İİBF Fakülte Kurulu


İİBF

FAKÜLTE KURULU

 

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Seyfettin ASLAN Dekan V.

Başkan

Prof. Dr.

Yılmaz DEMİRHAN

Üye

Prof. Dr.

Abdulkadir BİLEN

Üye

Prof. Dr. 

Bahar BURTAN DOĞAN

Üye

Prof. Dr. 

Murat PİÇAK

Üye

Doç. Dr.

Pelin KARATAY GÖĞÜL

Üye

Doç. Dr. 

F. Müge SAKAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

M. Emin KURT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Yunus YILMAZ

Üye

 Raportör               

Oktay GÜVENER

Raportör


        Fakülte Kurulu (Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği md.9). 


a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.


b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır