Felsefe Bölümü-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Disiplinlerarasılık özelliği sayesinde öğrenciye evrensel düzeyde düşünüş biçimlerinin dayandığı değer sistemlerini anlama ve analiz etme becerisi kazandırılır.

P.Ç. 2

Analiz, sentez ve eleştirel düşünme becerisini etkili bir biçimde kullanarak öğrencide felsefi ve bilimsel düşünme yeteneği geliştirilir.

P.Ç. 3

Sosyal bilimler alanının farklı disiplinlerine (sosyoloji, psikoloji, tarih, din) dair formasyon sağlanarak öğrencilerin literatürü tanıması ve değerlendirmesi sağlanır.

P.Ç. 4

Metin okuma, kavrama ve yorumlama yoluyla doğru ve eleştirel düşünme kapasitesi kazandırılarak öğrencilerin kendi düşüncelerini tutarlı, özgür ve etkili bir biçimde argümantatif olarak ifade etmeleri sağlanır.

P.Ç. 5

Sosyal ve bireysel yaşamın temel dinamiklerini akademik anlamda açıklama, uygulama ve değerlendirme becerisi kazandırılır.

P.Ç. 6

Anadilde ve yabancı dilde okuma, yazma ve düşüncelerini etkili bir biçimde toplum önünde ifade edebilme becerisi ile öğrencinin, bilgi, değer ve gerçeklik gibi temel sorular hakkında ileri düzey bir farkındalık elde etmesi ve bunu yaşadığı topluma aktarabilmesi sağlanır.

P.Ç. 7

Sorunlara yönelik karar verme süreçlerinde doğru yargılara varabilme, akılcı tavır alabilme, çözüm aşamasında bilgilerin analiz ve sentezini yaparak yaratıcı fikirler üretebilme becerisi kazandırılır.

P.Ç. 8

Temel felsefe alanlarının (metafizik, epistemoloji, ahlak, estetik) problemlerine ve bu problemlerin çözümüne ilişkin farkındalık kazandırılır.

P.Ç. 9

Ahlaki değerler, politik sistem ve insan haklarına dair bilinç düzeyini geliştirmek yoluyla kültürel ve bilimsel mirası sonraki nesillere aktarma becerisi edindirilir.

P.Ç. 10

Bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerine dair bilgi ve donanım verilir ve bu sayede felsefe literatüründe araştırma ve kaynak tarama becerisi kazandırılır.

P.Ç. 11

Çevre problemleri, tıp ve teknolojik gelişmeleri felsefi bakış açısıyla yorumlama yetisi kazandırılır.

P.Ç. 12

Bireylerarası ilişkilerin ilke ve normlarının belirlenmesi gerektiğine dair inancı pekiştirilir ve uygulama alanında deneyimleme becerisi kazandırılır.

P.Ç. 13

Felsefi argümantasyonlara aşina olma yoluyla öğrenciye olguları kendi felsefi bakış açısıyla yorumlama becerisi kazandırılır.

P.Ç. 14

Gündelik olayları felsefe ve bilim tarihine ilişkin metinler üzerinden yeniden yorumlama becerisi edindirilerek mezuniyet sonrasında öğrencinin bu beceriyi bireysel ve toplumsal yaşamında kullanabilmesi sağlanır.

P.Ç. 15

Öğrencinin ilgili olduğu temel felsefi problemlere dair merakı motive edilir ve söz konusu alanda derinleşme becerisi kazandırılır.

P.Ç. 16

Öğrenciye teori-pratik dengesini kurma becerisi kazandırılır ve böylece felsefi bilginin üretimi ve toplumda yayılması kolaylaştırılır.

P.Ç. 17

Anadilde ve yabancı dilde hazırlanan bilimsel, akademik, teknolojik araştırma ve projelerde görev alabilecek donanım ve nitelikler kazandırılır.

P.Ç. 18

Toplumun güvenli, sağlıklı ve barışçı hale gelmesini sağlamak ve yaşam seviyesini yükseltebilmek için felsefi düşünüşün farklılıklara saygı gösterme ve bu farklılıkları anlamaya teşvik eden/zorlayan yönü öğrencide içselleştirilir.

P.Ç. 19

Lisans eğitimi sırasında aktarılan bilgilerin profesyonel çalışma ortamlarında veya lisans sonrası akademik eğitimde sistematik bir biçimde yeniden üretilmesini sağlayacak bilgi, beceri ve donanım kazandırılır.