Ödünç-İade Hizmetleri

ÖDÜNÇ VERME

Ø Ödünç Verme Süreleri ve Ödünç Verilen Materyal Sayısı

                                                                                                                                     KİTAP         GÜN             UZATMA HAKKI

AKADEMIK PERSONEL

10

30

2

IDARI PERSONEL

6

21

1

DOKTORA ÖGRENCILERI

6

21

1

YÜKSEK LISANS ÖGRENCILERI

6

21

1

LISANS ÖGRENCILERI

3

15

1

ÖNLISANS ÖGRENCILERI

3

15

1

Ø  Ödünç Verme Kurallari

a) Sadece üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.

b) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Öğrencilerimizin kimliklerinde yer alan bandrollerin, geçerli öğretim yılına ait olması gerekmektedir.

c) Okur/Kullanıcı, kendi talebi ile diğer üniversite kütüphanelerinden getirilen yayınları almak ve bu hizmetten doğan ücretleri ödemekle yükümlüdür. (Bu hizmet sadece akademik personeli kapsar)

d) Üniversitelerarası iş birliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin okur/kullanıcılarına, ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir.

e) Üniversite dışından gelen okur/kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkân sağlanır ancak ödünç kitap verilmez. Fotokopi hizmetlerinden yararlanabilirler.

f) Akademik personel, bir defada en çok 10 (on) kitabi otuz gün (30 gün), idari personel, yüksek lisans, doktora öğrencileri 6 (altı) kitabı yirmi bir gün (21 gün) ön lisans, lisans öğrencileri 3 (Üç) kitabı on beş gün (15 gün) süreyle ödünç alabilirler.

g) Okur/kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar.

h) Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmadıysa, akademik personel 2 (iki) idari personel, doktora, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 1 (bir) kez uzatabilir.

i) Uzatma işlemi, materyalin iade tarihinde veya iade tarihinin 1 gün öncesinde yapılabilir. Ödünç süresi geçmiş materyal için süre uzatma işlemi yapılmaz.

j) Ödünç alinmiş, yani okur/kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir okur/kullanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. O materyal, son iade tarihinden sonraki 2 gün, ayırtan okur/kullanıcı için bekletilir.

k) Ödünç verme servisi, gerektiğinde ödünç alınan materyali süre dolmadan okur/kullanıcılardan geri isteyebilir.

l) Kütüphane materyalini ödünç alan okur/kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

m) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. 

Ø  Ödünç verilemeyecek kitap ve diğer materyaller:

a) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabi, dizin vb.),

b) Süreli yayınlar,

c) Tezler,

d) Yazma ve nadir basma eserler,

e) Atlas, harita vb.

f) Müzik notaları,

g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,

h) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan (örneğin tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller:

Bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlandırılabilir.

Ø  Gününde Iade Edilmeyen Kitap ve Diger Materyal:

a) Ödünç aldığı kitap veya diğer materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiden, başka hiçbir isleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün ve her bir materyal için para cezası alınır.

b) Ödünç alınan kitabin iadesi geciktirildiğinde; geciktirilen her gün için 50 kuruş ceza kullanıcının hesabına isler.

c) Kullanıcılar belirlenen ve kütüphanelerce duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür.

e) Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarı Daire Başkanının önerisi ile Rektör ya da ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir.

f) Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenir.

Ø  Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybedilmesi

a) Kullanıcı, kaybedilen materyal için Daire Başkanlığına durumuna ilişkin bildirimde bulunur. Geciktiği gün süresince oluşan borcu hesabına islemeye devam eder. O dönem için geçerli olan hesap kotasını geçmesi halinde gecikme borcu uygulaması prosedürlerine uygun olarak işlem yapılır

b) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyalinin öncelikle aynisi ya da yeni baskısı temin ettirilir.

c) Yıpratılan ve kaybedilen materyalin aynisi bulunamıyorsa, kütüphane yönetimi tarafından onaylandığı taktirde (ör. baskisinin olmadığına dair bilginin ibraz edilmesi) ayni değerde başka materyal aldırılır. Yıpratılan materyal kullanıcıya verilmez. Kayıtlardan düşürülmesi işlemi yapılır.

d) Ödünç alınan materyalde cilt hasarı oluşması durumunda 30 TL. ceza alınır. Sayfa hasarı veya ek hasarı oluşması durumunda ise materyale kayıp işlemi yapılır.

e) Kullanıcının kitabi kaybetmesi durumunda, varsa gecikme borcu hesabına islenir. Ayrıca Türkçe kitaplar için 40 TL., yabancı dilde kitaplar için ise 70 TL. kaybetme cezası alınır.