STRATEJİK PLANLAMA İÇ KONTROL VE PERFORMASN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Daire Başkanlığını stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

c)  İdare faaliyetlerinin stratejik plan ve  performans programı  izlemek ve değerlendirmek.

d) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak

e)  Daire Başkanlığının faaliyet raporlarını hazırlamak ve takibini sağlamak.

f)  İç Kontrol Sistemi raporlarını hazırlanıp dosyalanmasını sağlamak.

g) İş Sağlığı ve Güvenli İş ve İşlemlerini yürütülmesini sağlamak.