Mezunların Temel Yeterlikleri

MEZUNLARIN TEMEL YETERLİKLERİ

 

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu bir diş hekiminden beklenen 6 temel rol üzerinden 6 genel yeterlik başlığı belirlenmiştir. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin program çıktıları, TYÇÇ Düzey Yeterlikleri, TYÇÇ Temel Alan Yeterlikleri (Sağlık Alanı, Akademik Ağırlıklı), DUÇEP 2022 Mezun (Program) Yeterlikleri ve Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim amaç ve hedefleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1. "Diş Hekimi” Olarak Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 

a.    Hastanın ağız ve diş sağlığı üzerinde etkili genel sağlık, sosyal durum gibi faktörleri değerlendirir. 

b.    Salgın hastalık durumları dahil olmak üzere, tüm bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon risklerini göz önünde bulundurarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygular.

c.    Koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulamalarını mesleğinin öncelikleri arasına alır. 

d.    Hastanın ağrısı ve diş hekimi kaygısı için önlem alır. 

e.    Tanı için gerekli yöntem ve cihazları kullanarak teşhisi koyar, gerektiğinde konsültasyon ister.  

f.     Hastanın ihtiyacına uygun tedavi planını yapar, tedaviyi uygular, ilaç reçete eder ve gerekli takiplerini yapar. 

g.    Tanıya uygun seçenekli tedavi planlarını geliştirir ve bunları avantaj ve dezavantajlarıyla hasta ve/veya kanuni temsilcilerine anlatır. 

Dental tedavi planlamasında acil durumları belirleyip bunlara yönelik gerekli tedaviyi yapar, gerektiği durumda uzmana yönlendirir.

Tıbbi acil durumları tespit edebilir, mevzuata uygun şekilde davranır. 

Öncelikli, engelli, geriatrik ve riskli hasta gruplarını ayırabilir ve gerekli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunar.
Hastada adli durumları tespit edebilir ve mevzuata uygun şekilde davranır.
Mesleki uygulamaları kendi bedensel ve ruhsal sağlığını gözeterek gerçekleştirir. 

 

2. “Profesyonel ve Etik” ile İlgili Olarak Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 

a.    Yaşam boyu öğrenme prensibi doğrultusunda hareket eder ve kendini geliştirir. 

b.    Mesleki ve sosyal hayatında hekimlik nosyonuna uygun bir duruş sergiler.

c.    Hastaya ait bilgi ve kayıtları saklar ve gizliliğini sağlar. 

d.    Hastayı tanı ve tedaviler hakkında bilgilendirir ve gerekli aydınlatılmış onamları alır. 

e.    “Önce zarar verme” kuralını benimseyerek mesleki uygulamalarını gerçekleştirir. 

f.     Görev tanımında yer alan mesleki uygulamalarla ilgili yasal yetki ve sorumluluklarını bilir.

g.    Hastalarına ve meslektaşlarına deontolojik ilkelere göre davranır. 

 

3. “Sağlık Çalışanı” Olarak Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 

a.    Toplumun ve bireylerin ağız ve diş sağlığını korur ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 

b.   Ağız ve diş sağlığının tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamalar çerçevesinde geliştirilmesine katkıda bulunur ve bununla ilgili süreçleri takip eder. 

c.    Diğer sağlık çalışanları ile ortak ve uyumlu çalışmalar yürütür. 

d.    Mesleki uygulamalar sırasında oluşan çevreye ve insan sağlığına zararlı atık ve toksik maddeleri atık yönetimi kriterlerine uygun olarak elimine eder.


4. “Bilim İnsanı” Olarak Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 

a.    Ağız ve diş sağlığı ile ilgili yeni bilgi ve becerilere ait doğru bilgi kaynaklarını tespit eder ve kanıta dayalı verileri kullanır. 

b.    Etik kurallar çerçevesinde araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunabilir. 

c.    Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel etkinliklere katılarak kendini geliştirir ve bu kazanımları diş hekimliği alanında kullanabilir.


5. “İletişim” İle İlgili Olarak Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 

a.    Sözel ve yazım dilinde Türkçeyi yetkin bir şekilde kullanır. 

b.    Medya ve sosyal iletişim kaynaklarını doğru kullanır. 

c.    Hasta ve hasta yakınları ile karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir iletişim kurar.

 

6. “Lider ve Yönetici” Olarak Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 

a.    Ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamında ekip kurabilir, ekip lideri veya üyesi olarak etkin rol alır. 

b.    İş sağlığı ve güvenliği ile kalite geliştirme süreçlerine uyar ve uygular.  

c.    Ekip içerisinde uzlaşma sağlanması ve olası sorunların çözümlenmesi için çalışır.

 

Diş hekimi yardımcı personelinin eğitimine katkıda bulunur.