YÖNERGE

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge; dört yıllık lisans öğretimine dayalı tezli ve tezsiz yüksek lisans ile yüksek lisansa dayalı doktora programları ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarının gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve 20.01.2013 tarih ve 28534 sayılı “Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” t e mevcut bazı hükümlerin Eğitim Bilimleri Enstitüsünün özelliğine göre uygulama biçimi hakkındaki esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a)   Üniversite: Dicle Üniversitesini,

b)   Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

c)   Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

ç) Enstitü: Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,

d)     Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e)      Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Ana Bilim Dalı: 3.3.1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen ana bilim dallarını,

g)      Ana Bilim Dalı Başkanı: Yukarıda adı geçen Yönergede belirtilen ana bilim dallarının başkanlarını,

ğ) Ana Bilim Dalı Kurulu: Enstitüde programı bulunan ana bilim dallarında lisansüstü düzeyde ders veren öğretim sorumluları ve danışmanlardan oluşan kurulu,

h)   Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

ı) Program: Anabilim/ana sanat dallarında yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 - (1) Bilimsel hazırlık için önerilen dersler, ilgili anabilim/bilim dalının veya diğer anabilim/bilim dallarının lisans; lisans programları olmayan bilim/sanat dallarında ise yüksek lisans programlarından alınır.

(2)     Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar "Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esaslarına göre yapılır.

(3)    Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrenciler için danışman tayin edilmez. Öğrencinin ders kaydı, devam ve başarı durumu ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından izlenir ve süresi içinde enstitüye bildirilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 - (1) Özel öğrenci, resmi lisansüstü öğrencisi alan anabilim/bilim dallarınca kabul edilir. Özel öğrenci, resmi öğrenci alındığı dönemde alınır.

(2)     Özel öğrenci kabulü için yapılacak değerlendirmede akademik ortalama esas alınarak puan sıralamasına gidilir.

(3)   Özel öğrenci kredisiz olan seminer dersini alamaz.

(4)     Ana bilim dalları, bir programın yeniden açılması yönünde teklif verdiklerinde özel öğrenci kabul edip etmeyeceklerini de belirtirler.

(5)       Özel öğrencinin müteakip yılda resmi öğrenci sayılabilmesi, diğer aday öğrencilerde olduğu gibi, ilgili yönetmeliğin 4. maddesindeki "öğrenci kabulü ve değerlendirme" şartlarını yerine getirmesine ve sıralamaya girmesine bağlıdır.

(6)   Bir özel öğrenci, resmi öğrencilik statüsü kazandığında özel statüde aldığı derslerin en fazla %50'sinden muaf olur.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 7 - (1) Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesinin danışmanı olduğu öğrenciler için açılır. Öğretim üyesinin EYT tarafından tez danışmanı olarak atandığı tarihten itibaren başlar ve öğrenci tezini tamamlayıncaya kadar devam eder.

(2)   Öğrenci sayısına bakmaksızın bir öğretim üyesi, anabilim dalma göre yüksek lisans ve doktora programları için ancak birer uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Uzmanlık alan dersi öğrencinin alacağı toplam krediye sayılmaz.

(4) Uzmanlık alan dersinin değerlendirilmesi başarılı/başarısız şeklinde yapılır.

(5) Uzmanlık alan dersi mesai saatleri içinde yapılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Öğrenci Kabulü ve Yeni Program Açma Ölçütleri

Mevcut programlara öğrenci kabulü

 

MADDE 8 - (1) Enstitüdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı, ilgili ana bilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato tarafından kararlaştırılmış akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile birlikte toplu olarak ilan edilir.

(2)    Lisansüstü öğrenci talebinde;

a)     Lisansüstü programlara başvuracak adayların kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü ve kontenjanları,

b)   Lisansüstü program süresince her yarıyıl itibariyle okutulacak derslerin adları,

c)   Dersleri yürütmesi teklif edilen öğretim üyelerinin isimleri ve unvanları, belirtilir.

(3)   Devam etmekte olan bir programa yeniden öğrenci talebi, ilgili programın ikinci yarıyıl ders dönemi tamamlanmadan teklif edilemez.

(4)   Programlarda yer alan dersler, ders dönemleri tamamlanmadan değiştirilemez.

(5)   Lisansüstü programa öğrenci talep edilmemesi durumunda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca bu durum belirlenen tarihte enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(6)    Bir yarıyılda aynı düzeydeki bir programda bir öğretim üyesi için ikiden fazla ders teklif edilemez. Ancak, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyılda aynı düzeydeki programda bir öğretim üyesi iki kuramsal ve bir uygulamalı olmak üzere en çok üç ders verebilir.

(7)  Devam eden bir programa bir sonraki öğretim yılı için öğrenci talep edilmemesi veya programın Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle açılamadığı durumlarda; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önceki yıldan ders tekrarı bulunan öğrencilere, açılmış benzer bir programda bulunan, aynı kredili, varsa aynı, yoksa benzer içerikte bir başka ders verilir.

(8) Açık bir programa alınacak öğrenci sayısına; mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yüklerini göz önünde bulundurarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

 

Yeni program açma ölçütleri

 

MADDE 9 - (1) İlk defa açılması teklif edilen lisansüstü programlar, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir:

a)     Açılması teklif edilen lisansüstü programların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programı açma ölçütlerine uygun olması gerekir ( http://www.dicle.edu.tr/egitim-bilimleri-enstitusu  sitesinde söz konusu ölçütlerle ilgili bilgiler mevcuttur.).     

b)     Açılması teklif edilen programın, Üniversitedeki ana bilim/ana sanat dalları ile uyumlu olması, mevcut bir programla aynı isim ve içerikte olmaması gerekir.

c)    Farklı ana bilim/ana sanat dalları tarafından aynı nitelikte teklif edilen programlar, ortaklaşa tek bir program olarak açılabilir. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili ana bilim/ana sanat dallan başkanları tarafından birlikte belirlenir ve enstitüye sunulur. Ders programları farklı seçeneklere olanak tanıyacak şekilde düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Derslerin Yürütülmesi

 

Ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarının sorumluluğu

MADDE 10 - (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanları, kendi ana bilim/ana sanat dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumludurlar.

Öğretim elemanı görevlendirme

          MADDE 11 - (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için ilgili ana bilim/ana sanat dalında veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan ana bilim/ana sanat dallarında ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir ana bilim/ana sanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

(2) Alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması durumunda senatonun kararı geçerlidir.

Danışmanlık yükleri, danışmanın görevleri ve mazeret durumu

MADDE 12 - (1) Her öğrenciye, akademik programı izlemesini sağlamak ve tez çalışmasında görev yapmak üzere bir öğretim üyesi danışman olarak atanır ve süresi içinde enstitüye bildirilir. Danışman değişikliği ilgili anabilim dalı tarafından teklif ve edilir enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda kesinleşir.

(2)     Danışman öğretim üyesi; öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde her yarıyıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Derslerin kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylanması gerekir. Danışman, tez aşamasında öğrencinin; tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dönem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularında görev yapar.

(3 ) Bir öğretim üyesi aynı zamanda en fazla (doktora ve tezli yüksek lisans dahil) 8 (sekiz) öğrenciye danışmanlık yapabilir. Sekiz’den fazla öğrenciye danışmanlık yapan öğretim üyeleri, danışmanlık yaptığı öğrenci sayısı sekizin altına düşmediği sürece yeni öğrenci talebinde bulunamayacaktır.

( 4) Anabilim dallarının yatay geçiş talebinde bulunulabilmesi için ilgili programda sekizden az danışmanlığı olan görevli öğretim üyesi/üyelerinin bulunması gerekmektedir.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti, ilgili ana  bilim/ana sanat dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde ilgili anabilim dalı tarafından enstitüye iletilir.

 

Ders kaydı ve muafiyet

MADDE 13 - (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl dersler başlamadan önce, enstitüce belirlenen takvim ve esaslara göre, ders ve tez kayıtlarını yaptırırlar.

          (2) Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Ders kaydı yapmayan öğrenciler, danışmanlıklarını yürüten öğretim üyesinin üzerinden alınırlar. Bu öğrenciler başka bir dönem yeniden kayıt yaptırdıklarında ilgili anabilim dalının bu sırada danışmanlık sayısı en az olan öğretim üyesine verilirler.

           (3) Özel öğrenciler; müteakip yılda Dicle Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, ilk kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ders muafiyetlerini yaptırmak zorundadırlar.

Derslerin açılması

MADDE 14 - (1) Ana bilim dallarının Senatoda kabul edilen programlarında gösterilen derslerden hangilerinin öğretime açılacağı, ana bilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yarıyıl başında ilan edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programları ilgili ana bilim/sanat dalı tarafından açılan derslerden oluşur.

(3) Bir öğretim üyesi, aynı lisansüstü eğitim programında bir yarıyılda aynı anda en çok iki ders açabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Dersler

MADDE 15 - (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri; danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlıkları tarafından yürütülür ve belirlenen süre içinde enstitüye iletilir. Danışman atandıktan sonra, söz konusu işler danışman tarafından yürütülür.

(2)    Tezli yüksek lisans programında, her birinin kredi değeri üç olan en az yedi ve en çok dokuz ders ve kredisiz bir seminer dersi yer alır. Açılacak dersler, birinci ve ikinci yarıyıla dengeli bir şekilde dağıtılır. Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda bir yüksek lisans programında aynı anda en fazla iki ders açabilir. 

 

Seminer Dersi

             MADDE 16- (1) Ders döneminde alınan seminer dersi uygulamalı ve kredisizdir; (0, 2) saat / hafta olarak yapılır; gün ve saatleri haftalık ders programında belirtilir.

(2) Seminer dersine kayıtlı öğrenciler dersin %80’ine devam etmek zorundadır.

(3) Öğrenciler yakın bir programda açılan seminer dersine yazılabilir.

(4) Seminer dersi, ilgili anabilim dalı başkanlığınca program yürütücüsünün de görüşü alınarak önerilen ve Enstitü Kurulu’nca görevlendirilen bir öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(5) Seminer yürütücüsü, yarıyılın ilk haftalarında bilimsel araştırmanın süreç ve teknikleri; yurtiçi ve yurtdışı yayınlara ulaşma; bir bilimsel çalışmanın (seminer, bildiri, makale, yüksek lisans ya da doktora tezi) düzeni, yazımı ve topluluk önünde sunulması gibi konularda öğrencilere bilgi verir.

 (6) Seminer konuları, sunulacağı gün ve saatler ilgili anabilim dalı başkanlığı ya da program yürütücülüğünce derse kayıtlı öğrencilere ve ilgili tüm öğretim elemanlarına önceden duyurulur.

(7) Öğrenci hazırladığı semineri, belirlenen yer, gün ve saatte seminer yürütücüsü, danışmanı, ilgili öteki öğretim elemanları ve öğrenciler önünde sunar. Seminer süresi, soru ve tartışma bölümü dahil 50 dakikadır.

(8) Bir öğrencinin seminer dersi yarıyıl sonu başarı notu, danışmanı tarafından, derse devamı, verilen öteki seminerlere katılımı ve ilgisi, seminer çalışması, sunuşu ve sorulara verdiği yanıtlar göz önünde bulundurularak “başarılı” ya da “başarısız” olarak belirlenir.

(9) Seminer dersinde madde 2’de belirtilen devam koşulunu sağlamayan bir öğrenci devamsızlıktan “başarısız” sayılır.

 

Tez konusu önerisi

MADDE 17 - (1) Öğrenci, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirleyerek, tez konusuyla ilgili öneriyi, tüm derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla bitirdiği yarıyılın sonunda, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlayıp, danışmanının onayından sonra ilgili ana bilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2)     Tez konusu ve tez önerisi, ilgili ana bilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra ana bilim dalı başkanlığı tarafından, enstitüye gönderilir. Tez konusu ve tez önerileri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3)      Tez konusu değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Tez Savunma Sınavına Girebilmek Gerekli Yayın Şartı

MADDE 18 - (1) Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP)’tan proje alan tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez savunmasına girebilmeleri için alanlarında hakemli akademik bir dergide bir makale yayınlamaları veya alanları ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen Ulusal veya Uluslararası sempozyum / kongrede 1 bildiri sunmaları ve sunulan bildirinin tam metninin bildiriler kitapçığında yayınlanması gerekmektedir.

 

Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

MADDE 19 - (1) Yüksek lisans tezi; enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve sınama, inceleme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama niteliğini taşır.

(2)  Tez, yüksek lisans programının tamamlanması için öngörülen sürede, ciltlenmemiş beş kopya halinde çoğaltılarak, öğrencinin tez danışmanının enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

(3) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Dersler

MADDE 20 - (1) Tezsiz yüksek lisans programında bir yarıyılda en fazla beş ders alınabilir. Kredili derslerin tümünde başarılı olmayan bir öğrenci, dönem projesi dersine kayıt yaptıramaz.

(2) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka eş değer bir ders de alabilir.

 

 Diğer hususlar

MADDE 21 - (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilmeyen hususlarda, bu yönergenin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

 

Dersler

MADDE 22 - (1) Doktora programında, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için her birinin kredi değeri üç olan en az yedi ders yer alır. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de, her birinin kredi değeri üç olan en az on dört ders açılır. Açılacak dersler, ilgili yarıyıllara dengeli bir şekilde dağıtılır.

(2)   Öğrenci, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversitemiz dışındaki üniversitelerden de lisansüstü dersler alabilir.

(3)    Ana bilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler, genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(4)   Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ayrıca bilimsel hazırlık sınıfında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(5)   Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka eş değer bir ders de alabilir. Alınacak dersin başarısız olunan derse eşdeğer olup olmadığı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.

Tez önerisi savunması

MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunma sınavı tarihinden en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, sunulan tez önerisini inceleyerek öğrenciyi savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, anabilim dalı başkanlığınca üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrenci danışman değiştirerek ya da eski danışmanı ile yeniden bir tez önerisi sunar.

Tez konusu değişikliği

MADDE 24 - (1)   Tez konusu değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve ana bilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(2)   Bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde ancak bir defaya mahsus olmak üzere tez konusu değişikliği yapabilir. İkinci tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

 

Tez İzleme Komitesi Raporu

MADDE 25 - (1) Tez aşamasına geçen öğrenci; tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine ilişkin karar tarihinden itibaren, tez çalışmaları ile ilgili olarak her altı ayda bir, enstitü tarafından hazırlanmış formata uygun olarak, tez çalışması ara raporunu hazırlar ve danışmanının onayına sunar. Tez izleme komitesi tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilen rapor, en geç yedi gün içinde enstitüye teslim edilir.

(2) Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine ilişkin karar tarihinden itibaren en az 4 Tez İzleme Komitesi (TİK) raporu sunmayan doktora öğrencisi, tez savunma sınavına giremez.

 (3) Danışmanının mazereti nedeniyle, tez çalışması ara raporunu onaylatamayacak durumda olan öğrenci, tez çalışması ara raporunu tez izleme komitesi üyelerine onaylatarak, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığı imzasıyla süresi içinde Enstitüye teslim eder.

Tez Savunma Sınavına Girebilmek Gerekli Yayın Şartı

MADDE 26 - (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmeleri için aşağıdaki maddelerde belirtilen yayın şartlarından herhangi birini yerine getirmeleri gerekmektedir.

a)       Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen Ulusal veya Uluslararası sempozyum / kongre vb. sunulan 1 bildiri ve hakemli dergide yayımlanan 2 makale

b)       ISBN numarası bulunan bir kitaptaki bölüm yazarlığı ve hakemli dergide yayımlanan 1 makale

c)        Yurt içi hakemli dergide yayımlanan 3 makale

d)       Yurt dışı hakemli dergide yayımlanan 1 makale ve Yurt içinde düzenlenen Ulusal veya Uluslararası sempozyum / kongre vb. sunulan 2 bildiri

e)        Beş yıllık hakemli bir dergide yayımlanan 2 makale

f)        SSCI veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen alan indekslerinde taranan bir dergide yayımlanan 1 makale

Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

MADDE 27 - (1) Tez, doktora programının tamamlanması için öngörülen sürede, ciltlenmemiş olarak sekiz kopya halinde çoğaltılarak, öğrencinin tez danışmanının enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu yönergenin dayanağı olan ilgili yönetmeliğin 37. maddesine uygun olarak kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Dersler

MADDE 28 - (1) Bu yönergenin 22. maddesi burada da geçerlidir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi

MADDE 29 - (1) Bu yönergenin 23. maddesi burada da geçerlidir.

Tez konusu değişikliği

MADDE 30 - (1) Bu yönergenin 24. maddesi burada da geçerlidir

Tez İzleme Komitesi Raporu

MADDE 31- (1) Bu yönergenin 25. maddesi burada da geçerlidir.

Tez Savunma Sınavına Girebilmek Gerekli Yayın Şartı

MADDE 32 - (1) Bu yönergenin 26. maddesi burada da geçerlidir.

Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

MADDE 33 - (1) Bu yönergenin 27. maddesi burada da geçerlidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Farklı Hükümler

Ortaklaşa yürütülen lisansüstü programlar

MADDE 34 - (1) Enstitü, ilgili kurulların kararı ile bir ya da daha fazla ulusal ve uluslar arası yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açabilir.

(2)   Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esasları, Enstitü ve ortak program açılacak yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

(3)  Ayrıca, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşları, ortak lisansüstü programlar açmak için Üniversiteye öneride bulunabilir, bu öneriler ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Tez, sergi ve projelerin yayımlanması

MADDE 35 - (1) Kabul edilmiş olan tez, sergi ve proje, tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez, Enstitünün yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Disiplin işlemleri

MADDE 36 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 - (1) Bu yönergede açıkça belirtilmemiş olan konularda işlem yapma yetkisi Enstitü Yönetim Kuruluna aittir.

(2) Mevzuatta aksine hüküm bulunmayan hususlarda, Enstitüde yürütülen ikinci öğretim hakkında da bu yönerge uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 - (1) Bu yönerge, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başından geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarihten sonra lisansüstü öğrenci statüsü kazananlara uygulanır.

Yürütme

MADDE 39 - (1) Bu yönerge hükümlerini Enstitü Müdürü yürütür.