Mühendislik Fakültesi Hedefler

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

 • Her yıl AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak en az 2 proje üretmek ve bu projelerin AB araştırma projeleri kriterlerine entegre olunmalarını sağlamak.(Tüm Akademik Birimler-Yıllık)
 • Her yıl TÜBİTAK’a sunulan projelerin sayısını en az % 10 arttırmak.
 • Her yıl Kalkınma Bakanlığı’na sunulan projelerin sayısını en az %10 artırmak.
 • Her yıl ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projeleri yürütmek ve bu projelerden elde edilen bilimsel verilerin, ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunu % 20 arttırmak.
 • Her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantılara öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının katılım sayısını en az % 10 artırmak.EĞİTİM-ÖĞRETİM

 • Her yıl Dicle Üniversitesi’ndeki tüm dersler için değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasını sağlamak ve gerekli revizyonları yapmak.
 • Uygulamaya dayalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde her yıl en az 1 protokol yapmak.
 • Her yıl tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak ve gerekli revizyonları yapmak.
 • Her yıl lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının sayısını %6 arttırmak.
 • Her yıl lisans ve lisansüstü eğitim dâhilinde Sokrates ve Erasmus programlarına yönelik üniversite sayısı ve öğrenci kontenjanlarında en az %100 artış sağlamak.
 • Her yıl Lisans ve Lisansüstü ders içeriklerinin tümünün uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak ve gerekli revizyonları yapmak.
 • Her yıl AB normlarına uygun olarak Dış Değerlendirme ve Akreditasyon için gerekli altyapıyı %10 iyileştirmek.
 • Bir yıl içinde üniversite genel Stratejik Plan’ının çerçevesinde, tüm birimler bazında 5 yıllık stratejik plan hazırlamak.
 • Bir yıl içinde tüm üniversite geneli kalite / performans göstergeleri oluşturmak ve her yıl tüm birimlerin performanslarını bu kriterler çerçevesinde ölçmek.KURUMSAL İLİŞKİLER

 • Her yıl öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarını %10 arttırmak.
 • Her yıl sanayi ile iletişim ağını en az %20 güçlendirmek.
 • İlgili sanayi kuruluşu veya firma desteği ile gerçekleştirilen patent sayısını her yıl en az 2 patent ve tescil alarak arttırmak.
 • Her yıl Üniversitemiz laboratuvar alt yapısını %20 iyileştirerek, bölgedeki sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye getirilmesini sağlamak.
 • 2016 yılı sonuna kadar Mezuniyet sonrası Üniversite-Mezun ilişkilerini güçlendirecek “Mezunlar İletişim Ofisi”’nin yapılandırılmasını tamamlamak ve her yıl mezunların % 50’sine ulaşılmasını sağlamak.KURUMSAL-YÖNETSEL ve İDARİ YAPI

 • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklerini üniversite genelinde uygulama çalışmalarını başlatmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.
 • Eğitim Danışmanlığı Sistemini oluşturarak her yıl sürekliliğini sağlamak.
 • Üniversite genelinde iş süreçlerini belirlemek ve süreç Yazılımı ile iyileştirmeler yapmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.