SUNUŞ

EL-CEZERİ (D. T. 1136- Ö. T. 1206)

(Bedi’üz- Zaman Ebû’l-İzz İsma’il bin Er Rezzâz El-Cezeri)

Tatbikata çevrilmeyen her teknik ilim, doğru ile yanlış arasındadır.

Tarih boyunca insanlığın hayatı daha kolay ve verimli yapmanın yolları aramanın doğal yatkınlıkları olmuştur. Bu gerekçe ile dünyada ilk robotları üreten El-Cezeri ve yaşadığı yer bilim tarihi açısından önem arz etmektedir.  Batı dünyasında Cazari (Gazari) olarak bilinen  İslam medeniyetinin ünlü mühendislerinden Bedi’üz- Zaman Ebû’l-İzz İsma’il bin er Rezzâz El-Cezeri aslen Cizreli olup mühendislik ile ilgili çalışmalarını Amid’de Artuklu Sarayı’nda yapmıştır. Bedi’üz- Zaman Ebû’l-İzz İsma’il bin er Rezzâz El-Cezeri’nin biyografisini kendi kaleme aldığı kitabının ilk sayfasında verdiği bilgilerden öğrenebiliyoruz bunun dışında herhangi bir bilgi mevcut değildir. El-Cezeri “El-Câmi‘ Beyne’l-İlm ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel” adlı kitabının ilk sayfasında aslen Cizreli olduğunu ve Diyarbakır’da Artuklu Sarayı’nda çalıştığını El-Cezeri “El-Câmi‘ Beyne’l-İlm ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel” (Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar) adlı ünlü eserini de bu sarayda Diyarbakır Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed bin Kara Arslan bin Davûd bin Sukmân bin Artuk’un (1200-1222) isteği üzerine yazdığını belirtmektedir Diyarbakır Artuklu Sarayı El-Cezeri’nin sibernetik çalışmalarını yaptığı ve kitaplaştırdığı yer olması açısından ve dünyada ilk insansı robotların üretildiği yer olması bakımından dikkat çekmektedir. El-Cezeri 570 (H)/1181(M)’den itibaren 25 yıl bu sarayda çalışmıştır. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed (1200-1222) döneminde yapmıştır. Ancak El-Cezeri Melik Salih’in kardeşi Kutbeddin II. Sökmen ve babası Nureddin Muhammed bin Kara Aslan zamanında da Artuklu Sarayı’nda çalışmıştır. El-Cezer-i Artuklu Sarayı’nda dünyanın ilk robotlarını yapmış ve kullanmıştır. Yaptığı çalışmaları Sultan El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed’in emriyle “El-Câmi‘ Beyne’l-İlm ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel adlı kitapta toplamıştır. Sınaat el-hiyel 6 kitap ve 50 bölümden oluşmaktadır. Kitapta 50 adet eser çizimleriyle tanıtılmıştır. El-Cezeri’nin yaptığı bu eserler güneş saatleri, su saatleri, şerbet partileri için yapılan robotlar, ibrikler, kan alma tekneleri ve abdest alma leğenleri, şekil değiştiren fıskiyeler, sürekli çalan flütler, derin olmayan göllerde ve ırmaklardan suyu yukarı çıkaran araçlar, şifreli kilitler ve Artuklu Sarayı kapısıdır. Eşsiz icatlarıyla dünyaya nam salan El-Cezeri'ye, asrın mükemmel insanı anlamına gelen “Bediuzzaman” denilmiştir.

Sibernetik, robotik, otomasyon ve bilgisayar biliminin kurucusu kabul edilen El-Cezeri dünyadaki ilk robotu yapan kişidir. Mühendislik açısında teknik bilgiyi pratik bilgiye aktaran El-Cezeri  günümüzde otomobil sektöründe kullanılan krank milini  icat eden kişidir.  Diyarbakır Ulu Camii’nin avlusunda bulunan güneş saati, Mesudiye Medresesi’nin mihrabının iki yanında bulunan dönen sütunceler ve Artuklu Sarayı’ndaki su dağıtım sistemi El-Cezeri’nin eserleridir. Batı dünyasında Cazari (Gazari) olarak bilinen Ebû’l-İzz İsma’il bin Er Rezzâz El-Cezeri, gerçekleștirdiği çalıșmalarla, Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olmuştur. El Cezeri suyu yukarı çıkaran makinaları ile Amida Höyük içindeki su kaynağından Artuklu Sarayı’na su çıkarmıştır. Saraya çıkarttığı suyu yaptığı sistemle bütün saraya dağıtmıştır.

Bu sempozyumun amacı El-Cezerî’nin ulusal ve uluslararası bilim dünyasında layık olduğu konuma getirilmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca El-Cezeri ve Yaşamı, El-Cezeri’nin Yaptığı Çalışmalar, El-Cezeri’nin yazdığı kitaplar, El-Cezeri’nin Etkilendiği Çalışmalar, El-Cezeri’nin Etkilediği Kişiler , El-Cezeri’nin Yaptığı Çalışmaların Osmanlı’ya Yansımaları, El-Cezeri’nin Yaptığı Çalışmaların Günümüze Yansımaları, El-Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı ve Amid Artukluları’nın tanıtılması bu sempozyumun amaçlarını ve konusunu oluşturmaktadır.

 

 

 

AL-JAZARI (B. 1136 - D. 1206)

(Bedi'uz- Zaman Abu'l-Izz Isma'il bin Er Rezzaz Al-Cezeri)

Every technical science that is not put into practice is between right and wrong.

Throughout history, humanity has had a natural inclination to seek ways to make life easier and more efficient. For this reason, Al-Jazari, who produced the first robots in the world, and the place where he lived are important in terms of science history. Bedi'uz-Zaman Abu'l-Izz Isma'il bin er Rezzaz Al-Cezeri, one of the famous engineers of Islamic civilization, known as Cazari (Gazari) in the western world, was originally from Cizeri and did his engineering studies at the Artuqid Palace in Amid. We can learn the biography of Bedi'üz- Zaman Ebû'l-İzz İsma'il bin er Rezzaz El-Cezeri from the information he gave on the first page of the book he wrote himself, and there is no other information. On the first page of his book "El-Câmi' Beyne'l-İlm ve'l-'Ameli'n-Nâfi fî Sınaâti'l-Hiyal", he said that he was originally from Cizre and that he was working in the Artuqid Palace in Diyarbakır. -Câmi' Beyne'l-İlm ve'l-'Ameli'n-Nâfi fî Sınaâti'l-Hiyal” (Useful Information and Applications in Machine Construction) was also in this palace, the Sultan of Diyarbakır El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû'l-Feth. Mahmud bin Mohammed bin Kara states that he wrote it at the request of Arslan bin Davud bin Sukman bin Artuk (1200-1222), Diyarbakir Artuqid Palace draws attention in terms of being the place where Al-Jazari made his cybernetic studies and published a book, and being the place where the first humanoid robots were produced in the world. . Al-Jazari worked in this palace for 25 years, starting from 570 (H)/1181 (M). He made his studies mainly during the reign of Sultan El-Salih Nâsîrüddin Ebû'l-Feth Mahmud bin Muhammed (1200-1222). However, Kutbeddin II, brother of Al-Jazari Melik Salih. Sökmen and his father, Nureddin Muhammed bin Kara Aslan, also worked in the Artuqid Palace. He built and used the world's first robots in the El-Cezer-i Artuqid Palace. He collected his works in the book named "El-Câmi' Beyne'l-İlm ve'l-'Ameli'n-Nâfi fî Sınaâti'l-Hiyal by order of Sultan El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû'l-Feth Mahmûd bin Muhammed. Sınaat el-hiyal consists of 6 books and 50 chapters. In the book, 50 works are introduced with their drawings. These works of Al-Jazari's are sundials, water clocks, robots for sherbet parties, urns, blood collection vessels and ablution basins, shape-shifting fountains, constantly playing flutes, vehicles that raise water from shallow lakes and rivers, combination locks and It is the gate of the Artuqid Palace. Al-Jazari, who became world-renowned for his unique inventions, was called "Bediuzzaman", meaning the wonder of time.

Al-Jazari, who is considered the founder of cybernetics, robotics, automation and computer science, is the person who built the first robot in the world. Al-Jazari, who transferred technical knowledge to practical knowledge in terms of engineering, is the person who invented the crankshaft used in the automobile industry today. The sundial in the courtyard of the Diyarbakır Grand Mosque, the rotating columns on both sides of the altar of the Mesudiye Madrasa, and the water distribution system in the Artuqid Palace are the works of Al-Cezeri. Ebû'l-İzz İsma'il bin Er Rezzâz El-Cezeri, known as Cazari (Gazari) in the western world, inspired Leonardo da Vinci with his works. Al-Jazari brought water from the water source in Amida Höyük to the Artuqid Palace with his machines that raise the water. He distributed the water he brought to the palace to the whole palace with the system he made.

The aim of this symposium is to help Al-Jazari to be in the position he deserves in the national and international scientific world. In addition, Al-Jazari's Life and Al-Jazari's Studies, Al-Jazari's Books, Studies Influenced by Al-Jazari, People Influenced by Al-Jazari, Reflections of Al-Jazari's Works on the Ottoman Empire, Al-Jazari The Reflections of the Works of Al-Jazari to the Present, the Artuqid Palace where Al-Jazari lived and the Artuqids of Amid should be introduced, constitute the aims and subject of this symposium.

 


Fotoğraf Galerisi