İç Kontrol Nedir

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

 

İÇ KONTROL NEDİR?

  • İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.

 

  • Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

 

  • Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.

İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

ü   Faaliyetlerin etkin ve verimli olması

ü   Mali Raporların Güvenilirliği

ü   Yürürlükteki mevzuata uyum

ü   Varlıkların korunması

ü   Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.

ü   Mali raporların güvenilirliği, verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.

ü   Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.

ü   Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.

 İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAKLARI

ü   İç kontrol sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuat:

ü   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ü   6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

ü   İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

ü   Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ü   İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ü   Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

ü   Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR

İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar.

Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.

1.        Üst Yönetici (Rektör)

2.        Harcama Birimleri

3.        Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

4.        İç Denetim Birimi