İİBF Yönetim Kurulu

UNVANI

ADI  SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

SEYFETTİN ASLAN   (DEKAN)

Başkan

Prof. Dr.

ABDULKADİR BİLEN 

Üye

Prof. Dr.

PELİN KARATAY GÖĞÜL

Üye

Prof. Dr.

MEHMET HALİS ÖZER        

Üye

Doç. Dr.

FETHİYE MÜGE SAKAR

Üye

Doç. Dr. 

OSMAN GEYİK

Üye

Dr. Öğr. üyesi

MEHMET EMİN KURTÜye

Fakülte Sekreteri

ERDAL ÇOLAK

Raportör


Fakülte Yönetim Kurulu (Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, md. 10).

 a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.


b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.