Klinik Araştırmalara Katılım

Dicle Üniversitesi Klinik Araştırmalara Katılım, Ulusal/Uluslararası Faz Çalışmalarına Katılım

TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Faruk ERTAŞ, " Covid-19 Hastalarının Kardiyak Tutumunun Demografik ve Laboratuvar İlişkisinin Araştırılması "

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBEK, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed DEMİR, " Covid-19 Hastalarının Mortalite ve Morbidite Öngördürücülerinin Demografik, Laboratuvar Parametreleri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi "

TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Alper AKIN, Prof. Dr. Ayfer G. PİRİNÇÇİOĞLU, Dr. Fesih ATAR, " Covid-19 Tanılı Çocukların Elektrokardiyografik Verilerinin Değerlendirilmesi "

Dr. Öğr. Üyesi Kamil YILMAZ, Doç. Dr. Velat ŞEN, " Covid-19 Tanılı Çocukların Klinik, Laboratuvar ve Epidemiyolojik Özelliklerini Değerlendirilmesi "

Dr. Öğr. Üyesi Kamil YILMAZ, Doç. Dr. Velat ŞEN, Dr. Öğr. Üyesi Kamil YILMAZ, " Covid-19 Tanılı Çocukların Solunumsal Parametrelerinin Değerlendirilmesi "

Doç. Dr. Fesih ATAR, " Covid-19 Tanılı Çocuklarda Tam Kan Parametrelerinin Değerlendirilmesi "

TIP FAKÜLTESİ  AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Pakize Gamze Erten BUCAKTEPE, " Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Covid-19 ile Nasıl Baş Ediyor? Diyarbakır Örneği "

Dr. Öğr. Üyesi Pakize Gamze Erten BUCAKTEPE, " 65 Yaş Üstü Kişilerin Covid-19 Hastalığına İlişkin Ölüm Kaygıları ve Stresle Baş Etme Durumlarının değerlendirilmesi "

Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye PERVANE, " Covid-19 Salgınının Bağışıklama Konusundaki Tutum ve Düşüncelere Etkisi "

Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye PERVANE, " Covid-19 Salgını Döneminde Sağlık Çalışanlarında Ölüm Kaygısı ve Sağlık Anksiyetesinin Değerlendirilmesi "

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan GÜNDÜZ, " WAPM (Word Association of Perinatal Medicine) Study for Covid-19 " (Anket Çalışması)

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Toplumda Anti Covid-19 Seroprevalansı

Sağlık Çalışalarında Anti Covid-19 Seroprevalansı

Anti Covid-19 Antikor Saptanmasınad Çeşitli Yöntemlerin Karşılaştırılması (Micro ELISA, Kemiluminesans)

Covid-19 Genotip Tayini, Dizi Analizi

Gelişecek Olan  Kalıcı Bağışıklığın Değerlendirilmesi İçin Geçirilen Enfeksiyon Sonrası 1. ve 2. Yıl Sonunda Anti Covid-19 AK Seviyelerinin Belirlenmesi