İş yeri Uygulama Eğitimine Geçiş

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İşyeri Eğitimi Modeli Tanıtımı

İşyeri Eğitimi Uygulaması Modeli

 

       İşyeri eğitim uygulaması modelinin tanımı; Meslek Yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün öğretim şeklinde, 1 dönemi ise işletmelerde/kurumlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak düzenlenmektedir. İşyeri eğitim uygulaması modelinin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ve personeli ihtiyaç duyulan zaman diliminde günümüz teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.  3 + 1 eğitim modeli kapsamında, idari yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla protokoller oluşturulmaktadır. Böylece hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız işletmelerle daha kolay ve etkin bir şekilde buluşup iletişim kurabilmektedir. İşyeri eğitim uygulaması modeli kapsamında gerçekleştirilen protokoller, işyeri eğitiminin daha sağlam tabanlı ve sistematik bir uygulamaya dönüşmesini ve sürekliliğini sağlamak konusunda büyük öneme sahiptir. İşyeri eğitim uygulaması modelinin amacı, Öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek, nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Günümüzde üniversite-sanayi işbirliği temelli eğitim dünyanın birçok yerinde görmek mümkündür.

 

İşyeri Eğitimi Uygulamasının Faydaları

 

İşyeri Eğitim Modeli Uygulamasının Üniversiteye Faydaları Nelerdir?

       Üniversite, öğrencilerini mesleki deneyim, beceri ve iş tecrübesi kazanımlarıyla mezun edebilme imkânı bulacak,

       Üniversite, iş dünyasını güncel gereksinimlerini yakından takip etme olanağı bulacak,

       İş dünyasında yaşanan sorunlara pratik çözümler üretebilme imkânı doğacak,

       Üniversite-İş dünyası iş birliği ile Ar-Ge faaliyetleri artacak,

       Mezun ettiği öğrencilerinin istihdamını kolaylaştırması nedeniyle tercih sebebi olmayı sürdürecektir.

İşyeri Eğitim Modeli Uygulamasının Topluma Faydaları Nelerdir?

       Üniversite, iş dünyası ve toplumun işbirliği içinde hareket etmesi ile ülke kalkınması hızlanacak ve işsizlik oranı azalacak,

       Ailenin çocuklarının geleceği ile ilgili endişeleri azalacak,

       İşletmelerdeki çalışanlar öğrencilerden sorumlu akademik personel ile iletişime geçip toplumsal ve teknolojik sorunları kolaylıkla paylaşabilecekleri için toplum ve üniversite işbirliği sağlanmış olacak,

       Çocukları vasıflı olarak yetişen ailelerin kendine güveni artacaktır.

İşyeri Uygulama Eğitim Modeli Uygulamasının Öğrenciye Faydaları Nelerdir?

       Öğrencilerimiz teorik derslerde öğrendiklerini işyeri uygulamasıyla pekiştirerek uygulama becerisi kazanacak,

       Sorumluluk duygusu ve takım çalışmasına yatkınlığı artacak ve özgüveni gelişecek,

       Günün teknolojisini görerek ve uygulayarak yetişeceği için iş bulma imkânı kolaylaşacak,

       Gelecek ile ilgili hedeflerini şekillendirecek ve kariyer planlaması yapmakta zorlanmayacak,

       İş dünyasının gerçekleri ile daha erken tanışacak ve uyum süreci hızlanacak; iş disiplinin anlam ve önemini kavrayacak,

       Kendini tanıyacak ve yeteneklerinin farkına varacak,

       İşyerinin uygun görmesi halinde, mezun olur olmaz aynı işyerinde çalışma imkânı bulacak,

       Tecrübe eksikliğini giderme fırsatı yakalayacak,

        Program süresince gelir elde etme imkânı bulacaktır.

İşyeri Eğitim Uygulama Modeli Uygulamasının İş Dünyasına Faydaları Nelerdir?

       İş ve üretim süreçlerini bizzat görerek mesleki deneyim kazanan meslek elemanları yetiştirilecek ve istihdam kolaylaşacak,

       İhtiyaç duyulan nitelik ve uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirilerek doğru işe doğru personelin hazırlanması ve yerleştirilmesi sağlanacak,

       İş dünyası ile akademik personelin işbirliği yapmasıyla üniversitedeki eğitim programları ve içerikleri iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda güncellenecek olup, işletmelere faydalı bireyler yetiştirilecek,

       İşletmeler ihtiyaçlarına uygun öğrencileri belirleyebilecek ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlanacak,

        İhtiyaç duyulan nitelikteki elemanların bizzat günün koşullarıyla eğitilmesinin sağlanması ile işletmeler, çalışanların işe başlangıç eğitim yükünden kurtulacak,

       Üniversite - İş dünyası işbirliği ile işletmelerin Ar-Ge teşviklerinden yararlanması sağlanacaktır.

 

 

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1)
Bu Yönergenin amacı; Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında İşletmede Mesleki Eğitim müfredatı kapsamında, Üniversite ve İşletmeler tarafından yapılacak tüm iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1)
Bu yönerge, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında İşletmede Mesleki Eğitim alan öğrencilerin; yurtiçi/yurtdışı, kamuya ve özel sektöre ait kurum veya kuruluşlarda yapacakları işyeri eğitimleriyle ilgili uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1)
Bu yönerge, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na; 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 61-64. maddelerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ek 23. maddesine; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 17 Haziran 2021 tarihli ve 31514 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;
a) Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Kurulu (Kurul): Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimleri ile ilgili ilke ve prensipleri belirlemek ve stratejik kararlar almak üzere, İşletmede Mesleki Eğitimin uygulandığı Meslek Yüksekokullarının Müdürlerinden ve İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörlerinden oluşturulan kuruldur. Kurul, MYO müdürleri arasından birisini Başkan olarak seçer. Kurul her akademik yarıyılda en az bir kez toplanır.

b) İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü (Koordinatör): Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından görevlendirilen ve öğrencilerin bu yönerge doğrultusunda eğitimi yapmalarını koordine eden Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısıdır.

c) İşletmede Mesleki Eğitim Bölüm Komisyonu (Bölüm Komisyonu): Bölümün İşletmede Mesleki Eğitim işlemlerini yürütmek, yönetmek ve değerlendirmek üzere, Bölüm Başkanı ve bölümdeki Program Başkanlarından oluşur. Bölümde tek program bulunması halinde, Komisyonun üçüncü üyesi olarak Bölüm Başkanı bir öğretim elemanını görevlendirir. Bölüm Başkanı komisyona başkanlık eder.

ç) Sorumlu Öğretim Elemanı: İşletmede Mesleki Eğitimin izlenmesi ve değerlendirilmesi için Bölüm Başkanlığınca önerilen ve Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından görevlendirilen, işletmeye giden öğrencileri denetlemekle görevli bölüm öğretim elemanını ifade eder.

d) İşletme: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek üzere uygulama yaptıkları, mal ve hizmet üreten, fiziksel ve nitel kapasitesi Bölüm Komisyonu tarafından yeterli bulunan, kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini ifade eder.

e) İşletmede Mesleki Eğitim: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teorik eğitimlerini yüksekokulda, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamaları ifade eder.
f) Uygulamalı Eğitim Dosyası: Bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde İşletmede Mesleki Eğitim süresince yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alındığı dosyadır.
g) Eğitici Personel: Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki eğitimlerinden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip işletme personelini ifade eder.

ğ) İşletme Yöneticisi: İşletmede Mesleki Eğitim Protokolünü, işletme adına imzalayan yetkili kişidir.

h) İşletmede Mesleki Eğitim Öğrencisi: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden İşletmede Mesleki Eğitim almayı tercih eden, Bölüm Komisyonu tarafından uygun görülen ve
İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi’ni imzalayan öğrencilerdir.
ı) İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü: İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili kontenjanları ve esasları içeren, Meslek Yüksekokulu Müdürü ile İşyeri Yöneticisi tarafından imzalanan belgedir.
i) İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi: İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında öğrenci ve işletme arasındaki ilişkileri düzenleyen ve öğrenci, Bölüm Komisyonu Başkanı ve İşletme Yöneticisi tarafından imzalanan kabul belgesidir.
j) Üniversite: Dicle Üniversitesini ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Kurulu’nun Görevleri
MADDE 5- (1) İşletmede Mesleki Eğitimin uygulandığı Meslek Yüksekokulları arasında eşgüdüm sağlanması için, Müdürler ve Koordinatörlerden oluşmaktadır ve görevleri aşağıdaki gibidir;
a) Meslek Yüksekokullarında uygulanan İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili ilke ve prensipleri belirlemek,
b) İşletmede Mesleki Eğitim’in eksiksiz başlaması, sürdürülmesi ve tamamlanması için gerekli planlamaları yapmak,
c) Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi’ni ve ilgili formları düzenlenmek ve ihtiyaç halinde revize etmek.

Meslek Yüksekokulu Müdürü’nün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdür, Meslek Yüksekokulunda İşletmede Mesleki Eğitim organizasyonun en üst yetkilisidir ve aşağıdaki görevleri yapar.

a) Meslek Yüksekokulu müdür yardımcılarından birisini İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirmek,
b) Bölüm Başkanınca önerilen Sorumlu Öğretim Elemanlarını görevlendirmek,
c) İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili gerekli çalışmaları yaptırmak ve İşletmede Mesleki Eğitim Protokolünü onaylamak,

ç) Bölüm Komisyonlarının karara bağladığı İşletmede Mesleki Eğitim değerlendirme sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek ve öğrencilere ilan etmek,
d) Mesleki eğitim kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak öğrencilerin sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) İşletmede Mesleki Eğitim’in eksiksiz başlaması, sürdürülmesi ve tamamlanması için gerekli önlemleri almak

Meslek Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü’nün Görevleri
MADDE 7- (1) Meslek Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü’nün görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Meslek Yüksekokulu’ndaki ön lisans programları ve işletme arasındaki koordinasyonu sağlamak,
b) İşletmede Mesleki Eğitim Protokolünü hazırlamak ve güncellemek,
c) İşletmede Mesleki Eğitimin planlanmasını, koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlamak, Bölüm Komisyonlarının çalışmalarını takip etmek,
d) Öğrencilerin eğitim alabilecekleri işletmeleri belirleme hususunda gerekli bilgi sistemini oluşturmak,
e) İşletmede Mesleki Eğitim’in yönetmelik, yönerge, usul ve esaslara uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak, doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek,
f) Gerekli gördüğü takdirde İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

İşletmede Mesleki Eğitim Bölüm Komisyonu’nun Görevleri
MADDE 8- (1) Bölüm Komisyonunun görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Her öğretim döneminin başlamasından en az iki hafta önce toplanmak ve o öğretim dönemi için hazırlıkları yapmak; her yarıyıl sonunda teslim edilmiş Uygulamalı Eğitim Dosyalarını ve öğrencileri değerlendirmek,
b) İşletmede Mesleki Eğitim verilecek işletmeleri belirlemek, gerekli yazışmaları yapmak ve öğrencilerin eğitim yapacakları işletmelere dağıtımlarını sağlamak,
c) Öğrencileri, bu yönerge hükümleri doğrultusunda İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili bilgilendirmek, tanıtıcı ve bilgilendirici toplantılar yapmak,
d) Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim süresince hazırlayacakları haftalık çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve Uygulamalı Eğitim Dosyası’nın içeriğini belirleyerek öğrencilere duyurmak,
e) İşletmede Mesleki Eğitim’de kullanılacak evrakları (Öğrenci Başvuru Formu, Bölüm Komisyonu Değerlendirme Formu, İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü, İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi, Uygulamalı Eğitim Dosyası, İşletme Değerlendirme Formu vb.) düzenlemek, basılıp hazır hale gelmesini sağlamak,
f) İşletmede Mesleki Eğitim yapacak öğrencilerin sigorta işlemlerini planlamak ve takip etmek,
g) Yeni işletmelerin bulunması için kurumlar arası iletişimi sağlamak,
ğ) İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili oluşabilecek sorunları çözmek, çözülemeyen hususları Koordinatör’e iletmek,
h) Sorumlu Öğretim Elemanı ve Eğitici Personel’in vereceği değerlendirme raporlarını karara bağlamak ve Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesini sağlamak,
ı) Koordinatör’ün belirleyeceği görevleri yerine getirmek.

Sorumlu Öğretim Elemanı’nın Görevleri

MADDE 9- (1) Sorumlu Öğretim Elemanı’nın görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) İşletmede Mesleki Eğitim’in Bölüm ve işletme arasında koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Öğrencilerin işletmelerdeki çalışmalarının, öğrenci yararına ve İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi’ne uygun olup olmadığını denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek.
c) İl içi ve il dışı ulaşım şartları ile bütçe imkânları dikkate alınarak, İşletmede Mesleki Eğitim süresince, bir işletmeyi en az bir defa olmak üzere denetleme görevini yerine getirmek.
Bu denetleme zorunlu hallerde ve sadece il dışı işyerleri için geçerli olmak üzere haberleşme araçları ile de yapılabilir.
ç) Her denetim sonucunda İşletme Denetim Formu’nu düzenleyerek Bölüm Komisyonu’na iletilmek üzere ilgili Bölüm Başkanlığı’na teslim etmek.
d) Eğitimini tamamlayan öğrencinin İşletme Değerlendirme Formu’nun Bölüm Başkanlığı’na ulaşmasını sağlamak.
e) İşletme Devam Çizelgesi’ni ve kontrol raporlarını dikkate alarak her öğrenci için Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve Bölüm Komisyonu’na sunmak.

İşletme Yöneticisi’nin Görevleri
MADDE 10- (1) İşletme Yöneticisi’nin görevleri aşağıdaki gibidir:
a) İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü’nü, işletme adına imzalamak,
b) İşletmede Mesleki Eğitim için öğrenci kabul edecek işletmenin, kendi personeline sağladığı konaklama, beslenme ve sosyal imkânlardan öğrencilerin de yararlanması için gerekli çabayı göstermek,
c) Öğrencinin eğitimi için, bu Yönerge’de belirtilen şartları taşıyan bir Eğitici Personel görevlendirmek.

Eğitici Personel’in Görevleri
MADDE 11- (1) Eğitici Personel’in görevleri aşağıdaki gibidir:
a) Öğrencinin işletmedeki sorumluluğunu üstlenerek gerekli oryantasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,
b) Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu’nda almış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,
c) Öğrenciye haftalık çalışma planı ve sorumluluğu yüklemek,
d) Öğrencilere meslek yeterliliğini ve disiplinini kazandırmak,
e) Öğrencinin hazırladığı Uygulamalı Eğitim Dosyası ve yaptığı faaliyetleri değerlendirmek,
f) Öğrencinin eğitim gördüğü programa uymayan ve sağlık açısından problem doğuracak işlerde görevlendirilmesini engellemek.
g) İşletmede Mesleki Eğitim’i tamamlayan öğrencinin İşletme Değerlendirme Formu’nu doldurarak, kapalı zarf içinde gizli olarak ilgili Bölüm Başkanlığı’na ulaştırmak.

İşletmede Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1) Öğrenciler;
a) İşletme eğitimlerini, İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi imzalanan işletmelerde yapmak zorundadırlar.
b) İşletmede Mesleki Eğitim süresince Eğitici Personel tarafından belirlenen haftalık çalışma planını uygulamakla yükümlüdürler.

c) İşletme’nin kurallarına, mevzuatına ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak ve işletmedeki tüm mesleki etkinliklere (seminer, hizmet içi eğitim, geliştirme kursları vb.) katılmak zorundadırlar.
ç) İşletmeden izinsiz ayrılamazlar. İşletmede Mesleki Eğitim’e % 80 oranında devam etmek zorundadırlar. Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil/zorunlu durumlar dışında izin kullanamazlar. İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda Eğitici Personel tarafından onaylı izin formu düzenlenir ve Uygulamalı Eğitim Dosyası’nda saklanır. Kullanılan izin gün sayısı İşletmede Mesleki Eğitim süresinin % 20'sini aştığında ya da izinsiz veya mazeretsiz olarak devamsızlığı olan öğrencilerin bu durumları, işletme tarafından Bölüm Komisyonuna bildirilir ve öğrencilerin eğitimi iptal edilir.
d) İşletmedeki sendikal etkinliklere katılamazlar.
e) Bölüm Komisyonuna bilgi vermeden ve onay almadan İşletmede Mesleki Eğitim’e ara veremezler ve işletmeyi değiştiremezler, aksi takdirde yapılan eğitimi geçersiz sayılır.
f) İşletmenin mesai saatlerine uymak zorundadırlar.

                                                                                                                                                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                                                                                                         İşletmede Mesleki Eğitim ile İlgili Düzenlemeler

İşletmede Mesleki Eğitim Kontenjanları
MADDE 13- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve yurtdışı kurumlarla yapılan yazışmalar sonucunda Güz yarıyılı sonuna kadar İşletmede Mesleki Eğitim kontenjanları Bölüm Komisyonu tarafından belirlenir.
(2) Kontenjanların kullanımında Üniversite içinden gelen taleplere öncelik verilir.

İşletmelerin Belirlenmesi
MADDE 14- (1) Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim yapacağı yerler, eğitim ve uygulama durumları dikkate alınarak Bölüm Komisyonu tarafından belirlenir.
(2) Öğrenciler eğitimlerini, Bölüm Komisyonu’nun uygun gördüğü işletmelerde tamamlamak zorundadırlar.
(3) İşletme sayısının ve kontenjanlarının yetersiz olduğu durumlarda öğrenciler, Bölüm Komisyonu’na yeni işletme önerisinde bulunabilirler.
(4) Onay alınmamış ve protokol yapılmamış işletmelerde eğitim alan öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim’i geçersiz sayılır.
İşletmede Mesleki Eğitim’in Özellikleri
MADDE 15- (1) İşletmede Mesleki Eğitim’e giden öğrenciler için, Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, eğitimine devam zorunluluğu vardır.
(2) İşletmede Mesleki Eğitim’i başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, ikinci yıl da eğitimlerine aynı veya farklı işletmelerde tekrar edebilirler. İkinci yılın sonunda da başarılı olamayan öğrenciler eğitim-öğretim yılının bahar dönemindeki dersleri alabilirler.
(3) İşletmede Mesleki Eğitim’den başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı veya tek ders hakkı tanınmaz.

İşletmede Mesleki Eğitim’in Süresi
MADDE 16- (1) İşletmede Mesleki Eğitim’in süresi 15 haftadır.
(2) Öğrenciler, işletmenin çalışma koşul ve saatlerine uymak ve eğitimini o yarıyıl boyunca haftada 40 saat çalışarak tamamlamak zorundadırlar.
(3) İşletmede Mesleki Eğitim, AKTS kredisi olarak değerlendirilerek öğrenci transkriptine işlenir.
(4) İşletmede Mesleki Eğitim’in kesintisiz yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, Bölüm Komisyonu’nun önerisi ve Koordinatör’ün onayı ile farklı işletmelerde eğitim tamamlanabilir.

İşletmede Mesleki Eğitim Yapabilme Şartları
MADDE 17- (1) İşletmede Mesleki Eğitim, Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülür. İşletmede Mesleki Eğitim’e başlayabilmek için aşağıda belirtilen asgari koşulların sağlanması gerekmektedir:
a) İlk iki yarıyıldaki derslerin tamamından başarılı olması.
b) İlk iki yarıyıldaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması.
(2) Üçüncü dönemde başarısız/devamsız veya alınmamış dersi kalan öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim aldıktan sonraki dönemde devam edebilir.
(3) Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim aldığı dönemdeki ders programında devam zorunluluğu olan dersler bulunması halinde bu dersler uzaktan eğitim yoluyla alınır.

İşletmede Mesleki Eğitim Başvurusu ve Eğitimine Başlama
MADDE 18- (1) Bölüm Komisyonları, Koordinatör aracılığıyla, İşletmede Mesleki Eğitim için hangi programlara kaç kontenjan verileceğini belirlemek amacıyla İşletme Yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirir.
(2) İşletmede Mesleki Eğitim için kontenjan verecek işletmeler ile yapılacak protokoller, Bölüm Komisyonları tarafından hazırlanır ve Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından onaylanır.
(3) Her yıl Meslek Yüksekokulu internet sayfasından tüm programlar için işletmeler ve kontenjanları ilan edilir.
(4) Meslek Yüksekokulu internet sayfasındaki işletme listesinden öğrenciler en az 3 tercihte bulunur.
(5) İnternet sayfasında bulunan işletme listesi sürekli güncelleneceğinden öğrencilerin takipte kalmaları önem arz eder.
(6) Bölüm Komisyonları öğrencileri tercihlerine uygun işletmelere dağıtır ve listeyi bölüm ilan panosu ile internet sayfasında duyurur.
(7) Öğrenci tercihinin fazla olduğu işletmelere yerleştirmede, öncelik sıralaması öğrencinin ilk iki yarıyıldaki ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) göre yapılır.
(8) Bölüm Komisyonu, gerektiği hallerde öğrencinin tercihte bulunmadığı bir işletmede eğitim yapmasını teklif edebilir.
(9) Öğrenciler, Bölüm Komisyonunun nihai yerleştirme kararına uymak ve eğitimlerini komisyonca belirlenen işyerinde yapmak zorundadır.
(10) Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim yerleştirmesine ilan tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar, Bölüm Komisyonu tarafından itiraz bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde görüşülür ve Koordinatör tarafından karara bağlanıp ilan edilir.
(11) İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi, Bölüm Komisyonu Başkanı, Eğitici Personel ve işletmeye dağıtımı yapılan öğrencilerle müştereken imzalanır.
(12) Sözleşme 3 nüsha olarak çoğaltılır. Sözleşmenin bir nüshası işletmede, diğer nüshası Bölüm Komisyonunda ve son nüshası öğrencide kalır.
(13) İşletmede Mesleki Eğitim için başlama tarihi, sözleşmede belirtilen tarihtir.
(14) Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim yapacakları dönem için ders kaydı yapmak zorundadırlar.

Uygulamalı Eğitim Dosyası Hazırlama
MADDE 19- (1) İşletmede Mesleki Eğitim’e giden her öğrenci, “Uygulamalı Eğitim Dosyası ” hazırlamak zorundadır.
(2) İşletmede Mesleki Eğitim’e başlayan öğrenci, Uygulamalı Eğitim Dosyası’nı ilgili bölüm sekreterliğinden temin eder.
(3) Uygulamalı Eğitim Dosyası aşağıdaki bölümlerden oluşur:
a) Bölüm Başkanı tarafından onaylanmış öğrenci bilgilerinin bulunduğu iç kapak,
b) İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi,
c) Öğrenci tarafından işlenmiş ve Eğitici Personel’e onaylatılmış haftalık çalışma raporu,
d) İşletme Denetim Formu ,
e) Eğitici Personel tarafından düzenlenip kapalı zarf içerisinde sunulacak olan İşletme Değerlendirme Formu ,
(4) Öğrenciler her hafta yaptıkları çalışma ve etkinlikleri Uygulamalı Eğitim Dosyası’nda bulunan haftalık çalışma raporu bölümüne işlemek ve İşletme Yöneticisi onaylatmak zorundadır.
(5) Yapılan çalışmalarla ilgili her türlü belge ile Bölüm Komisyonu tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler de Uygulamalı Eğitim Dosyası’na eklenir.

Uygulamalı Eğitim Dosyasının Teslimi
MADDE 20- (1) Öğrenci, Uygulamalı Eğitim Dosyası’nı İşletmede Mesleki Eğitim’in bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Bölüm Komisyonu’na elden teslim eder veya kargo yoluyla gönderir.
(2) Uygulamalı Eğitim Dosyası’nı, süresi içerisinde teslim etmeyen öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitimi geçersiz sayılır.
(3) Uygulamalı Eğitim Dosyası’nın diğer resmi evraklar gibi beş yıl saklanması zorunludur.

                                                                                                                                        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                                                                           İşletmede Mesleki Eğitim’in Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

İşletmede Mesleki Eğitim’in Değerlendirilmesi
MADDE 23- (1) Bölüm Komisyonu ilgili yarıyıl sonunda İşletmede Mesleki Eğitim çalışmalarını ilgili Sorumlu Öğretim Elemanı’nın katılımı ile değerlendirir ve sonuçlandırır.
(2) Uygulamalı Eğitim Dosyası, en geç bütünleme sınav dönemi bitimine kadar değerlendirilerek karara bağlanır.
(3) İşletmede Mesleki Eğitim’in değerlendirilmesinde, not baremi 100 üzerinden olmak üzere, “İşletmede Mesleki Eğitim” dersinin başarısını ölçme ve değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır:
a) Sorumlu Öğretim Elemanı’nın değerlendirmesi % 50
b) Eğitici Personel’in değerlendirmesi % 50
(4) Bölüm Komisyonları, İşletmede Mesleki Eğitim alan öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını karara bağlayarak ilan eder.
(5) İşletmede Mesleki Eğitim yapan öğrencilerin başarılı olması için 100 üzerinden en az 60 alması gereklidir. İşletmede Mesleki Eğitim dersinden başarısız olan öğrenciler dersi tekrar edebilirler veya isterlerse İşletmede Mesleki Eğitim’den vazgeçerek sonraki eğitim- öğretim yılının bahar dönemindeki dersleri alabilirler.

Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Hakkı
MADDE 24- (1) Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim değerlendirme sonuçlarına, ilanı takip eden beş (5) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler.
(2) İtirazlar, Bölüm Komisyonu tarafından incelenerek, Koordinatörü’n de katılımı ile karara bağlanır.

Öğrencilerin Disiplin İşlemi
MADDE 25- (1)
Öğrenciler, işletmenin çalışma saatleri ile disiplin ve iş güvenliği kurallarına uymak zorundadırlar.
(2) İşletmeden izinsiz, mazeretsiz üst üste 3 (üç) gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu Koordinatör’e bildirilir.
(3) Öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri İşletmede Mesleki Eğitim sırasında da geçerlidir.
(4) İşletmede Mesleki Eğitim esnasında öğrenciler, kusurları nedeniyle işletmeye verecekleri zararlardan o işletmede çalışan diğer elemanlar gibi sorumludur.

                                                                                                                                        BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                                                                                                          Diğer Hükümler

İşletmede Mesleki Eğitim Denkliği
MADDE 26- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri Meslek Yüksekokullarında yaptıkları İşletmede Mesleki Eğitim denklikleri, Bölüm Komisyonu’nun görüşü alınarak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır.

İşletmede Mesleki Eğitim Ücreti
MADDE 27- (1) Öğrencilere, İşletmede Mesleki Eğitim süresince Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.
(2) Öğrencilere, işyeri eğitimi süresince ücret ödenip ödenmeyeceği ilgili mevzuat
çerçevesinde İşletme Yöneticisi tarafından belirlenir. İşletme Yöneticisi ve öğrenci arasındaki mali ilişkiler Dicle Üniversitesini bağlamaz.
Gece Çalışması
MADDE 28- (1) Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim’i gündüz yapmak zorundadırlar.

Yönergede bulunmayan haller
Madde 29- (1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
3/7/2022İşyerinde Uygulama Eğitimi Sunumuİndir