Kalite Politikamız

 
 • Şeffaf yönetim,

 • Fırsat eşitliği,

 • Hukukun üstünlüğü,

 • İnsan hakları,

 • Toplumsal değerler,

 • Bilimsel etik kurallar,

 • Yaratıcı düşünce,

 • Sürekli Gelişme,

 • Yaşam Boyu Öğrenme,

 • Üretilen Bilgi ve hizmette kalite,

 • Kaliteli çalışma hayatı,

 • Katılımcı yönetim anlayışı,

 • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti,

 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirilmesi,

 • Akademik özgürlük,

 • Sosyal sorumluluk,

 • Çevreye duyarlılık,


 • Kendilerini ve mesleklerini gerçekçi bir anlayışla kavrayan, hem kendilerinin hem de mesleklerinin gelişimine katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştiren bireyler olmasını sağlamak.

 • Eğitimin etkin şekilde yürütülebilmesi için öğretim elemanlarının sayı ve nitelik açısından yeterli düzeyde olmasını sağlamak.

 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinde, öğrencinin katılımını arttırmak amacıyla etkileşimli öğretim yöntemlerini geliştirerek “öğreten merkezli” klasik yöntemleri terk ederek, “öğrenen merkezli” etkin yöntemleri geliştirerek uygulamaya sokmak ve süreklilik kazandırmak.

 • Öğrencilerimizle mezuniyet sonrasında da işbirliğini sürdürme çalışmalarımıza işlerlik kazandırarak, kurumsal aidiyeti ve toplumsal yararlılığı sürekli hale getirmek.

 • Öğretim elemanlarını, araştırma faaliyetlerini geliştirmek için desteklemek.

 • Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel faaliyetlere katılmaları için desteklemek.

 • Topluma hizmet sunumunu sağlayacak aktiviteleri gerçekleştirmek

 • Üniversitemizin diğer birimleri ile işbirliğini sürdürmek.

 • Stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının oluşturulması.

 • Personelin etkili ve verimli şekilde kullanılması.

 • Bilişim teknolojisinden en üst düzeyde faydalanılması.