Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Duyuruları


Anabilim Dalı

Adı Soyadı

Tez Konusu

Tarih

Saati

 

Sınav Yeri


Tıbbi Biyokimya 
Ramadan ALHESSO
Serum Lityum Düzeyi Ölçümünde Spektrofotometrik ve ICP-MS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
20.08.2020
11.00
Online

Tıbbi Biyoloji

Gülbahar Güzel ERDAL

Sodyum Hipoklorit Etkisine Maruz Kalan Üreme Çağındaki Kadınların Periferal Kan Lenfosit Kültüründe Kromozom Aberasyonlarının Araştırılması

26.12.2019

10:00

Dicle Üniversitesi Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

Biyoistatistik

Hatice ORTAÇ

Meme Kanserli Hastalarda Sağ-Kalım Analizi

16.12.2019

10.00

D.Ü Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD.

Halk Sağlığı

Musa ERDOĞAN

Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışanların Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri

23.09.2019

13:30

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Şiyar BAYBAŞİN

SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarında Bel Ağrısı Prevalansı ve Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler

23.09.2019

09:30

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Cihan ADIN

Mardin İli Kızıltepe İlçesinde gebelere Verilen Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin İncelenmesi

23.09.2019

11:00

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Şehmus YILDIZ

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Ses Bozukluğu Belirtileri ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

23.09.2019

09:00

Dil ve Konuşma Terapisi

Anabilim Dalı

Dil ve Konuşma Terapisi

Şehmus YILDIZ

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Ses Bozukluğunun ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

05.07.2019

10.30

D.Ü. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Dil ve Konuşma Terapisi

Ahmet KARAKUZU

Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan 2-6 Yaş Arası Çocuklarda  Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

05.07.2019

11.15

D.Ü. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Dil ve Konuşma Terapisi

Sevcan ÖZALP

Kulak Burun Boğaz Ses Polikliniğine Başvuran Fonksiyonel Ses Hastalarına Uygulanan Diyafragma Ses Terapisinin Aerodinamik Parametrelere etkisi

05.07.2019

13.30

D.Ü. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Cihan ADIN

Mardin İli Kızıltepe İlçesinde Gebelere Verilen Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin İçeriğinin İncelenmesi

25.06.2019

14.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji

Helin KAYA

Farelerde Oluşturulan Deneysel Şizofreni Modelinde Agomelatin’in Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması

27.06.2019

11.30

D.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji

Aysel ÇELEBİ

Farelerde Skopolamin İle Oluşturulan Demans Modelinde Agomelatin’in Etkilerinin Araştırılması

28.06.2019

10.30

D.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji

Ali Asım IŞIK

Farelerde Kronik İmmobilizasyon Stresi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Trolox’un  Antidepresan Etkinliğinin Değerlendirilmesi

28.06.2019

12.30

D.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji

Hasan ERİMAN

Farelerde Ketamin İle Oluşturulan Şizofreni Benzeri Semptomlara Risperidon İle 
Etil Pirüvatın Kombin Etkileri

28.06.2019

11.30

D.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji

Mihrab ABUL

İmmobilizasyon Stresine Maruz Kalmış Farelerde Etil Piruvatun Etkilerinin Araştırılması

27.06.2019

10.30

D.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Analitik Kimya

Eyyüp TUNCAY

Thymus Fallax ve Thymus Kotsehyanus  Var. Eriophorus  Bitkilerinin Kimyasal İçerikleri, Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antialzheimer Aktivitelerinin Belirlenmesi

11.07.2019

14.00

D.Ü. Eczacılık Fakültesi Seminer Salonu

Analitik Kimya

Mehmet Veysi ÇAĞLAYAN

Ülkemizin Doğu Bölgesinde Halk Arasında Kullanılan Bazı Yabani Kekik Türlerinin Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi

08.07.2019

12.00

D.Ü.  Eczacılık Fakültesi Seminer              

Salonu

Analitik Kimya

Evin Aygün TUNCAY

Salvia pseudeuphratica Bitkisinin Sekonder  Metabolitlerinin Saflaştırılması, Antioksidan ve  Antialzheimer Aktivitelerinin Belirlenmesi ve LC-MS/MS ve GC-MS İle Kimyasal İçeriklerinin İncelenmesi

08.07.2019

10.00

D.Ü. Eczacılık Fakültesi Toplantı Salon u

Analitik Kimya

Goncagül SÜVARİ              

Teucrium parviflorum ve Teucrium polium Bitkilerinin Kimyasal ve Biyolojik Aktivite Yönünden İncelenmesi

11.07.2019

10.00

D.Ü. Eczacılık Fakültesi Toplantı Salonu

Analitik Kimya

Erdem TEKİN

Diyarbakır Yöresindeki Tıbbi Bitkilerde Metaloit, Metal ve Mineral Elementlerinin ICP-MS İle  Tayini

01.07.2019

10.30

D.Ü. Eczacılık Fakültesi Toplantı Salonu

Tıbbi Mikrobiyoloji

Remziye İÇEN

Vajinal Akıntısı Olan 18-50 Yaş Arası Kadınların Vajinal ve Endoseviks  Sürüntü Örneklerinde; Bakteriyel Vajinoz C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium, M.hominis, U.urealyticum ve C.albicans Araştırılması

21.06.2019

10.00

D.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor

Engin BAŞAR

Siirt’in Kurtalan İlçesinde Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi              

20.06.2019

13.00

D.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplantı Salonu

Veteriner İç Hastalıkları

Davut ÇİÇEK

Sığırlarında Klinik ve Subklinik  Ketozisin Prevalansının Belirlenmesi

24.06.2019

10.00

D.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Seminer Salonu

Veteriner Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi

Adle Ronayi BOZAN BAYRAK              

Dana, Tavuk, Hindi ve Ördek Etlerinde Metisiline  Duyarlı ve Dirençli staphylococcus aureus prevalansının Araştırılması

04.07.2019

13.00

D.Ü. Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi Bölümü Toplantı Salonu

Veteriner Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi

Şükran ESEN

Farklı Üretim Sistemlerinde Tavuk Yumurtalarında Salmonella ve Bazı İndikatör Mikroorganizmaların Varlığı              

28.06.2019

10.00

D.Ü. Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi Bölümü Toplantı Salonu

Veteriner Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi

Emine GENÇ

Bebek ve Küçük Çocuk Devam Formülleri İle Ek Gıdalarında Bazı Patojen Bakterilerin Varlığının Araştırılması

04.07.2019

10.00

D.Ü. Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi Bölümü Toplantı Salonu

Veteriner Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi

Gökhan DURUKAN

Diyarbakırda Satışa Sunulan Balların Mikrobiyolojik Kalitesi ve Bu Ballardan İzole Edilen Bazı Bakterilerin Tür Düzeyinde  Çeşitliliği              

28.06.2019

13.00

D.Ü. Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyen ve Teknolojisi Bölümü Toplantı Salonu

Halk Sağlığı

Musa ŞENYÜZ

Mardin Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazalarının Değerlendirilmesi

12.06.2019

10.00

D.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Halk Sağlığı

Hekim BALGASUN

Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi 1 Nolu Aile Hekimliğine Kayıtlı 19 Yaş ve Üzeri Kişilerde Obezite Sıklığı ve Risk   Faktörleri

12.06.2019

10.00

D.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Medine ÇİÇEK GİRGİN

Üniversite Yerleşkesinde Bulunan Binalara Ait Su Depolarının Uygunluğu ve İçme Suyunun Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi

24.06.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Gülhan ERDOĞAN

Diyar bakır Karayolları Asfalt Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi ve İş Sağlığı ile   İlgili Maruziyetlerinin Saptanması             

24.06.2019

14.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Musa ERDOĞAN

Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışanların Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri

25.06.2019

09.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Şiyar BAYBAŞİN

Sbü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma   Hastanesi Çalışanlarında Bel Ağrısı Prevalansı ve Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler

25.06.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji

Mustafa EKİN

Non-Obsriktif Azospermili İnfertil Erkeklerde AZFc ve TTY2 Gen Ailelerinin Mikrodelesyonu

24.05.2019

10.00

D.Ü.Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji

Fikriye Fulya KAVAK

Mental Reterdasyonlu Hastalarda Frajil X Analizi

24.05.2019

10.00

D.Ü.Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Analitik Kimya

Fatih YİĞİT

Atorvastatin’in Yük Aktarım Kompleksi Oluşturularak Farklı Bir Yöntemle UV-VIS Spektrofometresinde Tayini.

30.05.2019

14.00

Eczacılık Fak.Seminer Salonu  

Analitik Kimya

 

Serap TEMEL

Farmasötik Formülasyondaki Paruksetinin Spektrofotometrik Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi

30.05.2019

10.00

Eczacılık Fak.Seminer Salonu  

 

Tıbbi Biyoloji

Fikriye Fulya KAVAK

Mental Retardasyonlu Hastalarda Frajil X Analizi

24.05.209

10.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji

 

Mustafa EKİN

Non-obstriktif azoospermili İnfertil erkeklerde AZFc ve TTY2 gen Ailelerinin Mikrodelesyonu

24.05.2019

10.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Veteriner İç Hastalıkları

Nazan BAKSİ

Diyarbakır Yöresindeki Üst Solunum Sistemi Problemli Kedilerde Feline Calicivirüs Enfeksiyonunun Araştırılması

02.05.2019

10.00

Veteriner Fak. Klinik Bilimler Bölümü Toplantı Salonu

Biyokimya

Ümit GÖRDÜK

Laboratuar Hasta Verileri kullanılarak Bazı Hemogram Değerlerinde Yaş Grupları Arasında Farklılıkların Araştırılması

29.04.2019

10.00

Biyokimya Anabilim Dalı

 

Histoloji ve Embriyoloji

Nejat ARSLAN

Gestasyonel Diyabetik Plasentalarda ADM ve sFlt-1 Protein Ekspresyon Seviyelerinin Araştırılması

30.04.2019

14.00

Histoloji ve Embriyoloji

Anabilim Dalı

Fizyoloji

 

Gülsüm ASİLKAN 

Diyabetik Sıçanlarda Serum Vaspin Düzeyleri İle Diğer Bazı Adipositokinler Arasında Olası İlişkilerin Araştırılması

30.04.2019

11.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji

 

Zekiye Sevinç AYDIN

Diyabetik Sıçanlarda Serum Adiponektin Adipsin ve Visfatin Düzeylerinde Olası Değişikliklerin İncelenmesi

30.04.2019

11.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji

 

Gülsüm ASİLKAN 

Diyabetik Sıçanlarda Serum Vaspin Düzeyleri İle Diğer Bazı Adipositokinler Arasında Olası İlişkilerin Araştırılması

01.02.2019

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji

 

Zekiye Sevinç AYDIN

Diyabetik Sıçanlarda Serum Adiponektin Adipsin ve Visfatin Düzeylerinde Olası Değişikliklerin İncelenmesi

01.02.2019

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Veteriner İç Hastalıkları

Ömer Faruk KATANALP

Diyarbakır Bölgesinde İshalli Kedilerde Tritrikomanas Fötus’un İnsidansının Araştırılması

04.02.2019

10.00

Veteriner İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji

Gamze ERDOĞAN              

Normotensif ve Preeklamptik Plansentaların Histolojik ve Histokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

15.11.2018

11.00

Histoloji ve Embriyoloji

Anabilim Dalı

Analitik Kimya

Leyla BALUR ADSIZ

Salvia Cerino-Pruinosa var.Elazigensis Türünün Antioksidan Aktivite Kontrolü Sekonder Metabolit İzolasyonu

11.10.2018

11.00

Eczacılık Fakültesi Seminer Salonu

Fizyoloji

Hacer ÖNEN TEKİN

Hemiplejik Hastalarda Elektromanyetik Alan Uygulamasının Kemik Mineral Yoğunluğu ve Bazı Klinik Parametrelere Etkisi

10.07.2018

10.30

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji

Fırat ŞAHİN

Preeklamptik GebelerinPlasentalarında  s Flt-1 ve VEGF Ekspresiyonun Değerlendirilmesi

26.06.2018

10.00

Histoloji ve Embriyoloji

Halk Sağlığı

Alev BAŞARAN

Kronik Bel Ağrılı Kadın Hastalarda Ev Egzersiz Programı ile Manuel Terapinin Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

22.05.2018

10.00

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı

Süleyman VARSAK              

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

22.05.2018

13.30

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı

Hacer ÖNEN TEKİN

Ofis Çalışanlarında Fiziksel Aktivite Düzeyinin Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkisi

21.05.2018

13.30

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı

Nilüfer BOZBIYIK

Sağlıklı Kadınlarda Ev Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi Yoga Egzersizleri

21.05.2018

10.00

Halk Sağlığı