KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) POLİTİKAMIZ

Üniversitemizde kalite kültürünün benimsenmesi, özümsenmesi ve bütün süreçlerin içselleştirilmiş bir şekilde standartlara uygun olarak yürütülmesi kurumsal işleyiş için bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Bu zorunluluk üniversitenin kurumsal kimliğinin inşası aynı zamanda kurumsal bir işleyiş mekanizmasının oluşturulması ve bu kimlik ile işleyişin bütün mensuplarca önemsenip özümsenmesi amacına yöneliktir. Bunu temin etmek üzere üniversitemizde halen yürürlükte olan TS EN ISO 9001: 2015 KYS’yi işlevsel tutmak ve sürekliliğini sağlamak kaçınılmaz olmuştur. Üretilen hizmetlerin belirli standartlara sahip olması ve yürütülen tüm işlerin akış süreçlerinin standart bir nitelik kazanması için ve kurumsal işleyişin gereği olarak uygulanan KYS süreçlerinde sürekli iyileştirme yapma anlayışıyla ulaşılabilir stratejik hedefler belirlenmiş ve bunlara ulaşmak için hedef eylem planları oluşturulmuştur. Belirlenen hedeflere ulaşmak için PUKO döngüsü ve iyileştirmede süreklilik anlayışı benimsenmiştir.