Doktora Tezleri

Tez Yazarının Adı Soyadı

Tezin Adı

Anabilim Dalı

Yılı

Ahmet TEMİZKAN

İmam Şâfiî’nin Usûl Anlayışında Şer’î Delillerin Teâruzu ve Çözüm Yolları

Temel İslam Bilimleri

2019

Mehmet Emin ÇİFTÇİ

Hadis Usûlünde Sahih Hadisin Tanımı Problemi

Temel İslam Bilimleri

2019

Muhammed Felat AKTAN

Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet’in Hâb-nâme’si (1b-168a) İnceleme-Metin-Dizin

Türk Dili ve Edebiyatı

2019

Tekin ÇİFTÇİ

Adıyaman ve Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği

 Kürt Dili ve Kültürü

2019

İlhan AKDAĞ

Türkiye’deki Trafik Kazaları ile Ekonomik Kalkınma Arasında İlişkinin Analizi (1995-2017)

İktisat

2019

Mehmet Nuri GÜZEL

Meclis Araştırması ve Görüşülen Meclis Araştırma Komisyonu Raporlarının Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi

Kamu Hukuku

2019

Ahmet ÇIN

İlk Çocukluk Döneminde Çocuğun Din Eğitimi ve Ailenin Din Eğitimine Etkisi (Diyarbakır Örneği)

Felsefe ve Din Bilimleri

2019

Doğan DEMİRDAŞ

Mülki İdare Amirlerinin Kamu Performans Yönetimine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

İşletme

2019

Ahmet KIRKAN

Zazacanın Fonetik Açıdan İncelenmesi; Kuzey, Güney ve Merkez Zazacasının Karşılaştırmalısı

Kürt Dili ve Kültürü

2019

 Fethullah ÇİFTÇİ 

Kadızâde Mehmet Efendi Mebhas-ı Îmân (Dil incelemesi - Tenkitli Metin - Dizin)  

Türk Dili ve Edebiyatı 

2019 

İmran Hüseyin ÇELİK 

İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevi ve Fıkhi Tercihleri  

Temel İslam Bilimleri 

2020 

 Abdullah SEVGİ 

KUR'AN'DA RUBÛBİYET 

Temel İslam Bilimleri  

2020 

 OSMAN YAĞMUR 

HÂKİM EN-NÎSÂBÛRÎ'NİN HADİS USULÜ ANLAYIŞI 

 Temel İslam Bilimleri 

2020 

 OSMAN SEYİTOĞULLARI 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE MUHASEBESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

İşletme 

2020 

 İBRAHİM TARDUŞ 

19. Yüzyıl İngiliz Seyahatnamelerinde Kürtler 

Kürt Dili ve Kültürü 

2020 

 MEHMET VEYSİ BABAYİĞİT 

KÜRTÇE, TÜRKÇE VE İNGİLİZCE'DE ATASÖZLERİ- BAĞLAMSAL BİR KARŞILAŞTIRMA 

Kürt Dili ve Kültürü 

2020 

 UĞUR YİĞİZ 

BABADAĞLI İBRÂHÎM EFENDİ VE TERCEME-İ GÜLİSTÂN ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN-DİZİN) 

Türk Dili ve Edebiyatı 

2020 

 YAKUP AYKAÇ 

Kürt Mirliklerinde Edebi Patronaj (1514-1846) 

Kürt Dili ve Kültürü 

2020 

ŞEHMUS KURT
Türkiye'de Kürtçe öğretim deneyiminin incelenmesi (1968-2018)
        Kürt Dili ve Kültürü
2020
DAVUT ADLIĞ
Şehrîzâde Mehmed Saîd Efendi'nin Tuhfe-i Mustafâviyye fî Beyân-ı Kapudanân-ı Devlet-i Aliyyesi'nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi
İslam Tarihi ve Sanatları
 2020
MEHMET EMİN BENER
MOLLÂ HALÎL-İ SİİRDÎ'NİN HAYATI, ESERLERİ ve TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ
Temel İslam Bilimleri
 2020
LOKMAN ŞAN
Molla Halil Siirdî'nin kırâatlere yaklaşımı
Temel İslam Bilimleri
2020
BARAN AKKUŞ
TRC2 bölgesindeki KOBİ'lerin kurumsallaşma düzeylerinin belirlenmesi ve insan kaynakları yönetimine etkisinin araştırılması
İşletme
2020
CENGİZ AYDIN
Uşşâkî şiirinde din ve tasavvuf
İslam Tarihi ve Sanatları
2020
ABDUL MALEK RASLAN
الأوامر والنواهي المتعلقة بذات النبي عليه الصلاة والسلام
Temel İslam Bilimleri
2020
HAMDULLAH OKAY
Cemil kavukçu -insan ve eser-
Türk Dili ve Edebiyatı
2020
MAHMUT TEKİN
Molla Halil'in "el-Kâmûsu's-Sânî fî'n-Nahv ve's-Sarf ve'l-Me'ânî" adlı eserinin tahkîk ve tahlîli
Temel İslam Bilimleri
2020
BUŞRA ARSLAN MEÇİN
Tasavvuf düşünce sisteminde misâl âlemi
Temel İslam Bilimleri
2020
MAHSUM TAŞ
Muntecebuddîn el-Hemedânî ve el-Ferîd fî İ'râbi'l-Kur'âni'l-Mecîd adlı eserinde lugat ve sarf
Temel İslam Bilimleri
2020
MEHMET ŞİRİN FİLİZ
Üç Kürt (Kurmancca) romanında üç özgürlük anlatısı (Emekçi, Kürt, Kadın)
Kürt Dili ve Kültürü
2020
ZEYNEL ABİDİN ALPTEKİN
Saîd Havvâ ve el-Esâs fi't-Tefsîr'i
Temel İslam Bilimleri
2020
HALİL BATUR
Veffâk Mehmed Hıfzî-yi Üsküdarî'nin Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el-Bedevî'si (İnceleme-metin)
Türk Dili ve Edebiyatı
2020
MEHMET SIRRI ŞIK
Malikî mezhebi fıkıh usûlcülerine göre sünnetin kaynağı olarak haber
Temel İslam Bilimleri
2020
İBRAHİM HALİL ŞİMŞEK
İmam İbnü'l-münzir ve fıkıh düşüncesi
Temel İslam Bilimleri
2020
SABAHATTİN BALA
Seçmeli derslere gelinen süreçte Türkiye'de din eğitimi politikalarında paradigma değişimi (Temel dini bilgiler dersi örneği)
Felsefe Ve Din Bilimleri
2020
SELAHATTİN YILMAZ
Geleneksel Fıkıh Düşüncesinde Ve Ahvali Şahsiyye Kanunlarında Boşanma
Temel İslam Bilimleri
2020
FEYZA BULUT
Bireysel ve toplumsal fayda açısından Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarında pragmatizm
Türk Dili ve Edebiyatı
2020
RIFAT ABLAY
İbn Atiyye tefsirinde kıraat olgusu
Temel İslam Bilimleri
2020
ŞÜHEDA ÖZÖRNEK TUNÇ
Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının bölgesel belirleyicileri üzerine ekonometrik analiz
iktisat
2020
İBRAHİM AYHAN
İmam Tirmizî'nin Ebvâbu'd-Da'âvât Rivayetleri Bağlamında Duanın Mana ve Mahiyeti
Temel İslam Bilimleri
2020