Doktora Tezleri

        

Tez Yazarının Adı Soyadı

Tezin Adı

Anabilim Dalı

Yılı

İmran Hüseyin ÇELİK 

İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevi ve Fıkhi Tercihleri  

Temel İslam Bilimleri 

2020 

 Abdullah SEVGİ 

KUR'AN'DA RUBÛBİYET 

Temel İslam Bilimleri  

2020 

 OSMAN YAĞMUR 

HÂKİM EN-NÎSÂBÛRÎ'NİN HADİS USULÜ ANLAYIŞI 

 Temel İslam Bilimleri 

2020 

 OSMAN SEYİTOĞULLARI 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE MUHASEBESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

İşletme 

2020 

 İBRAHİM TARDUŞ 

19. Yüzyıl İngiliz Seyahatnamelerinde Kürtler 

Kürt Dili ve Kültürü 

2020 

 MEHMET VEYSİ BABAYİĞİT 

KÜRTÇE, TÜRKÇE VE İNGİLİZCE'DE ATASÖZLERİ- BAĞLAMSAL BİR KARŞILAŞTIRMA 

Kürt Dili ve Kültürü 

2020 

 UĞUR YİĞİZ 

BABADAĞLI İBRÂHÎM EFENDİ VE TERCEME-İ GÜLİSTÂN ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN-DİZİN) 

Türk Dili ve Edebiyatı 

2020 

 YAKUP AYKAÇ 

Kürt Mirliklerinde Edebi Patronaj (1514-1846) 

Kürt Dili ve Kültürü 

2020 

ŞEHMUS KURT

Türkiye'de Kürtçe öğretim deneyiminin incelenmesi (1968-2018)

        Kürt Dili ve Kültürü

2020

DAVUT ADLIĞ

Şehrîzâde Mehmed Saîd Efendi'nin Tuhfe-i Mustafâviyye fî Beyân-ı Kapudanân-ı Devlet-i Aliyyesi'nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi

İslam Tarihi ve Sanatları

 2020

MEHMET EMİN BENER

MOLLÂ HALÎL-İ SİİRDÎ'NİN HAYATI, ESERLERİ ve TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Temel İslam Bilimleri

 2020

LOKMAN ŞAN

Molla Halil Siirdî'nin kırâatlere yaklaşımı

Temel İslam Bilimleri

2020

BARAN AKKUŞ

TRC2 bölgesindeki KOBİ'lerin kurumsallaşma düzeylerinin belirlenmesi ve insan kaynakları yönetimine etkisinin araştırılması

İşletme

2020

CENGİZ AYDIN

Uşşâkî şiirinde din ve tasavvuf

İslam Tarihi ve Sanatları

2020

ABDUL MALEK RASLAN

الأوامر والنواهي المتعلقة بذات النبي عليه الصلاة والسلام

Temel İslam Bilimleri

2020

HAMDULLAH OKAY

Cemil kavukçu -insan ve eser-

Türk Dili ve Edebiyatı

2020

MAHMUT TEKİN

Molla Halil'in "el-Kâmûsu's-Sânî fî'n-Nahv ve's-Sarf ve'l-Me'ânî" adlı eserinin tahkîk ve tahlîli

Temel İslam Bilimleri

2020

BUŞRA ARSLAN MEÇİN

Tasavvuf düşünce sisteminde misâl âlemi

Temel İslam Bilimleri

2020

MAHSUM TAŞ

Muntecebuddîn el-Hemedânî ve el-Ferîd fî İ'râbi'l-Kur'âni'l-Mecîd adlı eserinde lugat ve sarf

Temel İslam Bilimleri

2020

MEHMET ŞİRİN FİLİZ

Üç Kürt (Kurmancca) romanında üç özgürlük anlatısı (Emekçi, Kürt, Kadın)

Kürt Dili ve Kültürü

2020

ZEYNEL ABİDİN ALPTEKİN

Saîd Havvâ ve el-Esâs fi't-Tefsîr'i

Temel İslam Bilimleri

2020

HALİL BATUR

Veffâk Mehmed Hıfzî-yi Üsküdarî'nin Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el-Bedevî'si (İnceleme-metin)

Türk Dili ve Edebiyatı

2020

MEHMET SIRRI ŞIK

Malikî mezhebi fıkıh usûlcülerine göre sünnetin kaynağı olarak haber

Temel İslam Bilimleri

2020

İBRAHİM HALİL ŞİMŞEK

İmam İbnü'l-münzir ve fıkıh düşüncesi

Temel İslam Bilimleri

2020

SABAHATTİN BALA

Seçmeli derslere gelinen süreçte Türkiye'de din eğitimi politikalarında paradigma değişimi (Temel dini bilgiler dersi örneği)

Felsefe Ve Din Bilimleri

2020

SELAHATTİN YILMAZ

Geleneksel Fıkıh Düşüncesinde Ve Ahvali Şahsiyye Kanunlarında Boşanma

Temel İslam Bilimleri

2020

FEYZA BULUT

Bireysel ve toplumsal fayda açısından Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarında pragmatizm

Türk Dili ve Edebiyatı

2020

RIFAT ABLAY

İbn Atiyye tefsirinde kıraat olgusu

Temel İslam Bilimleri

2020

ŞÜHEDA ÖZÖRNEK TUNÇ

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının bölgesel belirleyicileri üzerine ekonometrik analiz

iktisat

2020

İBRAHİM AYHAN

İmam Tirmizî'nin Ebvâbu'd-Da'âvât Rivayetleri Bağlamında Duanın Mana ve Mahiyeti

Temel İslam Bilimleri

2020

Ahmet TEMİZKAN

İmam Şâfiî’nin Usûl Anlayışında Şer’î Delillerin Teâruzu ve Çözüm Yolları

Temel İslam Bilimleri

2019

Mehmet Emin ÇİFTÇİ

Hadis Usûlünde Sahih Hadisin Tanımı Problemi href="http://www.dicle.edu.tr/Contents/b73ec358-825d-4ce4-b59c-3e377d2098c7.pdf">

Temel İslam Bilimleri

2019

Muhammed Felat AKTAN

Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet’in Hâb-nâme’si (1b-168a) İnceleme-Metin-Dizin

Türk Dili ve Edebiyatı

2019

Tekin ÇİFTÇİ

Adıyaman ve Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği

 Kürt Dili ve Kültürü

2019

İlhan AKDAĞ

Türkiye’deki Trafik Kazaları ile Ekonomik Kalkınma Arasında İlişkinin Analizi (1995-2017)

İktisat

2019

Mehmet Nuri GÜZEL

Meclis Araştırması ve Görüşülen Meclis Araştırma Komisyonu Raporlarının Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi

Kamu Hukuku

2019

Ahmet ÇIN

İlk Çocukluk Döneminde Çocuğun Din Eğitimi ve Ailenin Din Eğitimine Etkisi (Diyarbakır Örneği)

Felsefe ve Din Bilimleri

2019

Doğan DEMİRDAŞ

Mülki İdare Amirlerinin Kamu Performans Yönetimine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

İşletme

2019

Ahmet KIRKAN

Zazacanın Fonetik Açıdan İncelenmesi; Kuzey, Güney ve Merkez Zazacasının Karşılaştırmalısı

Kürt Dili ve Kültürü

2019

 Fethullah ÇİFTÇİ 

Kadızâde Mehmet Efendi Mebhas-ı Îmân (Dil incelemesi - Tenkitli Metin - Dizin)  

Türk Dili ve Edebiyatı 

2019