LABORATUVAR HAYVANLARI ANABİLİM DALI

LABORATUVAR HAYVANLARI ANABİLİM DALI

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Alaettin KAYA

Akademik Özgeçmiş

Dahili:

Doç.Dr. Zelal KARAKOÇ

Akademik Özgeçmiş

Dahili:

zelal.karakoc@dicle.edu.tr
 

Öğr.Gör.Dr. Ömer Faruk KATANALP

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8632

omerfaruk.katanalp@dicle.edu.tr

Arş.Gör. Nazan BAKSİ

Akademik Özgeçmiş

Dahili:

nazan.baksi@dicle.edu.tr


  

TARİHÇE


Gelişmiş ülkelerde pozitif bilimlerin ana kollarından biri olarak faaliyet gösteren Laboratuvar Hayvanları Bilimine ülkemizde yeterince önem verilmemekle birlikte ülkemizde tüm bilimsel çalışmalarda kullanılmalarına karşın laboratuvar hayvanlarına ve bu konuda lisansüstü programların açılarak konu uzmanlarının yetiştirilmesine gereken önem verilmemektedir.

Laboratuar Hayvanları Biliminin kurulması konusundaki ilk çalışmalar Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Ataman GÜRE ve Prof. Dr. Osman YILMAZ’ ın çalışmaları ile başlamıştır.

Ülkemizde Tek Sağlık Konsepti kapsamında yapılan çalışmalarda Veteriner Hekimlik mesleğinin yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda veteriner hekimlerin görev alanlarının hayvan sağlığı ile sınırlanmayıp insan sağlığı ve çevre sağlığını da kapsayacak şekilde genişletilmesi, zoonoz hastalıklar konusunda aktif rol alması, beşeri ve veteriner hekimlik arasındaki iş birliğinin artırılması, koruyucu hekimlik anlayışının ön plana çıkarılması ve geliştirilmesi gibi öncelikler belirlenmiştir. Örneğin, Veteriner hekimlerin sorumluluğu, yalnızca hayvan sağlığının korunması değil aynı zamanda hayvan refahının sağlanmasını da (hayvanların barınakları, bakımları, nakil ve kesim gibi işlemleri sırasında gerekli refahın sağlanması ve sürdürülmesi gibi)  kapsamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilmiş ve yayımlanmış “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik”te laboratuvar hayvanları ile çalışan kuruluşlarda sorumlu yönetici bulunması ve bu sorumlu yöneticinin de veteriner hekim olma zorunluluğu getirilmiştir.

Laboratuvar hayvanları ile yapılan çalışmalarda doğru sonuçların elde edebilmesi için deneylerde sağlıklı hayvanların kullanılması, hayvanların refahının sağlanması, doğru modellerin geliştirilmesi ve ulaşılan verilerin laboratuvar hayvanları bilimi anabilim dalında doktorasını yapmış uzmanlar tarafından araştırılması gerekmektedir.

Veteriner Fakültesi olarak benimsediğimiz bu bakış açısıyla Fakültemiz Temel Bilimler Bölümünde Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı kurulmasına karar verilmiştir.


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalında, lisans eğitim müfredatı içerisinde deney hayvanları ile ilgili yasal mevzuatlar, deney hayvanlarının anatomisi, biyokimyası, histolojisi, genetiği, davranış özellikleri, hayvan refahı, modelleme teknikleri, üretimleri, bakımı, beslemesi ve hijyen koşulları ile paraziter, viral, bakteriyel, fungal hastalıklar konularını içeren 1 saat teorik ve 1 saat uygulamalı dersler verilmektedir.

Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları ile veteriner hekimler dışında biyoloji, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerde de laboratuvar hayvanları konusunda uzmanlar yetiştirilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanlığımızda 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Araş. Gör. ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI

Anabilim Dalımızda yürütülen çalışmalarda;

  1. Laboratuvar hayvanlarının histolojisi ile türler arası histolojik farklar
  2. Deney hayvanı türlerinde saflaştırma
  3. Psikofarmakoloji
  4. Deneysel Hayvan Modelleri
  5. Toksikolojik Analizler