BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI


                               


 

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Mehmet Emin ERKAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8640

eminerkan@dicle.edu.tr

(D.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı)

Prof.Dr. Aydın VURAL

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8621

avural@dicle.edu.tr


Prof.Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8673

sahanguran@yahoo.com 
Doç. Dr. Berna DUMAN AYDIN
Akademik Özgeçmiş
        Dahili:8685
berna.dumanaydin@dicle.edu.tr   
       
                Öğr. Gör. Uğur UÇAR 
             Akademik Özgeçmiş
                   Dahili: 8666
         ugur.ucar@dicle.edu.tr                    

 
             
               Arş. Gör. Enes SEZER
                Akademik Özgeçmiş
                       Dahili: 8606
            enes.sezer@dicle.edu.tr 

 ANABİLİM DALI HAKKINDA 

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Veteriner Fakültemizde insan tüketimine sunulan hayvansal gıdaların üretim teknolojileri (sucuk, pastırma, salam, sosis, süt, yoğurt, peynir vb), gıda güvenilirliği, gıda hijyeni, et muayenesi, veteriner halk sağlığı ve gıdaların analizleri konusunda faaliyet yürütmektedir.

Anabilim Dalımız halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından yetkin, iyi eğitimli ve uygulama becerisine sahip veteriner hekimler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Gıda sektörü tarafından ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların (usta, usta yardımcısı vb) teorik ve uygulamalı eğitimleri; gıda sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu görevlilerinin gıda hijyeni eğitimleri Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir. Bunun yanında Ana bilim dalımız alanında uzman (yüksek lisans ve doktora mezunu) veteriner hekim, gıda mühendisi ve diyetisyenler yetiştirmekte ve araştırma faaliyetleri ile bilimsel gelişime katkı sağlamaktadır.

Anabilim Dalımızda 2004 yılında Gıda Araştırma ve Kontrol Laboratuarı kurularak bölgedeki gıda analiz isteklerine, her yıl artan derecede cevap verilmeye başlanmıştır. Gıda Araştırma ve Kontrol Laboratuar’ımızda mikrobiyolojik, toksikolojik, serolojik ve fiziko-kimyasal gıda analizleri yapılmaktadır. Üniversitemize bağlı öğrenci, memur ve akademik personel yemekhaneleri ile sosyal tesislerin gıda ve hijyen denetimleri Anabilim Dalımız tarafından yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda 2004 yılında gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı kurulmuştur. 2006 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen proje kapsamında Süt ürünleri işleme ünitemiz kurulmuştur. 2010 yılında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile Gıda Mikrobiyolojisi laboratuarı hazırlık, ekim, inkübasyon ve yıkama birimleri altında yeniden yapılandırılmıştır. Aynı proje kapsamında PCR laboratuvarı, seroloji-toksikoloji laboratuvarı ve Gıda kimyası laboratuvarları kurulmuştur. 

ÇALIŞMA ALANLARI

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Anabilim dalımız tarafından ulusal ve uluslararası ölçekte farklı üniversiteler ile ortak bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

1.    Bal ve Diğer Gıda Maddelerinde ve Botulinal Nörotoksinlerin Realtime PCR Yöntemi İle Belirlenmesine Yönelik Protokol Geliştirilmesiclostridium Botulinum

2.    Hayvansal Kaynaklı Gıda Maddelerinde Serotip Dağılımı Ve Kinolon Direnç Profilinin Araştırılması Salmonella

3.    Çiftlikten Karkasa Halk Sağlığı Açısından Önemli Antibiyotik Dirençli Patotiplerinin Araştırılmasıe.Coli

4.    Hayvansal Orijinli Gıdalarda MRSA Prevalansı Ve MRSA İzolatlarında Macrolide, Lincosamide Ve Streptogramin(Mlsb) Fenotiplerinin Araştırılması

5.   Farklı Hayvan Türlerinin Sütünde, İnsan Sağlığı Üzerine Etkili Bazı Mikrorna'ların Miktarının Tespiti ve Farklı Isı Uygulamalarının Bu Mikrorna’lara     Etkisinin  Araştırılması

6.    Organik Süt Ürünlerinden İzole Edilen Stafilokokların Tür Düzeyinde Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılığının Belirlenmesi

7.    Bebek Ve Küçük Çocuk Devam Formülleri İle Ek Gıdalarında Bazı Patojen Bakterilerin Varlığının Araştırılması

8.    Tıbbi Bitkilerde Bazı Patojen Mikroorganizmaların Varlığının Araştırılması

 VERİLEN DERSLER

https://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=001032210333303440036606367203627632194366903111232240