Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında temel bilgi ve becerileri kazanma

P.Ç. 2

Türk tarihi boyunca kullanılan farklı alfabelerle (Göktürk, Arap, Kiril) yazılan metinleri okuyup anlayabilme

P.Ç. 3

Sözlü ve yazılı Türk halk edebiyatı ürünleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma

P.Ç. 4

Türk dili, lehçeleri ve edebiyatlarının başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olma.

P.Ç. 5

Tarihi ve çağdaş Türk lehçeleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olma ve artzamanlı ve eş zamanlı çalışmalar yapabilme

P.Ç. 6

Ele alacağı konuyla ilgili literatür taraması yapabilme

P.Ç. 7

Dilin önemini kavrama ve Türkçeyi uygun bir şekilde kullanabilme

P.Ç. 8

Türk tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olma

P.Ç. 9

Türk lehçeleriyle yazılmış metinleri dilsel öğeler bakımından inceleyebilme

P.Ç. 10

Türk edebiyatının dönemleri, dönem eserleri ve Türk edebiyatına yön veren edebi akımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma