Antrenörlük Eğitimi Bölümü

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Eğitim Türü (Amaçlar)

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bünyesinde 1998 yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümü açılmış olup, 14.08.2017 yılında ise Ana bilim dalı başkanlığı olarak kurulmuştur. Antrenörlük eğitimi bölümü bilimsel yöntemlere dayanan eğitim sistemiyle öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. Antrenörlük eğitimi; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, spor psikolojisi, istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama konularını içeren disiplinler arası bir alandır.


 

Hedefler

Antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin hem Türkiye'de hem Dünyada sporcuların performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini ve spor alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek uzmanlar yetiştirmektedir. Bunlara ek olarak, öğrencilerin becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedef almaktadır.

PROGRAM BİLGİLERİ

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Dili

 Türkçe

Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

 Öğretim Görevlisi NİHAT MIZRAK

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü

 Dr.Öğretim Üyesi Savaş AYHAN

Koordinatör Yardımcısı

 Öğr.Gör. Metin Can KALAYCI

Bölüm Sekreteri

 

Süresi (Yıl)

 4

Azami Süresi (Yıl)

 7

Kontenjanı

 

 

 

Staj Durumu

 Yok

Mezuniyet Ünvanı

 

ÖSYM Tipi

 ÖZEL YETENEK

 

Tarihçe

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin bir bölümü olarak Eğitim ve Öğretimini yapan Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 1996 tarihli ve 022315 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. maddesine göre Bakanlar kurulunca 14.10.1996 tarihinde Yüksek okula dönüştürülmüştür.

 

Kazanılan Derece

Lisans


Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.


Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar gerekli unsurları sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü ( 240 AKTS karşılığı) geçmek , 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

İstihdam Olanakları

Öğrenciler spor branşlarında istedikleri alanda uzmanlaşmakta ve öğretimini tamamlayan öğrenciler ilgili federasyonların antrenör yönetmeliklerine göre antrenör veya kıdemli antrenör vasfı ile antrenörlük hayatlarına başlamaktadırlar. Bunun dışında ayrıca sporda önemli bir yeri olan “ara eleman” yetiştirilmektedir. Eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenciler kondisyoner, masör, istatistikçi olarak spor kulüplerinde görev alma şansına sahip olabilmektedirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Madde 32 —(Değişik: RG-16/8/2013-28737) Uzaktan eğitim programı uygulanan bölümler/programlar hariç olmak üzere öğrencinin başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu veya yaz programı sonu sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere, kısa sınavlara, ödevlere, projelere, dönem ödevlerine, laboratuvar çalışmalarına, raporlara ve benzerlerine verilen notlardan oluşur. Öğrencinin dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu sınavı sonuçlarının ders başarı notuna etkisi, bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile % 60; öğrencinin dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuvar, rapor ve benzerlerinde gösterdiği başarının etkisi ise %40’tır. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu sınavının bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile %60’ı ile dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuvar, rapor ve benzerlerinde gösterdiği başarının %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Öğrencinin bir bağımsız laboratuvar, uygulama veya benzerinden başarılı sayılabilmesi için, ara sınav ve o faaliyete ilişkin puanının % 60’ı ile dönem sonu sınav puanının %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Uzaktan eğitim bölümlerinde/programlarında başarı notu hesaplaması ise Senato tarafından belirlenir. Dönem içi değerlendirmelerde; ara sınav dışında gerçekleştirilecek diğer etkinliklerden kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuvar, rapor ve benzerlerinin katılma yüzdeleri, ilgili fakülte/yüksekokul veya bölüm kurullarının alacağı kararlara göre belirlenir ve dönem başında ders dosyaları aracılığı ile öğrencilere duyurulur. Başarı notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir. Başarı Notu (Sayıyla) Başarı Harf Notu Ağırlık Katsayısı Anlamı 90-100 AA 4,00 Geçer 85-89 BA 3,50 Geçer 75-84 BB 3,00 Geçer 70-74 CB 2,50 Geçer 60-69 CC 2,00 Geçer 0-59 DC 1,50 Geçmez En az iki ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, dönem sonu sınavında da aynı notu almış sayılır ve başarılı kabul edilirler.”

 

          Antrenörlük Eğitimi Programında programın dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda teorik

ve uygulamalı alan bilgisi, Antrenörlük meslek bilgisi ve farklı spor branşlarında eğitime yer verilmektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS) mezunlar

Uzmanlaşmış oldukları spor branşlarında 3. kademe antrenörlük belgesi ve lisans derecesi alırlar. Lisans

eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar gerekli unsurları sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında veya

ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Program Yetkilileri

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi NİHAT MIZRAK

BEK Üyeleri

 

BEK Üyeleri

 

 

Kabul Koşulları 

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

Üst Kademeye Geçiş

 

 

 

Lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar gerekli unsurları sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

 

 

Mezuniyet Koşulları

 

 

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü ( 240 AKTS karşılığı) geçmek , 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

 

 

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dicle Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Dicle Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. .

 

Yeterlilik Koşulları

 

 

1 -Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

2 -Antrenörlük Eğitimi alanında edindiği bilgileri anlatır, fiziksel ortamı, araç gereci, teknolojileri tanır ve kullanır.

3 -Antrenörlük Eğitimi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, kendini ve zamanı yönetir, öz eleştiri yapar.

4 -Antrenörlük Eğitimi alanında faaliyet gösteren örgütlerin gelişmelerini ve uygulamalarını takip eder, iş ortamında kullanır ve yorumlar.

5 -Alanı ile ilgili sorunları analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, çözüm önerileri geliştirir ve öz değerlendirme yapar.

6 -Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak için kendi kendine öğrenir, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir.

7 -Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

8 -Alanının gerektirdiği düzeyde en az Avrupa Bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

9 -Antrenörlük Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

10 -Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesini yapar, alanındaki işleri yasalar ve mesleki standartlar çerçevesinde yapar, temel hak ve hürriyetleri gözetir, hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir, kişisel bakıma özen gösterir.

11 -Ekibinde yer alan personelin gelişimlerine yönelik bir proje çerçevesinde etkinlikleri planlar, bağımsız olarak yürütür ve yönetir.

12 -Antrenörlük Eğitimi Alanına özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeler, meslek standartları ile alanındaki ve yakın dallardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.

13 -Antrenörlük Eğitimi Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile hizmet verme süreçleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.

14 -Antrenörlük Eğitimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini alanında bulunan ve bulunmayan kişilerle paylaşır.

 

İstihdam Olanakları

 

 

Öğrenciler spor branşlarında istedikleri alanda uzmanlaşmakta ve öğretimini tamamlayan öğrenciler ilgili federasyonların antrenör yönetmeliklerine göre antrenör veya kıdemli antrenör vasfı ile antrenörlük hayatlarına başlamaktadırlar. Bunun dışında ayrıca sporda önemli bir yeri olan “ara eleman” yetiştirilmektedir. Eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenciler kondisyoner, masör, istatistikçi olarak spor kulüplerinde görev alma şansına sahip olabilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

 

No

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1

Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu

öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir

2

Antrenörlük Eğitimi alanında edindiği bilgileri anlatır, fiziksel ortamı, araç gereci, teknolojileri tanır

 ve kullanır

3

Antrenörlük Eğitimi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel

ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, kendini ve zamanı yönetir, öz eleştiri yapar.

4

Antrenörlük Eğitimi alanında faaliyet gösteren örgütlerin gelişmelerini ve uygulamalarını takip eder,

iş ortamında kullanır ve yorumlar.

5

Alanı ile ilgili sorunları analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla

 değerlendirir, çözüm önerileri geliştirir ve öz değerlendirme yapar.

6

Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak için kendi kendine öğrenir, kişisel ve mesleki olarak

kendini sürekli geliştirir.

7

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri

 izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

8

Alanının gerektirdiği düzeyde en az Avrupa Bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde bilgisayar

yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

9

Antrenörlük Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket

eder.

10

Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesini yapar, alanındaki işleri yasalar ve mesleki

standartlar çerçevesinde yapar, temel hak ve hürriyetleri gözetir, hizmet sunulan kişilerin özel

hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir, kişisel bakıma özen gösterir.

11

Ekibinde yer alan personelin gelişimlerine yönelik bir proje çerçevesinde etkinlikleri planlar,

bağımsız olarak yürütür ve yönetir.

12

Antrenörlük Eğitimi Alanına özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeler, meslek standartları ile

alanındaki ve yakın dallardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.

13

Antrenörlük Eğitimi Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile

hizmet verme süreçleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.

14

Antrenörlük Eğitimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini alanında

bulunan ve bulunmayan kişilerle paylaşır.