4857 Sayılı Kanun

4857 sayılı İş Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 : Amaç ve kapsam

Madde 2 : Tanımlar

Madde 3 : İşyerini bildirme

Madde 4 : İstisnalar

Madde 5 : Eşit davranma ilkesi

Madde 6 : İşyerinin veya bir bölümünün devri

Madde 7 : Geçici iş ilişkisi

İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

Madde 8 : Tanım ve şekil

Madde 9 : Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi

Madde 10 : Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

Madde 11 : Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

Madde 12 : Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

Madde 13 : Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

Madde 14 : Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma

Madde  15 : Deneme süreli iş sözleşmesi

Madde 16 : Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

Madde 17 : Süreli fesih

Madde 18 : Feshin geçerli sebebe dayandırılması

Madde 19 : Sözleşmenin feshinde usul

Madde 20 : Fesih bildirimine itiraz ve usulü

Madde 21 : Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

Madde 22 : Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Madde 23 : Yeni  işverenin sorumluluğu

Madde 24 : İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 : İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 26 : Derhal fesih hakkını kullanma süresi

Madde 27 : Yeni iş arama izni

Madde 28 : Çalışma belgesi

Madde 29 : Toplu işçi çıkarma

Madde 30 : Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

Madde 31 : Askerlik ve kanundan doğan çalışma

Madde 32 : Ücret ve ücretin ödenmesi

Madde 33 : İşverenin ödeme aczine düşmesi

Madde 34 : Ücretin gününde ödenmemesi  

Madde 35 : Ücretin saklı kısmı

Madde 36 : Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

Madde 37 : Ücret hesap pusulası

Madde 38 : Ücret kesme cezası

Madde 39 : Asgari ücret

Madde 40 : Yarım ücret

Madde 41 : Fazla çalışma ücreti

Madde 42 : Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

Madde 43 : Olağanüstü hallerde fazla çalışma

Madde 44 : Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Madde 45 : Saklı haklar

Madde 46 : Hafta tatili ücreti

Madde 47 : Genel tatil ücreti

Madde 48 : Geçici iş göremezlik

Madde 49 : Ücret şekillerine göre tatil ücreti

Madde 50 : Tatil ücretine girmeyen kısımlar

Madde 51 : Yüzdelerin ödenmesi

Madde 52 : Yüzdelerin belgelenmesi

Madde 53 : Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Madde 54 : Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

Madde 55 : Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

Madde 56 : Yıllık ücretli iznin uygulanması

Madde 57 : Yıllık izin ücreti

Madde 58 : İzinde çalışma yasağı

Madde 59 : Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

Madde 60 : İzinlere ilişkin düzenlemeler

Madde 61 : Sigorta primleri

Madde 62 : Ücretten indirim yapılamayacak haller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi

Madde 63 : Çalışma süresi 

Madde 64 : Telafi çalışması

Madde 65 : Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

Madde 66 : Çalışma süresinden sayılan  haller

Madde 67 : Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

Madde 68 : Ara dinlenmesi

Madde 69 : Gece süresi ve gece çalışmaları

Madde 70 : Hazırlama, tamamlama ve  temizleme işleri

Madde 71 : Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

Madde 72 : Yer ve su altında çalıştırma yasağı

Madde 73 : Gece çalıştırma yasağı

Madde 74 : Analık halinde çalışma ve süt izni

Madde 75 : İşçi özlük dosyası

Madde 76 : Yönetmelikler 

Madde 77 : İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri (Mülga)

Madde 78 : İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (Mülga)

Madde 79 : İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması (Mülga)

Madde 80 : İş sağlığı ve güvenliği kurulu (Mülga)

Madde 81 : İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Mülga)

Madde 82 : İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar (Mülga)

Madde 83 : İşçilerin hakları (Mülga)

Madde 84 : İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı (Mülga)

Madde 85 : Ağır ve tehlikeli işler (Mülga)

Madde 86 : Ağır ve tehlikeli işlerde rapor (Mülga)

Madde 87 : On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor (Mülga)

Madde 88 : Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik (Mülga)

Madde 89 : Çeşitli yönetmelikler (Mülga)

ALTINCI BÖLÜM

İş ve İşçi Bulma

Madde 90 : İş ve işçi bulmaya aracılık

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

Madde 91 : Devletin yetkisi

Madde 92 : Yetkili makam ve memurlar

Madde 93 : Yetkili memurların ödevi

Madde 94 : Muafiyet

Madde 95 : Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

Madde 96 : İşçi ve işverenin sorumluluğu       

Madde 97 : Zabıtanın yardımı

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

Madde 98 : İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

Madde 99 : Genel hükümlere aykırılık

Madde 100 : Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

Madde 101 : Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

Madde 102 : Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

Madde 103 : Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

Madde 104 : İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

Madde 105 : İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık (Mülga)

Madde 106 : İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

Madde 107 : İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Madde 108 : İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Madde 109 : Yazılı bildirim

Madde 110 : Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları

Madde 111 : Sanayi, ticaret, tarım ve orman  işleri

Madde 112 : Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı

Madde 113 : Bazı  işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

Madde 114 : Üçlü Danışma Kurulu

Madde 115 : Kantin açılması

Madde 116

Madde 117 

Madde 118 

Madde 119 : Yönetmelikler

Madde 120 : Yürürlükten kaldırılan hükümler

Ek Madde 1 : Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri

Ek Madde 2 : Mazeret izni

Ek Madde 3 : Zamanaşımı süresi

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2 (Mülga)

Geçici Madde 3

Geçici Madde 4

Geçici Madde 5

Geçici Madde 6

Geçici Madde 7

Geçici Madde 8

Geçici Madde 9

Madde 121 : Yürürlük

Madde 122 : Yürütme