Psikoloji Bölümü-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Psikoloji alanındaki kuramsal ve uygulamaları bilgileri edinir.

P.Ç. 2

İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini açıklayabilecek temel gözlem ve görüşme becerisine sahip olur.

P.Ç. 3

Psikoloji tarihini bilir; psikoloji biliminin hangi alt alanları olduğunu tanır; tarihsel bir perspektiften davranışsal ve zihinsel süreçlere nasıl yaklaştığını kavrayabilir.

P.Ç. 4

Psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini bilir ve farklı kuram ve varsayımlar arasında karşılaştırmalar yapabilir.

P.Ç. 5

Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle bağımsız olarak bir çalışmayı tasarlayabilir ve uygulayabilir.

P.Ç. 6

Psikoloji alanında kullanılan niteliksel, niceliksel ve deneysel yöntemleri öğrenir ve çalışmalarında uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

P.Ç. 7

Test, ölçek, envanter gibi araştırma araçlarını geliştirebilir, çalışabilir ve bunları çalışmalarında kullanabilir.

P.Ç. 8

İstatistik analiz ve yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve bunlarla ilgili paket programları kullanabilir

P.Ç. 9

Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

P.Ç. 10

Mesleki ve kişisel gelişimi açısından yaşam boyu öğrenmeye önem verir.

P.Ç. 11

Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerin ışığında toplumsal sorunlara karşı farkındalık kazanır ve etkili çözümler geliştirir.

P.Ç. 12

Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme yeteneği gelişir.

P.Ç. 13

Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda etkili yöntemler kullanır

P.Ç. 14

Psikoloji alanındaki bilgi, kuram, araştırma ve uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve eleştirel yaklaşabilir.

P.Ç. 15

Uluslararası yazını takip edebilmek için gerekli asgari dil becerilerini edinir.