İİBF Yönetim Kurulu

UNVANI

ADI  SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Seyfettin ASLAN (Dekan V.)

Başkan

Prof. Dr.

Abdulkadir BİLEN 

Üye

Prof. Dr.

Bahar Burtan DOĞAN

Üye

Prof. Dr.

Yılmaz DEMİRHAN            

Üye

Doç. Dr.

Pelin GÖĞÜL KARATAY

Üye

Doç. Dr.

M. Halis ÖZER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN            

Üye

Fakülte Sekreteri

Oktay GÜVENER

Raportör


Fakülte Yönetim Kurulu (Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, md. 10).

 a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.


b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.