Staj Hareketliliği (KA131-AB Ülkeleri)

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı Nedir?

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, proje bitiş tarihi içinde, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Uygun Staj Yeri Örnekleri

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise      eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları.

STAJ YERİNİN VE STAJ PROGRAMININ ÖĞRENCİSİ OLUNAN DİPLOMA PROGRAMININ İÇERİĞİYLE İLGİLİ OLMADIR. ZORUNLU STAJLARDA STAJ YERİ VE STAJ PROGRAMI İÇERİĞİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRMESİ İLGİLİ BÖLÜMÜN FAKÜLTE/BÖLÜM YETKİLİLERİ TARAFINDAN YAPILIR.

Seçim Takvimi

Başvuru tarihleri ve seçim takvimi üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından her yıl belirlenmekte ve Erasmus Koordinatörlüğünün web sayfasında duyurulmaktadır. Başvuru ilanının Eylül ayında yayınlanması öngörülmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin başvuru koşullarını sağlamaları ve gerekli belgelerle turnaportal sisteminden https://turnaportal.ua.gov.tr/giriş online başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

Başvuru için Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe (önlisans, lisans) öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

    b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;

        1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

        2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

     c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin (yükseklisans, doktora) genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanmışsa (KA131 öğrenim, KA131 staj, KA171 öğrenim, KA171 staj) yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Seçilme Süreci

Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan bütçeye bağlı olarak bölüm kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Yerleştirme, kontenjana bağlı olarak en başarılı öğrenciden başlayarak yapılır. Öğrenci seçimlerinde genel not ortalamasının %50si, yabancı dil sınavlarının (yazılı ve sözlü) %50si dikkate alınır

Seçim sonuçları asil ve yedek öğrencilerden oluşan liste halinde Erasmus Koordinatörlüğü tarafından duyurulur. ASİL LİSTEDEKİ ÖĞRENCİLERE 2 AYLIK HİBE DESTEĞİ SAĞLANIR, YEDEK LİSTEDEKİ ADAYLAR İSE KENDİ BÜTÇELERİYLE HAREKETLİLİKTEN FAYDALANABİLİR.

Asil listedeki öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri durumunda veya üniversitemize Ulusal Ajans tarafından ek hibe tahsis edilmesi ve anlaşma kontenjanımızın uygun olması durumunda yedek öğrenciler en başarılıdan başlayarak asil listeye kaydırılır. Erasmus öğrencisi olarak seçildikten sonra herhangi bir nedenle hakkından feragat eden öğrencinin bu durumu Erasmus Koordinatörlüğüne feragat dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir. 

Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler


Hareketlilik öncesi yapılması gereken işlemlerinin detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Hazırlanması Gereken Belgeler

Kabul Mektubu Örneği

Learning Agreement

Hareketlilik Esnasında Yapılması Gerekenler


Hareketlilik esnasında yapılması gereken işlemlerinin detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Hareketlilik Sonrası Yapılması Gerekenler


Hareketlilik sonrası yapılması gereken işlemlerinin detaylarını öğrenmek için tıklayınız.


Ülkelere Göre Hibe Miktarları


 


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
2023-he-learning-agreement-traineeship-ka131-ka171 (1)İndir
Learnig Agreement (staj) Hazırlama Kılavuzuİndir
Staj Hareketliliği İş Akış Kılavuzuİndir