Yüksek Lisans Tezleri

Tez Yazarının Adı Soyadı

Tezin Adı

Anabilim Dalı

Yılı

Nilgün BARUT

İktisatta İnsan Faktörüne Davranışsal İktisat Açısından Bakış

İktisat

2019

Fırat YILMAZ

İslamcı Devletlerde Siyasi Partilerin Hukuki Rejimi

Kamu Hukuku

2019

Mehmet YANGIN

399 Nolu Çermişk Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (H. 1330-1336 / M. 1912-1918)

İslam Tarihi ve Sanatları

2019

Hamza KADAH

Yeni-Ricardocu Sermaye ve Bölüşüm Kuramının Genel Bir Değerlendirmesi

İktisat

2019

Cenk DİNÇER

Sürdürülebilir Kalkınmada Enerjinin Rolü

İktisat

2019

Eyyup BOZLAKOĞLU

Osman Nuri Peremeci’nin Hayatı, Eserleri ve Ecdâd Tarihi Adlı Eserinin Transkripsiyonu

İslam Tarihi ve Sanatları

2019

Ahmet UÇMAZ

Miran Aşireti ve Mustafa Paşa

İslam Tarihi ve Sanatları

2019

Vehbi TUNÇ

Edebiyat Geleneğimizde Hallâc-ı Mansûr İmgesi

İslam Tarihi ve Sanatları

2019

Mehmet Zülküf TAŞ

Köpek Salyasının Necis Olduğuna Delil Olarak Gösterilen Hadislerin Değerlendirilmesi

Temel İslam Bilimleri

2019

Najeeb Hasan YASEEN

Molla Yahya el-Muzuri’nin Şerhu’l Minhac Üzerindeki Tühfetü’l Minhac Haşiyesinin Tahkiki

Temel İslam Bilimleri

2019

Ufuk ÖZTÜRK

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Kamu Hukuku

2019

Evin ANĞAY

Diyarbakır’da Kadın İşgücünün Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İktisat

2019

Hicran DENİZ

Belirsizlik ve Risk Altında Tüketici Karar Alma Süreci: Teorik Bir İnceleme

İktisat

2019

İsa BUCAK

Kurumsal İktisat Perspektifinden Kurumsal Değişim Sürecinde Türkiye Deneyimleri: Sosyal Yardımların Kurumsal Değişme Etkileri

İktisat

2019

Abdullah KAMALİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarında Allah-İnsan İlişkisi

Felsefe ve Din Bilimleri

2019

Zeynep ÇELİK ÖZTÜRK

Çekin Unsurları ve Çekte Ödeme

Özel Hukuk

2019

Murat BAL

Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde Parti Kapatmaları ve Millet Partisi Örneği

Kamu Hukuku

2019

Funda ŞAHİN

Kıymetli Evrakın Zayi Olması ve İptal Davası

Özel Hukuk

2019

Muhsin ŞEKER

Ticari Kardan Mali Kara Geçişin Vergi Kanunları ve Muhasebe Uygulamaları Açısından İrdelenmesi: Örnek Uygulamalar

İşletme

2019

Mehmet Nazım EFE

Tefsiru Erde’i’l-Beyan Li Cemi’i Ayi’l-Kura’an Tefsirinin Merfu’at Açısından İncelenmesi

Temel İslam Bilimleri

2019

Abdullah EKER

İktisatta Yeni Cambridge Yaklaşımı Çerçevesinde Piero Sraffa

İktisat

2019

Mehmet TUNCE

Muhasebe Denetiminde Muhasebe Meslek Mensuplarının, Vergi Memurlarının ve Mükelleflerin Denetim Algısı ve Bir Araştırma

İşletme

2019

Mehmet Emin GENLİ

Osmanlı Modernleşme Döneminde Muş Sancağı’nda Eğitim

İslam Tarihi ve Sanatları

2019

Mahmut ÇETİN

Şeyh Muhammed Arapkendi’nin Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri

Temel İslam Bilimleri

2019

Aybüke GÜÇLÜ DEMİR

Edebi Hatıraları Çerçevesinde M. Ertuğrul Düzdağ’ın Hayatı-Sanatı-Eserleri

Türk Dili ve Edebiyatı

2019

Hayati GÜLER

Molla Musa El-Celali’nin Hayatı, Eserleri ve İslam Mezheplerine Bakışı

Temel İslam Bilimleri

2019

 Emrullah AKÇA

Mutluluğa Ulaşmada Olumlu Bir Kişilik Özelliği Olarak Sekine Kavramı 

Felsefe ve Din Bilimleri  

2019 

Mehmet Şakir ARVAS 

Türk-İslam Hukukunda Borçlu Temerrüdünün Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi  

Özel Hukuk 

2019 

 Ahmet YASEKİ

Abdulevvel b. Hamid'in Hadakü'l- 'Uyun fi Şerhi Muhtasari'l-Kuduri Adlı Eserindeki Muamelat Bölümünün Edisyon Kritği 

 Temel İslam Bilimleri

2019 

 Berçem ÖDEN

Sosyal Medyanın, Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamındaki Toplumsal Hareketlere Etkisi: Gezi Parkı Örneği 

Kamu Yönetimi 

2019 

 Firdevs AYGEN

İbnu'r-Rif'a, Hayatı ve Eserleri 

Temel İslam Bilimleri  

2019 

 Abdulkadir KUTLUK

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu (TCK m. 216/1) 

 Kamu Hukuku

2019 

 Coşkun ÇALDAĞ

Nişanın Sona Ermesinin  Hüküm ve Sonuçları

Özel Hukuk 

2019 

 Pınar AKMAN ELİAÇIK

Necati  Tosuner'in Roman ve Öykülerinin Yapısal, Tematik ve Psikanalitik Açıdan İncelemesi

Türk Dili ve Edebiyatı  

2019 

 Sadık SİLİ

Siverek Halkevi (1936-1951) 

Tarih 

2019 

Hasan Hüseyin YEŞİL 

Ebû İshâk Es-Sa'lebi ve İşari Tefsir 

Temel İslam Bilimleri 

2019 

 Nurgül KUTLU

Rus Kaynaklarına Gör 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi 

İslam Tarihi ve Sanatları 

2019