Genel Bilgi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2012 yılında kurulmuştur. 

Amaçlar: 
 1. Güneş, rüzgar, hidrojen, hidrolik ve biyo-kütle enerji gibi alternatif-yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak.
 2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması projeleri çerçevesinde yenilenebilir enerji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalarda bulunmak.
 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmek.
 4.  Üniversitede bulunan yenilenebilir enerji ile ilişkili ana bilim dallarında yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
 5. Yenilenebilir enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Faaliyet Alanları:
 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
 2. Yenilenebilir enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,
 3. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek,
 4. Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,
 5. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,
 6. Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak,
 7. Kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliği (ENVER), rüzgar enerji santralleri (RES), sürdürülebilir yenilenebilir enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için; geçerli, yenilenebilir/sürdürülebilir enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek,
 8. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,
 9. Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,
 10. İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi işbirliğini geliştirmek,
 11. Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,
 12. Merkezi ulusal ve uluslar arası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
 13. Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.