SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanları bulundukları kurumlarda Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile

Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İş bölümü Hakkında

Yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile öteki ilgili mevzuatlar uyarınca;

Kendi kurumlarına ait Sivil Savunma Planlarını hazırlamak,

Bu planlar ilgili kurumun yükümlülüğüne göre;

1-Sivil Savunma Ana Planı,

2-Koruma Planı,( Sabotaj Planı)

3-Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi,

4-Afet Acil Eylem Planı’dır.

İlgililerle işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerin işlenip, gerektiğinde uygulanmasını takip ve tedbirini sağlamak,

Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatın tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,

Sivil Savunma servis ve ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,

Sivil Savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,

1-Sığınak Personellerini belirleyip, görevlendirmek ve eğitmek,

2-Komşu yada uygun kurum ve kuruluşlarla “Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Protokollerini” düzenleyip üst amirlerin imzası ile hazır tutmak,

Bakanlık ve Valilik talimatlarına göre, kendi Kurumları dışında sivil savunma faaliyetleri ile ilgili olarak, eğitim, tatbikat ve diğer uygulamalara katılmak,

Kurum ve Kuruluşun sorumluğu gereği ya da gönüllü isteği halinde öngörülen ekip ve grupların oluşturulmasına katkı vermek. (Afet Acil Arama, Kurtarma ve Yardım

Ekipleri, Fiziki ve Teknik koruma Grupları, NBC Timleri gibi)

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI BİRİMİNDE GÖREVLİ PERSONEL

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI BİRİMİ 

Necmi KOLSUZ

Uzman

3778