Farmasötik Teknoloji

Dr. Öğr. Üyesi Diren SARISALTIK YAŞIN (Bölüm Başkanı)

E-mail: diren.sarisaltik@dicle.edu.tr

Dahili: 7558

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Ozan TOKSOY(Anabilim Dalı Başkanı)

E-mail: mozan.toksoy@dicle.edu.tr

Dahili: 7546

Dr. Arş. Gör. Bülent SAMANCI

E-mail: bulent.samanci@hotmail.com

Dahili: 7531

Arş. Gör. Cennet DURAN

E- mail: durancennet@gmail.com

Dahili: 7554