İİBF Sosyal Hizmet Bölümü

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 

Tarihçe

Dicle Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2008 yılında açılmıştır. 2021 yılı itibariyle bölümde 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Doktor Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümün 2021-2022 Akademik Yılında eğitim ve öğretim hayatına başlaması ve öğrenci alması planlanmaktadır.

Misyonumuz

Disiplinlerarası bir bakış açısıyla, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumdaki eşitsizlikleri en aza indirmeye çalışan, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere insanların iyilik durumlarının geliştirilmesini amaçlayan, yerel toplumsal koşulları da dikkate alarak, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri ile politikaların üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Sosyal hizmet eğitiminin, bilim ve mesleğin evrensel özelliklerini dikkate alarak yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlayarak, güçlü kurumsal kültürü olan, verimli, etkin ve gelişime açık bir bilim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz

·     İnsan haklarına duyarlılık, Demokrasi, Eşitlik, Ayrımcı olmamak, Sosyal adalet, Yaşam Kalitesi, Katılımcılık, Objektiflik, Şeffaflık, Sorumluluk, Yaratıcılık, Yenilikçilik, İşbirliğine açık olmak, Liderlik, eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü, Ekip çalışması, Kurumsal bağlılık, Etik değerlere bağlılık, Değişime ve gelişmeye açık olma, Toplumsal cinsiyet duyarlılığı, Estetik duyarlılık, Toplumsal duyarlılık, Üretkenlik, Akılcı olmak, Uzlaşma kültürü, Dürüstlük, Hoşgörü, Güvenilirlik, Liyakat, İdealizm, Çevre bilinci, Bilgi ve veriye (kanıta) dayalı karar alma süreci, İnsan potansiyeline inanç.

Sosyal Hizmet Nedir?

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) ile Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) tarafından 2014 yılında onaylanan sosyal hizmet mesleğinin küresel tanımı şu şekilde yapılmıştır:

“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşerî bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir.”

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) kimdir?

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi, sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek elemanıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanları Nerelerde İstihdam Edilirler?

Sosyal Hizmet bölümü mezunları başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı bütün Genel Müdürlük, taşra örgütü ve kuruluşları olmak üzere, sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çalışma, yükseköğretim vb. alanlarda görev yapmaktadırlar. Sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları kurum ve kuruluşlar şunlardır:

                    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

                    Kreş ve gündüz bakımevleri

                    Ergen Danışma Merkezi

                    Koruyucu Aile Hizmetleri

                    Aile Danışma Merkezi

                    Yaşlı Huzurevleri

                    Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

                    Özel Eğitim Kuruluşları

                    Toplum Merkezleri

                    Sosyal Yardım Birimleri

                    Sağlık Bakanlığı

                    Hasta Hakları Birimleri

                    Devlet, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler

                    Branş ve İhtisas Hastaneleri (Onkoloji, Sanatoryum, Çocuk, Doğumevleri, Zührevi Hastalıklar, Psikiyatri)

                    Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri

                    Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri

                    Kredi ve Yurtlar Kurumu

                    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri

                    Adalet Bakanlığı

                    Cezaevleri

                    Aile ve Çocuk Mahkemeleri

                    Devlet Planlama Teşkilatı

                    Sosyal Hizmet Bölümü ve diğer üniversitelerin ilgili bölümleri

                    Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

                    İş ve İşçi Bulma Kurumu

                    Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri

                    Kamu ve özel sanayi kuruluşları

                    Yerel yönetimler

                    Sivil toplum örgütleri (Kızılay, Yeşilay, Türkiye Aile Planlaması Derneği…)