Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tanıtımı

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tanıtımı

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tarihçesi

 

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013-2014 öğretim yılında Diyarbakır Meslek Yüksekokulu’nun Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu olarak üç ayrı meslek yüksekokuluna ayrılması sonucu ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.

Okulumuz, şu an itibariyle, 6 bölüm, 8 program, 1188 öğrencisi ile öğretimine devam etmektedir. Ülkemiz ve bölgemiz için ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünü en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli olan bütün unsurları bünyesinde barındıran okulumuz, her geçen yıl daha da büyüyerek gelişimini sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz bölümlerinde çağın gerektirdiği nitelikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için tam donanımlı 13 sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet amfi, 2 adet  özel amaçlı laboratuvar mevcuttur.

 

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Misyonu ve Vizyonu

 

Misyon

Azami düzeyde bilimsel ve mesleki beceriye sahip; ulusal ve uluslararası nitelikte bilim ve teknolojiyi benimsemiş; bu doğrultuda sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bulunduğu bölgeye ve ülkemize katkılar sağlayan işgücü ve bireyler yetiştirmek.

Vizyon

 Bu vizyona ulaşmak için; öğrencilerimizi mevcut öğretim kadromuz ile çağdaş bilgi ve teknoloji ile donatmak; onları girişimci, üretken, sorgulayan, rekabetçi, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmek ve sanayi paydaşlarımızla buluşturmak.

 

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler Analizi

Güçlü Yönlerimiz

·         Meslek Yüksekokulunda dinamik, üretken bir idari kadronun varlığı,

·         Meslek Yüksekokulunda yönetimin katılımcı bir anlayışa sahip olması,

·         Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO Yerleşkelerimiz ’in merkezi bir konumda olması,

·         Meslek Yüksekokulunda bilimsel araştırma altyapısının mevcut olması,

·         Meslek Yüksekokulunda öğrencilere nitelikli bir mesleki eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetinin sunulması,

·         Dicle Üniversitemiz, öğrencilere sağlık kuruluşları ile sağlık hizmeti sunması,

·         Meslek Yüksekokulumuzda alanında tecrübe sahibi, akademik çevrede saygın, kabul görmüş nitelikli öğretim elamanları ile hizmet veriyor olması,

·         Meslek Yüksekokulunda kurum içi iletişimin etkin olması,

·         Meslek Yüksekokulu her düzeydeki yöneticiye kolaylıkla ulaşılabilmesi,

·         Meslek Yüksekokulu Kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulabiliyor olması,

·         Meslek Yüksekokulunda Engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin ve imkânların varlığı,

·         Meslek Yüksekokulunda Öğrencilere burs olanaklarının sağlanması,

·         Meslek Yüksekokulunda Sosyal ve kültürel etkinliklerin varlığı,

Zayıf Yönlerimiz

·         Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerin sosyal imkânlar için yeterli ödeneğin ayrılmaması,

·         Meslek Yüksekokulu bünyesinde mezunlarımızla iletişime geçmek için bir biriminin bulunmaması,

·         Üniversitemizde Bilgi işlem teknolojik ve teknik hizmetlerinde kadro yetersizliği, 

·         Meslek Yüksekokulu kadrolarında akademik ve idari personel yetersizliği,

·         Meslek Yüksekokuluna ait öğrenci kulübü varlığının yetersizliği,

·         Meslek Yüksekokulumuz kurum ve kuruluşla imzaladığı protokol sayısının azlığı,

·         Meslek Yüksekokulunda müfredat güncelleme çalışmaları kapsamında bölüm bazında içeriği yenilenen ders sayısının azlığı,

·         Meslek Yüksekokulumuza ait kütüphanenin bulunmaması,

·         Meslek Yüksekokulunda sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığı,

·         Meslek Yüksekokulunda Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı,

·         Meslek Yüksekokulunda Sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersizliği,

Fırsatlar:

·         Mesleki Eğitimle, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile iç içe olmamız,

·         Üniversitemizin yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından sağlanacak eğitim ve araştırma desteği,

·         Toplumda eğitimli ve nitelikli ara elman işgücüne duyulan ihtiyacın artması,

·         Mesleki eğitim almayı hedefleyen öğrenci kitlesinin giderek artması,

·         Ülkenin Sosyo-kültürel açıdan zengin bölgesinde yer almamız,

·         Diğer üniversitelerle birlikte oluşturulan akademik sinerjiden yararlanma olanağının artması,

·         Üniversitelerin bölgesel düzeyde birbirleriyle güçlü entegrasyona ve işbirliklerine yöneliyor olması,

Tehditler:

 

·         Çok sayıda yeni üniversitenin açılması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan öğretim elmanı ihtiyacı,

·         Eğitimin giderek daha pahalı hâle gelmesi,

·         Üniversitelerin tanıtım ve reklam bütçelerini arttırmaları,

·         Vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine yatay geçiş imkânlarının bulunması,

·         Üniversiteler için devlet tarafından sağlanan ek kaynakların üniversitelerin performansına bağlı olması

 

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mesleki Eğitim Politikamız

 

Dicle Üniversitesi Mesleki eğitim sürecinin başlangıcından beri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretim sürecini verimli bir şekilde değerlendirmektedir; Mesleki eğitim konusundan başlayarak birçok girişimde bulunulmuş; Eylem planları hazırlanmış; çalışma grupları kurulmuştur. Bu doğrultuda, Mevlana , Erasmus, Bologna, Farabi gibi eğitim programlarının temel eğitim politikalarından yararlanılmıştır.2013-2014 yılı itibariyle rekabetçi ve dinamik bir bilgiye dayalı mesleki eğitim hedefi doğrultusunda eğitime önemli bir yer atfedilmiş; genel ve mesleki eğitimde bazı ölçütler belirlenmiş; yaşam boyu öğrenimin daha kolay erişilebilir bir çerçeveye yerleştirilmesi öngörülmüştür.

•Mesleki eğitimle, Mevlana, Erasmus, Bologna, Farabi programalar sayesinde Üniversiteler arasındaki işbirlikleri sağlama;

•Yurtdışında eğitim görmek üzere değişim programları ve fırsatları;

•Yenilikçi öğrenme ve öğretim projeleri;

•Akademik ve profesyonel eğitim Olanakları;

•Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki kalifikasyonların uluslararası tanıtım çalışmaları;

•Yeniliğe açık olma ve sürekli yeni hedeflere ilerlemeyi ilke olarak benimseme;

•Evrensel değerlere bağlı kalma;

•Teknolojiye ve Stratejiye yönelik anlayışın benimsenmesi ve uygulanması;

•Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile eleştiriye açık olma,

•Kaynakları ekonomik, etkin ve verimli kullanmayı benimseme;

•Akademik ve bilimsel çalışmalarda öncü olmayı betimleme;

•Hakkaniyetten ve adaletten yana yansız davranmayı benimseme;

•İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterme;

•Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme;

•Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirme;

•Emeğe saygı gösterip ve liyakate değer verme;

•Farklılıkları ve çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak bilmek

 

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mesleki Eğitimde Amaç ve Hedeflerimiz

 

Amaç Ve Hedefler:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza memnun etmek, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek, çevre bilinciyle, çağdaş teknolojiyle üst seviyede eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktadır.

Amacımız:

Meslek Yüksekokulumuzun eğitim ve öğretim ile ilişkili temel amacı, nitelikli ve sürekli bir eğitim programı ile öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan mesleki ara elman yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında ülkemizin Mesleki eğitimde en yüksek standardı yakalayarak, toplumumuzun ara elman sorunlarını en aza indirebilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, mesleki eğitime katkı sağlayacak ve etik değerlere önem veren ve iyi bir birey olarak, topluma örnek ve lider olabilecek bireyler yetiştirebilmektir.

Hedefimiz:

Günümüzün gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayabilen, mesleki olarak sürekli kendisini geliştiren, sorunları tespit edip çözüm üretebilen, toplumun ara elaman ihtiyacını gidermek gerekmektedir. Firmaların şirketlerin bu ihtiyacı gidermek için mesleki eğitime uzman ve akademisyenler yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’nin nüfusu arttıkça insanların en temel haklarından biri olan eğitim hakkı konusundaki talebin arttığı görülmektedir. Bu artış, her bireye eğitim ortamı sağlayabilme problemini de ortaya çıkarmaktadır. Bu problemi aşabilmek için Bilgisayar Teknolojilerinden azami derecede istifade edilmektedir. Bilgisayar ve İnternet’in yaşamımızın her alanına girdiği bu günlerde eğitim ortamlarında bilgisayar ve İnternet’ten faydalanmak kaçınılmaz bir hal almaktadır. İnternet, öğrencilere hayatları boyunca öğrenme becerilerinin kazandırılmasında önemli bir öğretim aracı haline gelmektedir. İşletmeler, hızla gelişen bu teknolojiyi takip edebilmek, rekabet edebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için nitelikli ara insan gücüne ihtiyaç duymakta, istenilen niteliklerde ara insan gücünü yetiştirmek ise, eğitim kurumlarının özellikle de Meslek Yüksekokullarının amaç ve hedefi olmaktadır.

Mesleki eğitime ihtiyacın belirlenmesi:

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bilişim sektöründe ara elamana ve teknikere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemen her alanda eğitimden sanayiye, özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde ve daha birçok yerde mesleki eğitim mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Ara elaman gereksinimlerinin karşılandığı ve yetiştirildiği eğitim kurumları meslek yüksekokullarıdır. Bu okullardaki eğitim programlarının içeriği ve öğretim elamanları ve eğitim gereçlerinin yeterliliği ve verilen teknik eğitimin ne derece sektörün ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını tespit etmek oldukça önemlidir.

Mesleki gereksinimlerin yeni teknolojilerin gündeme gelmesiyle tekrardan şekillenmesi:

Teknik alandaki gelişmeler doğrudan iş dünyasını etkilemekte, iş dünyasında değişikliklere yol açmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojileri, gelişen ve değişen ortama göre örgütlenmiş kaliteli bir meslek eğitiminin de beraberinde her geçen gün teknolojik eğitimin önemi artmaktadır. Sadece akademik eğitim ile piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elaman yetiştirilmesi söz konusu olamamaktadır. Meslek Yüksekokullarında verilen mesleki eğitim birçok alanda istihdam oluşturmaktadır. Verimli iş gücü ve Mesleki eğitimle bilgisayar teknolojileri kullanımı mesleklerin ara elaman ihtiyacını önemli ölçüde kapatmaktadır. Meslek Yüksekokulları, iş dünyasının önemli bir kesimini oluşturan teknik ve meslek ara elamanlarının yetiştirilmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu yüzden her türlü sektörle iç içe bulunan bilgisayar teknolojilerinden azami ölçüde yararlanan bazı sektörlerin bilişim ihtiyacını gidermek ve bu ihtiyacın ne kadarını karşıladığını ortaya koymak durumundayız.

Pandemi Süreciyle birlikte teknolojiden daha fazla yararlanılmakta mesleki niteliklerin değişmesi

Pandemi Süreciyle birlikte Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bilişim sektöründe ara elamana ve teknikere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemen her alanda eğitimden sanayiye, özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde ve daha birçok alanda bilgisayar teknolojileri çalışanlarına gereksinim duyulmaktadır. Ara elaman gereksinimlerinin karşılandığı ve yetiştirildiği eğitim kurumları meslek yüksekokullarıdır. Bu okullardaki eğitim programlarının içeriği ve öğretim elamanları ve eğitim gereçlerinin yeterliliği ve verilen teknik eğitimin ne derece sektörün ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını tespit etmek oldukça önemlidir. Pandemi sürecinde Birçok firma ve kurum yetkilileri kendi personelinden en iyi düzeyde yararlanmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve rekabet gücünü artırmak istemektedir. Bunun da yolu ancak iyi ve yeterli düzeyde eğitim görmüş, çok iyi düzeyde bilgisayar teknolojilerinden yaralanabilen, daha az zamanda daha kaliteli hizmet ve üretim yapabilen personelden geçmektedir.

Kamu kurumları ve özel sektör firmalarının sektörel gereksinimlerini karşılayan, teknolojiyi bu denli hızlı ve etkin kullanabilen ara elaman yetiştirmenin önemi

Kurumların istenilen eğitim ve beceriye sahip elaman bulmakta zorluklar yaşadığı zaman zaman basına aksetmektedir. Ara elaman talebini karşılamak için birçok kurum, Milli Eğitim Bakanlığı ve İş Kur, halk eğitim kursları ve meslek edindirme kursları açmakta ve ilgi görmektedirler. Meslek eğitimi alan bireylerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek vasıflar kazanma gayretinde olması da oldukça önemlidir. İyi yetişmiş elaman iş hayatı boyunca aranan elaman olmaktadır. Mesleki eğitimciler hem teknolojik değişim hem de sosyal ve kültürel evrim konularında becerilerini sürekli olarak geliştirmeli ve bu değişimi sınıflarına yansıtabilmelidirler. Özellikle meslek, öğretim ve sosyo politik görüş açılarından öğretmenlerin daha ileri düzeyde eğitilmeleri gerekli görülmektedir.

 


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
4/2/2021Diyarbakır Sosyal Bilimler MYOİndir