TÜBİTAK Araştırma Destekleri

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Bu programın amacı, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir. Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir, ancak 36 ayı geçemez. Proje bütçesinin üst sınırı ve bütçe ile ilgili diğer hususlar çağrı duyurusunda belirtilir. Program çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır. Üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü ve çağrıya özel diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir. Çağrı özelinde proje önerilerinin değerlendirme yöntemi Başkanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilir.

 

 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir. Proje süresi en fazla 36 aydır. 2021 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 720.000 TL’dir.

 

1002 - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje süresi en fazla 12 ay olabilir. 2021 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 45.000 TL’dir. Bu program kapsamında yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. 

 

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır. 2020 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL’ye kadar; Orta Ölçekli projeler : 750.001 - 1.500.000 TL Büyük Ölçekli projeler : 1.500.001 - 3.750.000 TL

 

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir. Araştırma programı, I. Faz ve II. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir. I. Faz öncesinde ön başvuru alınır. TÜBİTAK tarafından yayınlanacak çağrıya, ön başvuruyu, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, APYÖK olarak yapabilir. I. Faz ve II. Faz başvurularında APYÖK ile birlikte diğer APYK'lar da yer alır. Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur. Başvurularda yer alan üniversitelerin bünyelerinde başvuru konusu ile uyumlu araştırma altyapılarının olması beklenir. I. Faz için süre çağrıda belirtilir. II. Faz için süre en fazla 48 ay olabilir. Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir.

 

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. (1001, 1505 ve 1005 programlarının karşılaştırmalı tablosu için lütfen tıklayınız). Proje süresi en fazla 18 aydır. 2021 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum hissesi hariç) 300.000 TL’dir. * Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. Program ile;

Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,

Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,

Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı,

yerine

Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,

Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,

Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması,

hedeflenmektedir.

 

3501 Kariyer Geliştirme Programı

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. Proje süresi en fazla 36 aydır. 2021 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360.000 TL'dir. Ayrıca, makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.