze öğretim programı"na alınırlar.

            2) Yüz yüze eğitim öğrenim programı Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dersliklerinde derse giren öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

            Sınavlar

            MADDE 12- (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar şeklinde olabilir.

            (2) Ara sınavlar yüz yüze yapılır, ancak zorunlu Fakülte Yönetim Kurulu Karraı ile gerekli tedbirler alınması koşuluyla online olarak da yapılabilir.

            (3) Dönem sonu ve bütünleme sınavları ise yüz yüze olarak Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde ve yerde yapılır.

            (4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Fakülte Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

            (5) Cumartesi ve pazar günleri sınav yapılabilir, milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.

            (6) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı için aranan mazeretler.

            a)Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde mazeret belgesiyle birlikte ilgili İlahiyat Fakültesi dekanlığına yazılı başvuruda bulunur.

            b) Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir.

            c) Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Sağlık raporu devamsızlık yerine sayılmaz.

            d) Mazeret sınavına resmi izin veya görevlendirme hariç herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

            Sınavların değerlendirilmesi

            MADDE 13-(1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.

            (2) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavlar yüz yüze yapılması durumunda ara sınav puanının % 40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan almak koşuluyla % 60’ı alınarak hesaplanır. Ara sınavların online olarak yapılması durumunda ise ara sınav puanının % 10’u ile dönem sonu veya bütünleme sınavının % 90’ı alınarak hesaplanır.

            (3)Bir dersten başarılı sayılabilmesi için ortalamanın 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

            (4) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.


Puanlar

Harf Notu

Ağırlık Katsayısı

Anlamı

90-100

AA

4.00

Geçer

85-89

BA

3.50

Geçer

75-84

BB

3.00

Geçer

70-74

CB

2.50

Geçer

60-69

CC

2.00

Geçer

 

 

0-59

DC

1.50

 

 

Geçmez

DD

1.00

FF

0.00                   Sınav sonuçlarına itiraz

            MADDE 14- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenci otomasyonunda ilanından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür, itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili bölüm başkanına incelettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun, itiraz başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur. Belirlenen süre dışında itiraz olması durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu veya olmadığı ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliğiyle ilgili yönetim kurulu kararı, Not Değiştirme Formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan ilgili döneme ait başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise ilgili öğretim elemanı, hatalı olduğunu tespit ettiği sınavın açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde bağlı bulunduğu bölüm/program başkanına başvurarak not düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Akademik birim yönetim kurulu kararı ile ara sınav notu değişikliği, dönem sonu sınavları başlayıncaya kadar, dönem sonu sınavı notu değişikliği ise ilgili dersin bütünleme sınavından önce, bütünleme sınavı notu değişikliği ise ilgili dönem tek ders sınav tarihinden önce yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,

Mezuniyet ve Adres Bildirme ile İlgili Esaslar

            Muafiyet

            MADDE 15- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

            Kayıt Dondurma

            MADDE 16- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

            İlişik Kesme

            MADDE 17- (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:

            a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

            b) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

            c)Mazeretsiz olarak iki yarıyıl/yıl üst üste kayıt yenilememiş olması.

            (2) Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencinin, kayıt sildirdiği günden sonraki ilk işgünü mesai bitimine kadar yazılı başvuru yapması halinde bir defaya mahsus olmak üzere kaydı yeniden yapılır

            Mezuniyet

            MADDE 18- (1) Öğrenciler, bu yönergede belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar. Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir. Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

            2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için, öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücretleri ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilemez.

            3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.

            4) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 90 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 80 ve üstü olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

            5) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDE-ACTSDS) düzenlenmesine ilişkin hususlar Üniversite senatosu tarafından hazırlanan yönergeye göre belirlenir.

            Adres bildirme

            MADDE 19- (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmakla veya bildirim ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu kayıtlı bulundukları kurumlara bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır ve bu durumda öğrenciler kendilerine bildirim yapılmadığını iddia edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

            Öğretim Giderleri

            MADDE 20- (1) İLİTAM Programına kesin kayıt yaptıran öğrenciler, her yıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda belirtilen öğrenim ücretlerini ve buna ilave olarak iki eşit taksit halinde tahsil edilen öğrenci katkı payı ile Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim giderleri ücretini öderler.

            2) İLİTAM programına kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ayrılan öğrenciye, yatırmış olduğu katkı payı ile öğrenim ücreti iade edilmez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Yönergede hüküm bulunmayan haller

            MADDE 21- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Dicle Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            Yürürlük

            MADDE 22- (1) Bu Yönerge 2022–2023 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 23- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI


1. YIL

1. YARIYIL

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

İLİTAM 101

Kur’an-ı Kerim I

2

 

İLİTAM 102

Kur’an-ı Kerim II

2

 

İLİTAM 103

Arapça I

4

 

İLİTAM 104

Arapça II

4

 

İLİTAM 105

Fıkıh Usulü

2

 

İLİTAM 106

İslam Hukuku I

4

 

İLİTAM 107

Sistematik Kelam

4

 

İLİTAM 108

İslam Ahlak Felsefesi

2

 

İLİTAM 109

Mantık

2

 

İLİTAM 110

Felsefe Tarihi

2

 

İLİTAM 111

Osmanlı Türkçesi

2

 

İLİTAM 112

İslam Tarihi I

4

 

Toplam

 

16

 

Toplam

 

18

 

2. YIL

3. YARIYIL

 

4. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

İLİTAM 201

Kur’an-ı Kerim III

2

 

İLİTAM 202

Kur’an-ı Kerim IV

2

 

İLİTAM 203

Tefsir Metinleri I

4

 

İLİTAM 204

Hadis Metinleri II

4

 

İLİTAM 205

İslam Hukuku II

4

 

İLİTAM 206

Tefsir Metinleri II

4

 

İLİTAM 207

İslam Felsefesi

4

 

İLİTAM 208

Din Felsefesi

4

 

İLİTAM 209

Hadis Metinleri I

4

 

İLİTAM 210

Tasavvuf

2

 

İLİTAM 211

İslam Tarihi II

2

 

İLİTAM 212

Dinler Tarihi

4

 

Toplam

 

20

 

Toplam

 

20

 


Yönergenin Kabul Edildiği Üniversitemiz Senatosu’nun

Oturum Tarihi

Oturum No

01.02.2023

2023/ 2-2