Yönetmelik

7 Mart 2021 PAZAR                          Resmî Gazete                               Sayı : 31416

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden: 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DÜÇAMER): Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak.
b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak.
c) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak.
ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek 
kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada katkı sağlamak.
d) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamak.
e) Sürekliliği ve kalıcılığı olan eğitim süreçleri sunmak.
f) Önbilgi, tutum ve beceri ölçütlerine dayalı öğrenci eğitiminin uygulanmasını sağlamak.
g) Eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında, ulusal ve uluslararası önemli projelere ve bilim ile teknoloji etkinliklerine ev sahipliği yapmak ya da katılmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür, spor alanlarında atölye çalışmaları, hafta sonu programları ve yaz okulları düzenlemek.
b) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmek, beceri geliştirmek üzere Üniversite içinde ve dışında alan dersleri ve geziler düzenlemek.
c) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine laboratuvar çalışmaları, konferans ve çalıştay düzenlemek.
ç) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukların, diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürütmek ve çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarda iş birliği yapmak.e) Okul öncesi ve ilköğretimde sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmak ve bu yönde faaliyetler düzenlemek.
f) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite eğitimi almaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve hedefler oluşturmasında rehber olmak.
g) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapacakları hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çocuk üniversitesi, anne ve baba okulu ve benzeri programlar açmak,işlemlerini ve faaliyetlerini yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle 
görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür 
görevlendirilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde 
yeni hedefleri belirlemek.
c) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde 
edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.
ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve 
alınan kararları uygulamak.
d) Merkez ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, 
gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.
e) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma 
raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunmak.
f) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına 
sunmak.
g) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.
ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer 
öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 9 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları 
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür 
yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün yokluğunda ona vekalet etmek.
b) Yönetim Kurulu toplantısında Kurulun sekreterliğini yapmak.
c) Müdürün verdiği görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi 
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olacak şekilde toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden 
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle 
yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az iki 
ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar 
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına 
katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararı ile sona erdirilir.
(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, çalışma alanına giren 
konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak.
c) Faaliyetlerini yazılı veya basılı hale getirerek ilgili yerlere ulaştırmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları arasından 
sekiz, kamu kurum ve kuruluşlarından beş ve konu ile ilgili sivil toplum veya mesleki kuruluş mensupları arasından 
iki üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.
(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilen üyeler, Müdür tarafından 
önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı 
talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.
(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden 
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye 
görevlendirilir.
(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; 
Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt 
çoğunluk aranmaz.
(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta 
olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu, çalışmaların daha etkin 
hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya 
komisyonlar oluşturabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Alan koordinatörü
MADDE 12 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından bilim,
sanat, spor, kültür ve diğer alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle 
görevlendirilir.
(2) Alan koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak.
b) Açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders 
programlarını belirlemek ve eğitmenlerin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna destek sağlamak.
c) Program süresince çocukların sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almak.
Program koordinatörü
MADDE 13 – (1) Program koordinatörü, alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile iş birliği içinde çalışır. Program sona erdiğinde görev süresi biter.
(2) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür