Spor Yöneticiliği Bölümü

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Spor Yöneticiliği bölümü 2008 yılında açılmış olup, Ana bilim dalı başkanlığı olarak da 14.08.2017 tarihinde kurulmuştur. Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı; spor bilimi alanında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan, etik  değerlere önem veren, üstün bilgi ve birikimi olan, liderlik vasfı gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık spor yöneticileri yetiştirmektir. Spor Yöneticiliği Bölümünün de ağırlıklı olarak genel ve özel alanlarda spor eğitim vermek, seçilen uzmanlık alanında en üst seviyede spor yönetimi, organizasyon ve tesis bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.


           Türk spor teşkilatına, özel kurum ve kuruluşlara, yetkin ve nitelikli spor yöneticileri yetiştirmek. Sportif yönetim ve liderlik alanlarında, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda etkin olacak insan kaynaklarını oluşturmak.

 

 

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Dili

 Türkçe

Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

 Dr.Öğretim Üyesi Savaş AYHAN

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü

 Dr.Öğretim Üyesi Savaş AYHAN

Koordinatör Yardımcısı

Öğr.Gör. Metin Can KALAYCI

Bölüm Sekreteri

 

Süresi (Yıl)

 4

Azami Süresi (Yıl)

 7

Kontenjanı

 

 

 

Staj Durumu

 Yok

Mezuniyet Ünvanı

 

ÖSYM Tipi

 YGS5

 

Tarihçe

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin bir bölümü olarak Eğitim ve Öğretimini yapan Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 1996 tarihli ve 022315 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. maddesine göre Bakanlar kurulunca 14.10.1996 tarihinde Yüksekokula dönüştürülmüştür. 2008 yılında bölümümüz eğitim ve öğretime başlamıştır.

 

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Spor Yöneticiliği bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Spor Yöneticiliği Bölümü bilimi alanında Lisans derecesine sahip olup Spor Yöneticisi ünvanı alır.


Kabul Koşulları

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAV SONUCU


Üst Kademeye Geçiş

MASTER YAPABİLİR.


Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.

 

 

 

 

 

İstihdam Olanakları

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, medyada, yükseköğretim kurumlarında kariyer sahibi olabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Spor Yöneticiliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir


Ölçme ve Değerlendirme

Madde 32 —(Değişik: RG-16/8/2013-28737) Uzaktan eğitim programı Uygulanan bölümler/programlar hariç olmak üzere öğrencinin başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu veya yaz programı sonu sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere, kısa sınavlara, ödevlere, projelere, dönem ödevlerine, laboratuvar çalışmalarına, raporlara ve benzerlerine verilen notlardan oluşur. Öğrencinin dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu sınavı sonuçlarının ders başarı notuna etkisi, bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile % 60; öğrencinin dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuvar, rapor ve benzerlerinde gösterdiği başarının etkisi ise %40’tır. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu sınavının bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile %60’ı ile dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuvar, rapor ve benzerlerinde gösterdiği başarının %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Öğrencinin bir bağımsız laboratuvar, uygulama veya benzerinden başarılı sayılabilmesi için, ara sınav ve o faaliyete ilişkin puanının % 60’ı ile dönem sonu sınav puanının %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Uzaktan eğitim bölümlerinde/programlarında başarı notu hesaplaması ise Senato tarafından belirlenir. Dönem içi değerlendirmelerde; ara sınav dışında gerçekleştirilecek diğer etkinliklerden kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuvar, rapor ve benzerlerinin katılma yüzdeleri, ilgili fakülte/yüksekokul veya bölüm kurullarının alacağı kararlara göre belirlenir ve dönem başında ders dosyaları aracılığı ile öğrencilere duyurulur. Başarı notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir. Başarı Notu (Sayıyla) Başarı Harf Notu Ağırlık Katsayısı Anlamı 90-100 AA 4,00 Geçer 85-89 BA 3,50 Geçer 75-84 BB 3,00 Geçer 70-74 CB 2,50 Geçer 60-69 CC 2,00 Geçer 0-59 DC 1,50 Geçmez En az iki ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, dönem sonu sınavında da aynı notu almış sayılır ve başarılı kabul edilirler.”

 

Program Profili

 

Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı; spor bilimi alanında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan,etik değerlere önem veren, üstün bilgi ve birikimi olan, liderlik vasfı gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık spor yöneticileri yetiştirmektir. Spor Yöneticiliği Bölümünün de ağırlıklı olarak genel ve özel alanlarda spor eğitim vermek, seçilen uzmanlık alanında en üst seviyede spor yönetimi, organizasyon ve tesis bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Yetkilileri

 

Bölüm Başkanı

Dr.Öğretim Üyesi Savaş AYHAN

Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü

Öğr.Gör. Metin Can KALAYCI

BEK Üyeleri

 

 

Alınacak Derece

 

 

Bu bölüm, yüksek öğretimde Spor Yöneticiliği bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Spor Yöneticiliği Bölümü bilimi alanında Lisans derecesine sahip olup Spor Yöneticisi ünvanı alır.

 

Kabul Koşulları

 

 

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAV SONUCU

 

Üst Kademeye Geçiş

 

 

MASTER YAPABİLİR.

 

 

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken 240 AKTS kredilik

dersleri başarı ile tamamlamış olmak.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki Öğrenmelerin Tanınması konusunda Programa özgü düzenlemeler bulunmamaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları

1 -Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır.

2 -Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime yönelik çalışmaları planlayarak açıklar.

3 -Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır.

4 -Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

5 -Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

6-Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri yönetir.

7 -Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik düzenleyebilir.

8 -Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, organize eder, karar verir ve geliştirir.

9 -Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

10 -Spor Yöneticiliği alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesis, alt yapı ve bilimsel programları planlar ve yönetir.

11-Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak yürütebilir.

12 -Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

13 -Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

14 -Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir.

15 -Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar.

 

 

İstihdam Olanakları

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, medyada, yükseköğretim kurumlarında kariyer sahibi olabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Spor Yöneticiliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

 

No

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1

Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır.

2

-Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime yönelik çalışmaları planlayarak açıklar.

3

-Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır.

4

-Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

5

-Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

6

-Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri yönetir.

7

-Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik düzenleyebilir.

8

-Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, organize eder, karar verir ve geliştirir.

9

-Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

10

-Spor Yöneticiliği alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesis, alt yapı ve bilimsel programları planlar ve yönetir.

11

-Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak yürütebilir.

12

Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

13

Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

14

-Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme öğrenme ve kendini geliştirme konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir.

15

-Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar.