Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanına özgü edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sözlü ve yazılı metinleri analiz eder, üretir ve daha önce oluşturulan yazılı veya sözlü metinleri yorumlayarak karşılaştırma yöntemi ile didaktik açıdan somutlaştırır.

P.Ç. 2

İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çeviri yapabilecek ölçüde dil bilgisi ve dil bilinci ile eşdeğer bir çeviri yapar.

P.Ç. 3

İngilizce olarak yazılmış ülke edebiyatlarının edebi akım özelliklerine göre mukayese yolu ile üslup ve didaktik açıdan değerlendirir.

P.Ç. 4

Kültürler arası iletişimin sağlanmasında gerekli temel bilgi ve becerinin kazanır.

P.Ç. 5

Dilbilim aracılığı ile dillerin yapısal ve işlevsel özelliklerini kavrar ve sağlıklı bir iletişim kurar.

P.Ç. 6

Analitik düşünmeyi ve düşünceyi yorumbilim ve yorumlama teknikleri ile temellendirmeyi öğrenir.

P.Ç. 7

Bilgiyi yeni durumlara uyarlar.

P.Ç. 8

Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinir.

P.Ç. 9

Eleştirel bir bakış açısıyla natif düşünceler geliştirir ve disiplinler arası çalışır.

P.Ç. 10

Öğrenme sürecinin hayat boyu devam edecek olan bir bilinçlenme süreci olduğunu kavrar ve konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırır.

P.Ç. 11

Toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

P.Ç. 12

Filolojik konularla ilgili bilgileri izler ve diğer disiplinlerden yararlanır.

P.Ç. 13

Kendini ifade edebilme, bir konuyu bilimsel olarak İngilizce ve Türkçe sunma ve karşı tarafın nasıl algılayacağını ön görebilme becerisini kazanır.

P.Ç. 14

Öz değerlendirme yapar ve özgüveni geliştirir.

P.Ç. 15

İletişim odaklı çeşitli mesleki alanlarda bireyin başarılı olmasını sağlayacak yöntemleri uygular.