SIKÇA SORULAN SORULAR

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1-      Sözleşmeli/Sürekli İşçi pozisyonunda/kadrosunda veya aday memur statüsünde görev yapan personel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaat edebilir mi?

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru yapamamaktadır.

 

2-      Yıllık izinde ya da aylıksız izinde bulunan personel sınavlara katılabilir mi?

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11. maddesinin 2. bendinde “Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.” hükmünden de anlaşılacağı üzere başvurmalarına engel bir durum bulunmamaktadır.

 

3-      Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler veya 10.02.2016 tarihinden sonra doğum nedeniyle kullanılan aylık izin süreleri görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi?

 

Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında dikkate alınamayacağı; memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ise 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında dikkate alınabileceği ancak 17.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümleri doğrultusunda 68/B kapsamında yapılan atamalarda sadece yönetici kadroları ile (şef dahil) sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle ilk dört dereceli kadrolarda şef ve yönetici kadroları hariç askerlik nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin değerlendirilmeyeceği düşünülmektedir.

 

4-      Ünvan değişikliğine tabi kadrolarda (hemşire, programcı, sağlık teknikeri, tekniker vb.) görev yapan personel, şube müdürü kadrosuna müracaat edebilir mi?

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin a bendinde unvan değişikliği kadrolarına tabi personelden en az lisans (örneğin, sağlık teknikeri ilanları önlisans  düzeyinde KPSS puanıyla atandığından başvuru yapamamaktadır) düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi olması gerektiği belirtilmiş olup konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşleri (1.Dosya) (2.Dosya ) yer almaktadır.

 

5-      Meslek Yüksekokulundan mezun personelin unvan değişikliği kadrolarına (tekniker veya sağlık teknikeri) müracaatlarında program isminin farklı olmasından kaynaklı başvurusu kabul edilir mi?

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının linkte (https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/lisans-onlisans-program-adlari/2021/myo-yeni-program-adlari-esdegerlikleri-ve-unvanlari.pdf ) yer alan yeni program adı ve MYO’larda mevcut program adının aynı satırda yer alan programlara sahip personelin başvuru yapabileceği anlaşılmaktadır.

 

6-      Farklı öğrenimlere (tekniker ve mühendis ünvanı) sahip personelin, ünvan değişikliği sınavında tekniker mi veya mühendis kadrosuna mı müracaat edeceği?

 

Mühendis ünvanını ihraz eden personelin tekniker sınavına başvurusu mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.(Farklı Ünvanlara Sahip Personelin Alt Ünvanlı Kadrolara Müracaatı)

 

7-      Aynı anda hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği kadrolarına birden müracaat edilip edilemeyeceği?

 

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11/2. maddesine göre; başvuru tarihinin son günü itibariyle Görevde Yükselme ya da Ünvan Değişikliği sınavlarından gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda her iki sınav için başvuruda bulananların başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

 

8-      Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikli yazılı ve sözlü sınavında baraj puanı nedir?

 

a)      Görevde yükselme sınavında; yazılı sınavından yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavından yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların, yani aritmetik ortalama yüz (100) tam puan üzerinden en az altmışbeş (65) puan olanların başarılı kabul edilmesi gerektiği,

b)      Unvan değişikliği sınavında ise; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların başarılı kabul edileceği; ancak yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan unvan değişikliği başarı puanın yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olanlar başarılı kabul edilmektedir.


9-     Sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6495 veya 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçirildim. Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavına müracaat edebilir miyim?

 

Konu, Üniversiteler tarafından farklı tarihlerde Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına intikal etmiş olup bu hususla ilgili Başkanlıktan alınan görüş için tıklayınız.

 

10- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6. maddesinin b maddesinde “İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak” ibaresinde yer alan kurum kelimesinin hangi kamu kurumunu kapsadığını ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-25. maddesi kapsamında başka kurumda olup Üniversitemize geçici görevlendirme kapsamında geçen sürelerin Kurumumuzda geçmiş gibi sayılıp sayılamayacağı?

 

Kurum kelimesi her bir üniversiteye özel olup Üniversitemizi kapsadığı düşünülmekte geçici görevlendirme süreleri ile ilgili 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. paragrafında “Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır.” hükmü ve Çalışma Genel Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda çalışılan sürelerin görevlendirildiği kurumunun hizmetinden sayılmayacağı değerlendirilmektedir.

   11- Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına başvuru için şartlarımın taşımadığı söylenmektedir, yazılı sınava başvuru yapmalı mıyım?

 

 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin 16. maddesinde yer alan “Kurumlarca merkezi olarak Başkanlığa yaptırılması halinde, ilgili kurumda ve Başkanlıkta sınav kurulu teşkil edilir. Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işler, Başkanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yürütülür. Başvuruda aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesine yapılan itirazların sonuçlandırılması, sınav sonuçlarının ilanı, sözlü sınavların yapılması ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması, ilgili kurumda oluşturulan sınav kurulunca yerine getirilir.” hüküm gereği başvurunuzun yapılıp yapılmayacağı konusunda başvuruyu kabul merci sınav kurulundadır. Her durumda başvurunuzu yapmanızı öneririz. Başvuru süresinin bitiminde sınav kurulunca durumu uygun olup olmayanların sonuçları Kurumumuzun web sitesinde yayımlanacaktır

 

 

 


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
EK 2 İndir
EK-1 (1)İndir
Farklı Ünvanlara Sahip Personelin Alt Ünvanlı Kadrolara Müracaatıİndir
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SÜRESİİndir
Görevde Yükselme Kadrolarıİndir
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı (Alt Görev Ünvanı)İndir
Ünvan Değişikliği Kadroları (1)İndir
Ünvan Değişikliğine Tabi Kadrolarda Görev Yapan Personelin Şube Müdürü Kadrosuna Müracaatı-1İndir
Ünvan Değişikliğine Tabi Kadrolarda Görev Yapan Personelin Şube Müdürü Kadrosuna Müracaatı-2İndir
zarf örneği (1)İndir