Program Çıktıları

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün tanımlanan program çıktıları aşağıda verilmiştir:

PÇ 1 Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili karmaşık problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
PÇ 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini, süreci, cihazı veya ürünü  belirli gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
PÇ 4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.
PÇ 5 Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır,
PÇ 6 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
PÇ 7 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
PÇ 8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır,
PÇ 9 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir; genel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir, etkin rapor yazabilir ve yazılı raporları anlayabilir, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilir, etkin sunum yapabilir, açık ve anlaşılır talimat verebilir ve alabilir.
PÇ 10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
PÇ 11 Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
PÇ 12 Kendi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikleri yeterli düzeyde bilir ve uygulamalarda dikkate alır,
PÇ 13 Proje yönetebilir, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.
PÇ 14 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunlarının hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.