Anket Sonuçları

Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri 20 farklı husus açısından 5’li dereceli olarak ölçülmüştür. Bu hususlara ilişkin istatistikler frekans ve yüzdeler ile tabloda sunulmuştur (EK-1). Genel olarak öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin orta ve üzerinde olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin “öğretim elemanlarının dersleri zamanında başlatıp bitirmesi” hususunda en yüksek memnuniyet düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Fakat üniversite tarafından sunulan kültürel, sportif ve sanatsal olanaklar (M13); işletmelerin kalitesi (M14) ve değişim programları (M20) açısından öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin orta derecenin altında olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak öğrenci memnuniyet ortalaması %77,15 olarak ölçülmüştür.