Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - GÖREV TANIMI

1. Üniversite Akademik ve İdari personelinin tüm maaş tahakkukları fark ödemelerinin yapılması.
2. Tahakkuk ettirilen evrakların ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edilmesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi.
3. Akademik personelden kredi kullanacaklara gerekli belgelerin düzenlenmesi.
4. Asgari geçim indirimlerini maaşlara yansıtmak üzere personelden alınan Aile durumu belgelerinin kontrol edilerek vergiden mahsup edilmesi ve maaşlara yansıtılması.
5. İcra kesintilerinin ilgili İcra Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar neticesinde kesilerek İcra Dairelerinin hesaplarına gönderilmek üzere ilgili birime gönderilmesi.
6. Çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılan personele kişi borcu formu düzenlenmesi,
7. Mahkeme kararları sonucunda avukatlık ve mahkeme harcı tutarlarının alacaklılar adına tahakkuk ettirilmesi,
8. Üniversitemiz Tıp Fakültesi çalışanlarından Fiili Hizmet Zammı ödemelerinin takibi ve Sosyal Güvenlik Kurumu  ile yazışmalarının  yapılarak  düzenli ve  eksiksiz  olarak ödenmesinin sağlanması.
9. Her ay düzenli olarak Akademik ve İdari Özlük tarafından düzenlenen terfi, atama ve intibak çizelgelerinin kontrol edilerek Maaş datalarının girilmesi ve Unvan değişikliklerinde maaş farklarının tahakkuk ettirilmesi.
10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün web   sayfasından tahakkuk ettirilen maaşların Gönderme Emri belgelerinin internet ortamında bilgi girişlerinin yapılarak   ödemeye hazır hale getirilmesi. (Onay alınması her ay Fakülte, Yüksek Okul, Daire Başkanlıkları ve birimler bazında)
11. Personelimiz tarafından alınan sağlık raporlarının her ay İlgili mevzuat uyarınca maaşlarından % 25 oranında kesintisinin yapılması.
12. 1416 Sayılı Yasa gereği yurtdışında doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerinin her ayın 15’inde bulundukları ülke para birimleri cinsinden   hesaplanarak   burslarının ödenmesi,
13. 5510 Sayılı yasa çerçevesinde 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren maaşlardan yapılan SGK ve GSS kesintilerinin online olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve Ek1, Ek2, Ek3 formatındaki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini düzenleyerek her ayın 25. gününe kadar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi.

Personeller

Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Mahmut Aygün

Şube Müdür V.

3377

Nurullah Süzük

Şef

 

Savaş Maral

Tekniker

7941

Ayşe Sönmez

Programcı

7952

Ahmet Yıldız

V.H.K.İ.

7962

Halil İbrahim Tarhan

V.H.K.İ.

7964

Mehmet MENTEŞE

Şef

Bekir Gündüz

Şef

5157

Mehmet Buhari Yokuş

Bilgisayar İşletmeni

7945

Mehmet Çiftsüren

Bilgisayar İşletmeni

7943

Mehmet Nuri Arslan

Şef

7949

Mesih Evran

Bilgisayar İşletmeni

7947

Mustafa Karakoç

Şef

7953

Recep Kadri Turan

Bilgisayar İşletmeni

7948

Remzi ÇİÇEK

Bilgisayar İşletmeni

2325

Selçuk Bal

Şef

7946

Şeref Yılmaz Haşimoğulları

Bilgisayar İşletmeni

8799

Emrah Kurt

Tekniker

Gönül Kaya

Tekniker

8798