Mevzuat

KANUNLAR


Anayasa                                                                                                                                                   

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu                                                                                                               

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

1111 Sayılı Askerlik Kanunu 

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4857 Sayılı İş Kanunu    


KANUNUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

 

Yönetmelikler

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 
Yönergeler

Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Dicle Üniversitesi Çevrimiçi (Online) Doçentlik Sözlü Sınavı Uygulama Yönergesi

İnsan Kaynakları Yönergesi

Yurt içi ve Yurt dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi

Yazışma Kuralları ve Belge Yönetimi Yönergesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve İmza Yetkileri Yönergesi

Performans Ödül ve Teşvik Değerlendirme Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (15.07.2023 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yönerge)Usul ve Esaslar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 50/d Maddesi Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlamaları Halinde İlişkilerinin Kesilmesine Dair Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kanunu 37.Madde Kapsamındaki Görevlendirmelere Ait Usul ve Esaslar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar