GENEL İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

·         Genel İdare hizmetleri biriminin Çalışma takvimi oluşturarak güncel iş takibini ve akışını sağlamak.

·         Birim personelinin işi ile ilgili kurs, eğitim vb. katılımını sağlamak.

·         Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasını sağlamak.

·         Birime havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak; cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

·         Birim faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek.

·         Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklama yapmayı sağlamak.

·         Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemeyi sağlamak, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermesini sağlamak.

·         Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlenmesini sağlamak.

·         Biriminde görev tanımı ile ilgili duyuruların yapılmasını evrakların imzalatılması ve dosyalanmasını sağlamak.

·         Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. Yazışmaların kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek

·         Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekâlet edeceği personele ait işleri yapmak.

·   İlgili mevzuat çerçevesinde, Daire Başkanlığı personeline ve kısmi zamanlı (part-time) çalışan öğrencilerine ilişkin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak