Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi (S.S.S.)
Soru    1. Biriminizden taşınır taleplerimizi karşılamak için ne yapmalıyız?

Cevap 1. Üniversitemizdeki tüm birimlerin ve fakültelerin taşınır işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisi ile irtibata geçilir.

İlgili Taşınır Kayıt Yetkilisi istenilen tüketim ya da demirbaş talebini Taşınır İstek Belgesi düzenleyerek istek birim yetkilisine imzalatır ve söz konusu talebi EBS sistemi üzerinden Daire Başkanlığımıza iletir.

İstenilen talepler depomuzda mevcut ise istek karşılanır mevcut değil ise ilgili Daire Başkanlığı yada Fakülte ile irtibata geçilerek alım süreci başlatılır.

Soru    2. Taşınır Kayıt Birimi’nde gerçekleştirilen faaliyetler nelerdir?

Cevap 2. 

  1. Üniversitemize alınan tüm taşınır malların, muayene ve kabul işlemlerini mevzuata uygun şekilde yaptırmak ve ilgili birimlere teslimini yapmak,
  2. Bu taşınır malların, Rektörlüğe bağlı harcama birimleri ile bunların alt birimlerine ait olanlarına ilişkin, Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS)’ nde giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, ilgili defter ve cetvellere bu kayıtları aktarmak ve yılsonlarında; Harcama Yetkilisine ve Üst Yönetici’ ye bu harcama birimlerinin yönetim hesaplarını vermek.
  3. Ayniyat Saymanlığına bağlı ambarlarda muayene amacıyla bekleyen taşınır mallar ile stok amacıyla muhafaza edilen taşınır malların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, ambarda mevcut eşyanın nitelik itibari ile gerektiği şekilde tasniflerini yapmak,
  4. Ambarda mevcut taşınır malların korunmasını sağlamak ve olumsuzluklara karşı tedbir almak,
  5. Üniversitemiz bünyesindeki tüm Akademik ve İdari Birimlere kırtasiye, temizlik, makine teçhizat, büro demirbaşları vb. gruplardan oluşan taşınır desteği vermek ve taşınır malların istekte bulunan birimlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak,
  6. Ambar sayım kontrolü yaparak asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları belirlemek ve bunların satın alınmasını sağlamak,
  7. Üniversitemiz matbaasında basımı yapılan yayınların kayıt ve çıkış işlemlerini yapmak,
  8. Tüm harcama birimlerinde ve alt birimlerinde  hurdaya ayrılan taşınırları kontrol ederek teslim almak, ilgili hurdalık alanlarına nakillerini gerçekleştirmek ve bunları yılın belirli zamanlarında yönetmeliğe uygun şekilde M.K.E. kurumuna satışını yapmak,
  9. Harcama birimlerince kullanımında fayda görülmeyen ya da teknolojik olarak kurum ihtiyacını karşılayamayan dayanıklı taşınırları Rektörlük Makamının onayı ile ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına KBS- İhtiyaç Fazlası Taşınırlar uygulaması kullanılarak devir ve teslim işlemlerini yapmak,
  10. Rektörlük ve idari birimler dışındaki, harcama birimlerine taşınır işlemlerinde, her türlü bilgi, doküman ve mevzuat desteği sağlamak.