Zerzevan Kalesi Kazısı

Doç.Dr. Aytaç COŞKUN ve Ekibinin Araştırması


ZERZEVAN KALESİ - ROMA’NIN SINIR GARNİZONU

 

Zerzevan Kalesi Diyarbakır ili, Çınar ilçesi, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer almaktadır. Roma’nın sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi’nin tarihi 3 bin yıl öncesine, Asur Dönemi’ne (MÖ 882-611) kadar gitmektedir. Pers Dönemi’nde de (MÖ 550-331) Kral Yolu üzerinde bulunan yerleşim alanı yol güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılmıştır. Roma Dönemi’nde MS 3. yüzyılda Severuslar Dönemi’nde (MS 198-235) asıl askeri yerleşim inşa edilmiştir. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazı yapılar ise yeniden inşa edilerek mevcut son haline getirilmiştir. 639 yılında İslam ordularının fethine kadar da kesintisiz kullanılmıştır. Dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşimde dünyada bulunmuş son Mithras Tapınağı bulunmaktadır. Bu yapı Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınaktır.

 

1200 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde surlarla çevrelenmiş askeri yerleşimde, güney alanda, gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, arsenal, kaya sunağı gibi mimari yapılar yer almaktadır. Kuzeyinde ise cadde-sokaklar, villalar ve konutlar takip edilebilmektedir. Konutların bulunduğu alanda ayrıca su sarnıçları, yeraltı kilisesi, yeraltı sığınağı ve Mithras Tapınağı yer almaktadır. Surların dışında ise yerleşime su sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları görülebilmektedir. Nekropol alanında ise kaya mezarları ve tonozlu mezarlar dikkati çekmektedir. Zerzevan Kalesi’nde hem yer üstü, hem de büyük bir yer altı şehri bulunmaktadır. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almaktadır.

 

Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi işbirliğiyle, Doç.Dr. Aytaç COŞKUN'un başkanlığında 2014 yılında başlatılmıştır ve halen devam etmektedir.

 

MITHRAEUM

Zerzevan Kalesi’nin kuzeyinde yer alan Mithraeum yeraltına ana kaya oyularak inşa edilmiştir. Yapının doğu duvarında ana kayaya oyulmuş sütunlar ve ortada büyük, yanlarda iki küçük niş bulunmaktadır. Ortadaki büyük niş etrafındaki iki sütunun üzerinden yükselen kuşak üzerinde boya kalıntıları izlenebilmektedir. Muhtemelen söz konusu kuşakta Mithras’a ait semboller bulunmaktaydı. Mithras’ın boğayı kurban ettiği sahnenin yer aldığı plaka da yine bu ortadaki büyük nişe konulmaktaydı. Doğu duvara Mithras’ın sembollerinden olan ışın tacı motifi de kazınmıştır. Küçük nişlerden birisinde oldukça düzgün oyulmuş su veya kan çanağı ve hemen önünde zeminde havuz bulunmaktadır. Su veya kan çanağı ile havuz duvarın içinden geçen bir kanal ile bağlantılıdır ve Mithras dini törenlerinde su veya kan kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca tavan kısmında simetrik olarak yapılmış dört adet hayvan bağlama yeri de bulunmaktadır. Bağlama yerleri Mithras ayinlerinde kurban törenleri için kullanılmış olmalıdır. Yapı, Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında tespit edilen ilk ve tek Mithras tapınağıdır. Yapının giriş kapısında ise yazıt ve semboller açık bir şekilde görülmektedir.

 

Pers kökenli olan tanrı Mithras “anlaşma ve dostluk” kavramlarının tanrısıdır, “aracılık eden” anlamına gelir. Mithras güneş tanrısıdır ve kültü güneş tapınımına dayanır. Ayrıca ışığın, savaşın, adaletin ve inancın da simgesidir. MS 2. ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğunda oldukça yaygınlaşmıştır. MS 4. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte ise yasaklanmıştır. Gizem dini Mithraizm Romanın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler, tüccarlar ve aristokratlar arasında oldukça yaygındır. Öğretisi dünyanın yaratılışı üzerinedir ve evreni kontrol eden tanrı olarak da bilinir. Dinsel törenleri gizlidir ve dışarıya tamamen kapalıdır. Mithras dinine katılacak kişi on iki eziyeti çekmek zorundadır. Sadece erkeklerin kabul edildiği bu dine katılanlar yedi aşamadan geçmektedirler. Törenler yeraltında mağaralarda veya tapınaklarda gerçekleştirilmektedir.

 

ZERZEVAN CASTLE - ROMAN BORDER GARRISON

 

Zerzevan Castle is in Diyarbakır province, Çınar district, on the Diyarbakır-Mardin highway. The history of Zerzevan Castle, which is the border garrison of Rome, dates back 3 thousand years to the Assyrian Period (882-611 BC). It is also likely that residential area located on the King's Road during the Persian period (550-331 BC) has been used with an eye to provide road safety. At Roman Period, in the 3rd century AD the main military settlement was built during the Severus Period (198-235 AD). It can be said that the city walls and buildings of the settlement were restored in the periods of Anastasios I (491-518 AD) and Justinian I (527-565 AD), and some of the constructions were reconstructed and thus the present final state was obtained. The settlement was used until 639 which is the conquest year of the region by the Islamic armies. In this best preserved military settlement, there is the last Mithras Temple found in the world. The structure is the first and only Mithras temple to be found on the eastern border of the Roman Empire.

 

In the southern area of the military settlement surrounded by walls of 1200 meters in length and 15 meters in height, there are architectural remains such as observation and defensive towers, church, administrative building, arsenal and rock altar. In the north, street-alleys and houses can be observed. Water cisterns, underground church, underground shelter, Mithras Temple have also been identified in the area where residences are located. There are canals providing water to the settlement, ceremony basins and stone quarry outside the city walls in addition to the rock tombs and vaulted tombs in the necropolis area. Zerzevan Castle has both an aboveground and a large underground city. Zerzevan Castle and Mithras Temple was inscribed on the UNESCO World Heritage tentative list.

 

The excavation and restoration studies at Zerzevan Castle, which began in 2014, are still being carried out with cooperation of Ministry of Culture and Tourism and Dicle University, under the chairmanship of Doç. Dr. Aytaç COŞKUN.

 

MITHRAEUM

Mithraeum was carved into the main rock, nearly in the north of the Zerzevan Castle. On the eastern  wall of the structure, there are columns carved into the main rock , two large niches in the middle and two small niches on both sides. Paint residues can be seen on the belt rising above the two columns around the big niche in the middle. Probably on the aforesaid belt there were symbols belonging to Mithras religion. The plaque on which Mithras’ sacrificing the bull scene was carved, was also placed in the big niche in the middle. The crown beam motif as one of the symbols of Mithras is carved on the eastern wall. In one of the small niches there is a rather smoothly carved water or blood bowl and a pool on the ground right in front of it. The water or blood bowl and the pool are connected to each other with a channel through the wall and it is known that water or blood was used in the Mithras religious ceremonies. In addition there are four symmetrical points on the ceiling for hanging the animals during the ceremonies. The hanging points must have been used to sacrificial rite in Mithras rituals. The structure is the first and only Mithras temple to be found on the eastern border of the Roman Empire. At the entrance gate of the structure, the inscriptions and symbols are clearly visible.

 

The god Mithras, of Persian origin, is the god of concepts of  “agreement and friendship”, which means “mediating”. Mithras is the god of the sun and the cult is based on worshipping the sun. It is alo the symbol of light, war, justice and faith. In the 2 nd  and 3 rd centuries AD, it became rather common in the Roman Empire. In the 4th century AD, it was banned with the spread of Christianity. The Mithraism mystery religion was quite common especially among the soldiers, merchants and aristocrats in all the lands where the Roman rule was dominant. Its teaching is about the creation of the world and is also known as the god who controls the universe. The religious ceremonies were secret and closed to the outside. The person to participate in Mithras religion had to draw twelve persecutions. The members of this religion to which only men are accepted had to go through seven stages. The ceremonies were held underground in caves or temples.


 

 1- Roma’nın Sınır Garnizonu olan Zerzevan Kalesi Diyarbakır ili, Çınar ilçesi’nde, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer almaktadır. / Zerzevan Castle, which is the border garrison of Rome is in Diyarbakır province, Çınar district, on the Diyarbakır-Mardin highway 

 2- Yerleşimin yüksek olan güney bölümünde kamu yapıları bulunmaktadır. Kentte en iyi korunmuş kamu yapılardan birisi doğu-batı doğrultusunda 4 mekândan oluşan Büyük Kilise’dir. / There are public buildings located in the southern part of the settlement which is the higher part of the settlement. One of the most well-preserved public buildings in the city is the Grand Church with four spaces in the east-west direction.  

 3- Savunma amaçlı inşa edilen askeri yerleşim 1200 metre uzunluğunda, 15 m. yüksekliğinde surlar ile çevrelenmiştir. / The military settlement built for defense has been surrounded by 1200 meters long, 15 m. high city walls. 

 


 

 4- Yerleşimde su ihtiyacını karşılayan ana kayaya oyulmuş 63 sarnıç yapısı tespit edilmiştir. / There are 63 cisterns carved into the bedrock fulfilling the water requirements of the settlement.  

5- Zerzevan Kalesi’nin kuzeyinde yer alan Mithras Tapınağı yeraltına ana kaya oyularak inşa edilmiştir. Yapı dünyadaki en iyi korunmuş Mithras tapınaklarından birisidir. / Mithras Temple was carved into the main rock, nearly in the north of the Zerzevan Castle. It is also one of the best preserved Mithras temples in the world.