Stratejik Amaç ve Hedefler

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Stratejik Amaç Ve Hedeflerimiz

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Amaç Ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç1: Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde bilimsel faaliyetler ile teknolojik gelişmeleri artırmak, yaygınlaştırmak ve transfer etmek.

Hedef 1.1 Meslek Yüksekokulunun bilim, teknoloji ve yenilik üretimini artırmak.

Hedef 1.2. Bilgi ve teknolojinin, topluma, kamuya ve sanayiye transferini sağlamak.

Hedef 1.3. Bilim, teknoloji ve yenilik üretimini kolaylaştırmak için kurumsal altyapıyı geliştirmek:

Stratejik Amaç2: Bilimsel ve mesleki eğitimde kalite, verimlilik ve memnuniyeti artırmak.

Hedef 2.1. Öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmak.

Hedef 2.2. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak:

Hedef 2.3. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortak araştırma kapasitesini artırmak.

Stratejik Amaç3: Toplumun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla toplumsal gelişime katkı sağlamak.

Hedef 3.1. Kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek ve yürütmek.

Hedef 3.2. Toplumun yetkinlik düzeyinin artırılmasında rol almak.

Stratejik Amaç4: Meslek Yüksekokulunu rekabetçi bir kurumsal ve fiziksel yapıya kavuşturmak.

Hedef 4.1. Geniş, ulaşılabilir, modern bir yerleşkede yer almak.

Hedef 4.2. Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek, birimler arası iş birliğini artırmak.

Stratejik Amaç5: Meslek Yüksekokulunun kurum imajını geliştirme ve mezunlarımıza irtibatı sağlama.

Hedef 5. 1. Kurum imajını geliştirmek ve marka değerini artırmak:

Hedef 5. 2. Mezunlarımıza irtibatı koparmama ve etkin iletişim ağı kurma:

 

STRATEJİK Amaç 1: Çağın Gereksinimleri ve Ulusal Öncelikler Çerçevesinde Bilimsel Faaliyetler ile Teknolojik Gelişmeleri Artırmak, Yaygınlaştırmak ve Transfer Etmek.

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

Hedef 1.1 Meslek Yüksekokulunun bilim, teknoloji ve yenilik üretimini artırmak:

1.1.1 Bilimsel ödül başvuru sayısı artırılacaktır (Avrupa Araştırma Konseyi(ERC), TÜBA, TÜBİTAK, vb. vakıf ve kurumlar tarafından verilen ulusal ve uluslararası ödülleri ifade eder).

1.1.2. Alanındaki dergilerde yer alan makale oranı artırılacaktır.

1.1.3. Öğretim elamanına başına düşen yıllık atıf sayısındaki artış takip edilecektir.

1.1.4. Diyarbakır sosyal bilimler meslek Yüksekokulunca düzenlenen bilimsel etkinlik (kongre, sempozyum, seminer, forum, çalıştay, vb.) sayısı artırılacaktır.

1.1.5. Bilimsel araştırma proje sayısı artırılacaktır. (ARDEB, BAP, COST, H2020, vb.) 1.1.6. Fikri mülkiyetin (patent, faydalı model, tasarım, vb.) ulusal tescili için yapılan başvuru sayısı artırılacaktır.

 

Hedef 1.2. Bilgi ve teknolojinin, topluma, kamuya ve sanayiye transferini sağlamak

1.2.1. Kamu ve sanayi projelerine verilen akademik danışmanlık sayısı artırılacaktır.

1.2.2. Kamu ve sanayi projelerine verilen akademik danışmanlıkları yetkinliği artırılacak

1.2.3. Lisanslanan toplam buluş sayısı artırılacaktır.

1.2.4. Üniversite-sanayi, üniversite-kamu işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinin Sayısı artırılacaktır.

 

Hedef 1.3. Bilim, teknoloji ve yenilik üretimini kolaylaştırmak için kurumsal altyapıyı geliştirmek:

1.3.1. Akademik personel dışındaki Eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı artırılacaktır.

1.3.2. Üniversite-Sanayi İşbirliği için Meslek Yüksekokulu Sorumlusu belirlenecek.

1.3.3. Meslek Yüksekokulu için teknoloji sorumlusu belirlenecek.

1.3.4. Meslek Yüksekokulu web yayın sitemi güncel ve bilimsel hedefleri dikkate alınarak güncellenecektir.

1.3.5. Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir teknolojik paylaşım alanı kurulacaktır.

1.3.6. Meslek Yüksekokulu öncülüğünde kaliteli yayınları okuyucu ile buluşturacak bir online dergi kurulacaktır.

 

    STRATEJİK Amaç2: Bilimsel ve Mesleki Eğitimde Kalite, Verimlilik ve Memnuniyeti Artırmak.

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

Hedef 2. 1. Öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmak:

2.1.1. Her eğitim dönemi başında tüm öğretim elemanlarına yönelik memnuniyet anketi uygulanacak.

2.1.2. Yeni atanan öğretim elemanlarına yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

2.1.3. “Hizmet içi Eğitimi” alan öğretim elemanı sayısı artırılacaktır.

2.1.4. “Kişisel Gelişim” için verilen eğitim kategorileri sayısı artırılacak

2.1.5. Öğretim elemanları için her yıl güncellenen "Başlarken Serisi" adlı kılavuz dokümanlar hazırlanacaktır.

2.1.6. Öğretim elemanlarının göreve başladıkları yıllardan beri faaliyet raporları geri dönüş ve değerlendirmeleri toplanacaktır.

2.1.7. İş güvenliği ve kalite yönetimi konularında eğitimler verilecektir.

2.1.8 Öğretim elemanlarının yönelik bilişim teknolojilerini kullanmaya yönelik eğitim süresini artırmak.

 

Hedef 2.2. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak:

2.2.1. Anket yoluyla ölçülen öğrenci memnuniyeti artırılacaktır.

2.2.2. Öğrencilerin anket uygulamasına etkin katılımı artırılacaktır.

2.2.3. Öğrencilere uygulanan anketlerin çeşitliliği artırılacaktır.

2.2.4. Meslek Yüksekokulu öğretim elamanlarının ders notu ve ders sunu sayısı artırılacaktır.

2.2.5. Program yeterliliği ile ilişkilendirilmiş derslerin oranı artırılacaktır.

2.2.6. Akademik personeldeki kurumsal aidiyet duygusu artırılacaktır.

2.2.7. İdari personeldeki kurumsal aidiyet duygusu artırılacaktır.

2.2.8. Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azaltılacaktır.

2.2.9. Kadrolu öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı azaltılacaktır.

 

STRATEJİK Amaç 3: Toplumun Mevcut Sorun ve İhtiyaçlarına Yönelik Alanlara Öncelik Veren Bir Anlayışla Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak.

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

Hedef 3.1 Kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek ve yürütmek:

3.1.1. Toplumsal faydaya yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri artırılacaktır.

3.1.2. Üniversite içi spor müsabakalarına katılım artırılacaktır.

3.1.3. Kültür ve sanat faaliyetlerinin sayısı artırılacaktır.

3.1.4. Üniversite-Paydaş işbirliğini arttırmak.

3.1.5. Her bir akademik birimin paydaşları ile yılda bir bilimsel/kültürel/sanatsal/sportif etkinlik düzenlemek.

3.1.6.Meslek Yüksekokulumuzun fiziki olanaklarının ve müfredatlarının uygulamalı ve proje destekli yaklaşımla yeniden düzenlenmesini sağlamak.

 

Hedef 3.2. Bilgi ve teknolojinin, topluma, kamuya ve sanayiye transferini sağlamak:

3.2.1.Öğrenci Kulüpleri kurularak beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinliği artırma amaçlı sertifika programları düzenlenecektir.

3.2.2. Öğrenci Kulüplerine Beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinliği artırma amaçlı sertifika programlarına katılımcı sayısı artırılacaktır.

3.2.3. Hayat standardı ve sağlığın geliştirilmesine yönelik kurs ve sağlık taraması gibi etkinlikler düzenlenecektir.

3.2.4. Engellilerin topluma katılmasını teşvik eden etkinlikler düzenlenecektir.

3.2.5. Yeşil ve engelsiz yerleşke anlayışına yönelik gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek.

 

STRATEJİK Amaç 4: Meslek Yüksekokulunu Rekabetçi Bir Kurumsal ve Fiziksel Yapıya Kavuşturmak.

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

Hedef 4.1 Geniş, ulaşılabilir, modern bir yerleşkede yer almak:

4.1.1. Kantin fiyat listesi uygunluğu araştırılacak ve menü yapısı zenginleştirilecek.

4.1.2. Sportif faaliyetlerinin yürütüldüğü yeni alanlar üzerinde aktif çalışmalar başlatılacak.

4.1.3. Konferans salonunda yapılacak faaliyetlerin çizelgesi tutulacak.

4.1.4. Atık yönetimi kapsamında çevresel ölçüt ve standartlar oluşturulacaktır.

4.1.5. Atık yönetiminin çevresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır.

4.1.6. Öğrencilere yönelik kariyer merkezi kurulacaktır.

4.1.7. Yerleşkedeki ağaç sayısı ve yeşil alan metrajı artırılacaktır.

4.1.8.Yerleşkelerimizde açığa çıkan atıkların azaltılmasını ve doğru yönetimini sağlamak.

 

Hedef 4.2. Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek, birimler arası iş birliğini artırmak:

4.2.1. Akademik ve idari birimlerin katılımıyla birimler arası ilişkileri geliştirecek toplantılar yapılacaktır.

4.2.2. Kurum çalışanlarının kullanımına yönelik ortak sosyal alanlar oluşturulacaktır.

4.2.3. Kurumsal İletişimi artırmak için whatsapp’tagrup iletişim artırılacak.

4.2.4. Konferans Salonunda bilgilendirme ve bilinçlendir me amacı güdülerek eğitimler verilecek

4.2.5. Üniversite mensupları arasındaki etkileşimi güçlendirmek için sosyal programlar (Festival, gezi, konser, piknik vb.) düzenlenecektir.

4.2.6. Meslek Yüksekokulunda buluna akademik ve idari personelimize performans artıracak eğitimler verilecek.

4.2.7. Meslek Yüksekokuluyla ile ilgili bilimsel, sosyal ve kültürel içerikli haberlerin hedef kitleye ulaştırılması için online çalışmalar yapılacak.

4.2.8. Meslek Yüksekokulumuzun sosyal medya hesaplarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.

4.2.9. Halka açık, güncel konu ve sorunlara yönelik bilgilendirici sempozyum, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlenecektir.

 

STRATEJİK Amaç 5: Meslek Yüksekokulunun Kurum İmajını Geliştirme ve Mezunlarımıza İrtibatı Sağlamak.

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

Hedef 5.1 Kurum imajını geliştirmek ve marka değerini artırmak:

5.1.1. Üniversitenin marka değerini artıracak kurum dışı etkinliklere katılım ve katkı sağlanacaktır.

5.1.2. Meslek yüksekokulumuzun tanıtımı faaliyet sayısını artırmak.

5.1.3.Meslek yüksekokulumuzun çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duyguları; moral ve motivasyon geliştirmeye yönelik faaliyet sayısını artırmak.

 

Hedef 5.2. Mezunlarımıza irtibatı koparma ve etkin iletişim ağı kurma:

5.2.1.Mezun öğrencilerimize dernek kurulup fiziksel mekân ve personel desteği verilecek.

5.2.2. Mezun öğrencilerdeki kurumsal aidiyet duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

5.2.3. Mezun öğrencilerimize sosyal medya hesaplarının daha etkin bir şekilde iletişim aracı olarak kullanılacak.

5.2.4 Mezun öğrencilerimizle whatsappta grup iletişim artırılacak.

5.2.5 Mezunlarımıza etkinlikler hakkında düzenli olarak bilgilendirmek, katılımlarını özendirmek.

5.2.6Mezun veri tabanında iletişim bilgileri güncel olarak tutulması sağlanacak.

 


Fotoğraf Galerisi