Yazım Kuralları

 
 YAZIM KURALLARI

Yazılarda, bilimsel metin yazımının evrensel kuralları gereğince, Başlık, Yazar Bilgisi, Öz, Anahtar Kelimeler, Bölüm BaşlıklarıAlıntı, Sonuç ve Kaynakça gibi genel unsurların eksiksiz olarak yer alması gerekir.  Bunlar, aşağıdaki biçimde düzenlenir.

Dergimize gönderilen yazılarda, İngilizce başlık, Öz (Abstract) ve Anahtar Kelimeler’in de (Keywords) yer alması gerekir.

Ayrıca, yazılarda, Türkçe ve İngilizce Öz kısımlarının altında, varsa yazının konusuyla ilgili uluslararası JEL kodlarına yer verilir.

Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi

Yazılar, A4 boyutunda (29.7x21 cm.) ve tüm kenar boşlukları 2.5 cm olarak ayarlanmış sayfada, MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Sayfalara numara verilmez. Yazılar öz ve kaynakça dâhil on bin  (10.000) kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde tırnak işareti eğik harfler gibi çifte vurgulamalara yer verilmemelidir.

Başlık

Başlık, yazıyla uyumlu, içerikle doğrudan ilgili ve onu en somut biçimde ifade eder biçimde ve makûl bir uzunlukta belirlenmelidir.

Başlık, metnin en üstünde, ortalanmış, tüm harfleri büyük, 12 punto, koyulaştırılmış olarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

İngilizce başlık, Türkçe Öz’den ve Anahtar Kelimeler’den sonra, İngilizce Öz’ün üstünde yer almalıdır.

Yazar Bilgisi

Yazar(lar)ın, unvan içermeyen ad(lar)ı, başlığın hemen altında ve başlıktan 6 nk aşağıda, sayfanın sağına yaslanmış biçimde, normal, soyad(lar) büyük olarak verilmelidir. Yazar(lar)ın meslekî bilgileri, unvan, kurum, e-mail ve ORCID numarası sıralamasıyla, aralarda virgülle ayrılmış ve sonda noktalı biçimde, yazar(lar)ın adlarının sağında yıldız işareti (*) ile gösterilmiş olarak, sayfa sonunda, 10 punto, normal yazılmış dipnotla gösterilmelidir.


Öz.

Öz, başlığın altında, sağa yaslı, koyu, eğik, 12 punto ile yazılmış (Öz) başlığı altında, içeriği en uygun biçimde ifade eden, en az 100, en fazla 200 kelimeden oluşan, 10 punto ile ve Türkçe yazılmış özettir.

Öz, alıntı, şekil, ve çizelge numaraları içermemelidir.

İngilizce Öz, Türkçe Öz’ün ve Anahtar Kelimelerin ve İngilizce başlığın bir satır altında, 12 punto ile, koyu ve eğik yazılmış (Abstract) başlığı altında, 10 punto ile normal şekilde yazılır.  

JEL Kodları

Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimelerin altına, çalışmanın içeriğiyle ilişkili JEL Kodları eklenmelidir. JEL Kodlarını içermeyen metinler, bilimsel değerlendirmeye alınmaz.

Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler, yazının içeriğiyle uyumlu ve yazının tümünü kapsayıcı olmalıdır.

Öz’ün altında, 6 nk boşluk bırakılarak, 10 punto ile düz ve koyu yazılmış (Anahtar Kelimeler:) başlığının sağında, yine 10 punto ile ve eğik yazılmış, en fazla beş adet Anahtar Kelime verilmelidir.

İngilizce Anahtar Kelimeler, İngilizce Öz’den sonra 6 nk boşluk bırakılarak, 10 punto ile düz ve koyu yazılmış (Keywords:) başlığının sağında, yine 10 punto ile, eğik yazılmış, en fazla beş adet olarak verilmelidir.

 

Ana Metin

Ana metin, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile, iki yana yaslanmış şekilde yazılmalıdır. Paragrafların başında, sağdan boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar arası boşluk, 6 nk olarak belirlenmelidir.

Bölüm Başlıkları

Bölüm başlıkları, tümü büyük harfle, koyu yazılır ve 1., 2., 3., şeklinde numaralandırılır. Alt başlıklar, tümü koyu, her kelimenin ilk harfi büyük biçimde, 1.1, 1.2, 1.1.1. biçiminde numaralandırılır.

Yazıda varsa (GİRİŞ) bölümü, (SONUÇ) ve (KAYNAKÇA) başlıkları numaralandırılmaz.

Tablolar ve Şekiller

Tablolar, metinde sola yaslı ve içeriği 10 punto ile yazılmış şekilde verilmelidir.

Tablolar, başlıklarından önce (Tablo 1.) şeklinde, koyu, 10 punto ile numaralandırılır. Tabloların numaraları ve başlıkları, 10 punto ile,  normal ve düz, her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, alıntı ise, tablonun hemen altında, 10 punto ile ve (Kaynak: ) başlığının sağında, kaynakları gösterilmelidir.

Tabloların sol kenarı, yazı kenarı ile bütünleşik olmalıdır.

Tablo başlığı örneği:

Tablo 1. İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (Eylül-Aralık, milyon $)

Tablonun takip eden sayfaya kayması halinde o sayfanın başında da şu nolu tablonun devamıdır şeklinde bir başlık eklenmelidir. Aynı şey grafik ve şekiller için de geçerlidir.

 

Şekiller, tablolar gibi (Şekil 1.) veya grafik ise (Grafik 1. ) şeklinde, koyu, 10 punto ile yazılmış biçimde numaralandırılır ve 10 punto, koyu, düz, her kelimenin ilk harfi büyük olarak başlıklandırılır. 

Resimler

Resim, fotoğraf ve diğer türlü görseller, renkli, yüksek çözünürlüklü veya taranmış olarak, yazıda verildiği bölümün veya paragrafın hemen altında verilir.

Görseller de, Tablolar ve Şekiller gibi (Resim/ Görsel/ Fotoğraf 1.) biçiminde numaralandırılarak başlıklandırılır.

Resimlerin alındığı kaynaklar da, tablolar ve şekiller gibi, resimlerin altında gösterilir.

Alıntı ve Atıflar (Göndermeler)

Yazı içeriğinde, başka kaynaklardan yapılan alıntılar, parantez içinde, yazar(lar)ın soyad(lar)ı, eserin yayın yılı ve alıntının yapıldığı sayfa biçiminde, aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

Örnek: (Öztürk, 2018: 390).

İki yazarlı kaynaklardan alıntılar, metin içinde sadece iki yazarın soyadı ile “ve” bağlacıyla yazılmalıdır:

Örnek: (Taylan ve Koçal, 2016: 1).

İkiden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:

(Savaş vd. 2018: 18).

Doğrudan alıntılar, tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan daha az doğrudan alıntılar satır içinde, 2.5 satırdan daha uzun alıntılar ise, satırın sağından 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 11 punto olarak yazılmalıdır.

Yazıda, dipnot kullanımından olabildiğince kaçınılmalı, yalnız açıklamalar ve ek bilgi göndermeleri için başvurulmalı ve dipnotlarda, otomatik numaralandırma kullanılmalıdır.

Atıf yapılan yazarın adı metinde veriliyorsa, kaynağın sadece yayın tarihi ve alıntının yapıldığı sayfa yazılmalıdır:

Örnek:  Koçal'a göre (2014: 162), küresel kapitalizmle ilişkili bir ülkede siyasal iktidara gelmek, küresel hegemonyanın desteğini gerektiriyordu.”

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:

Örnek:  (Demirhan 2018: 36’dan aktaran, Arıkan, 2016: 25).

Gazete, dergi gibi süreli yayınlardan yapılan alıntılar, varsa yazarının soyadıyla ve yayın tarihiyle, yoksa yayın adıyla ve tarihiyle verilmelidir.

Örnek:

İnternet ortamından ve doğrudan internet sitelerinden yapılan alıntılar, parantez içinde, sadece internet sitesi adıyla gösterilmelidir.

Örnek:  (isepa.org).

Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.

Kaynakça

Metin içinde atıf yapılan ve tablo, şekil, resim vb. alınan tüm kaynaklar, yazının son kısmında, (KAYNAKÇA) başlığı altında verilmelidir. 

Kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kaynakça, tek satır aralığıyla ve 6 nk aralıkla sıralanmalıdır.

Yararlanılan kaynak, yazarın önce soyadı, sonra adı, parantez içinde yayın yılı, yayın başlığı, yayın yeri ve yayın evi sıralamasıyla belirtilecek şekilde gösterilmelidir.

Kaynağın iki yazarı varsa, metinde ismi önce yazılmış yazarın soyadı bilgisi ile başlanır, künye bilgilerinin alfabetik sıralanmasında ilk yazardan sonrakilerin soyadlarının öne alınmasına gerek yoktur.

Örnek:

Demirhan, Y. ve S. Aslan (2015), “Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi”, Birey ve Toplum, 5(9), s.23-62.

Kitap

Kitaplar, yazar(lar), yayın yılı parantez içinde, kitap adı eğik, yayın yeri ve yayın evi biçiminde, her biri virgülle ayrılmış biçimde ve sonda noktalanmış biçimde verilmelidir.

Örnek:

Demirhan, Y. ve S. Aslan (Ed.) (2016), Türk Siyasal Hayatında AK Parti Dönemi, Ankara: Orion Kitabevi.

Kitap derlenmiş, çevrilmiş, yayıma hazırlanmış ise, çevirenin veya editörlerin isimlerine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.

Örnek:

Koçal, A. V. (2014), “AK Parti’nin Siyasal Sosyolojisi: Türkiye’de Muhafazakâr Dönüşümün Toplumsal Temelleri, (Ed.) Nafiz Tok, Mehmet Özel, Ahmet Vedat Koçal, Yeni-Sağ, Küreselleşme ve Türkiye, Türkiye’nin AK Parti’li Yılları, (s. 19-128), Ankara: Orion Kitabevi.

Örnek:

Weber, M. (2006), Sosyoloji Yazıları, (Çeviri: Taha Parla), İstanbul: İletişim Yayınları.

Kitap Bölümü

Kitap bölümlerinin başlıkları tırnak içinde, bölümün alıntılandığı yayın, yazar veya Editör(ler)-Derleyen(ler), Yayın adı eğik, bölüme ait sayfa aralığı parantez içinde, yayın yeri ve yayın yeri bilgileriyle birlikte verilmelidir.

Örnek:

Demirhan, Y., E. Akın ve Ö. Taylan (2019), "Küresel Kentler: Teorik Bir Yaklaşım", Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, Editörler: Ö. Sezer ve A. Kayan, Ankara: Orion Kitabevi.

Dergide Makale:

Süreli akademik dergilerde yayınlanmış makaleler, yazar(lar), yayın yılı parantez içinde, makale başlığı düz ve tırnak içinde, dergi adı eğik, cilt sayısı düz, dergi sayısı parantez içinde, ve makalenin yayınlandığı sayfa aralığı biçiminde verilir.

Örnek:

Demirhan, Y. ve M. Öztürk (2020), "15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Demokratik Bilincin Kutsal Bileşenleri, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S 43, ss. 405-420.

Aynı yazar(lar)a ait birden fazla yapıt kaynakçada gösterilecekse bu durumda, ilk esere yer verildikten sonra aynı yazarın diğer eserleri için ad ve soyadı düzenini yinelemek gerekmez, bunun yerine ad ve soyadı bilgisi yerine bir uzun çizgi konabilir.  Aynı yazara ait birden fazla eserin kaynakçadaki sıralaması, soyadı alfabetik bir ayarlamaya müsait olmadığı için, eserlerin alfabetik sırasına göre yapılır.

Örnek: 

Eser, H. B. ve Ö. Taylan (2016), “Doğrudan ve Temsili Demokrasi Modelleri Üzerine Bir Eleştiri Denemesi”, Muhafazakâr Düşünce, (48), s.283-298.

_______ (2017), “Antogonizmadan-Agonizmaya: Radikal Demokrasi”, Muhafazakâr Düşünce, (50), s.121-126.

Aynı yazarın, aynı tarihte, birden fazla eserinin kaynakçada yer alması durumunda, yayın yılının bitişiğine alfabetik sırayla (a, b, c..) eklenir.

Örnek: 

Kayacı, M. (2017a), “Tartışmalı Düşünür Machiavelli Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Uluslar arası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’18) Özel Sayısı, s.221-235.

_______ (2017b), “Türkiye’de Sağ Seçmen Bloğunun Konsolidasyonu Bağlamında 16 Nisan Referandumu”, Strategic Public Management Journal, (3), s.151-160.

Tezlerin kaynakçada gösteriminde, sırasıyla yazarın soyadı ve adı, parantez içinde tezin tamamlandığı tarih, eğik karakterle tezin tam başlığı, tez tipi ve yayın durumu, tezin hazırlandığı üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin adı yer almalıdır.

Örnek:

Altındağ, Ö. (2017), Diyarbakır'da Yaşlı Olmak: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Hizmet Beklentileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

İnternette ortamından edinilen kaynaklar, varsa yazarın soyadı ve adı, varsa, tırnak içinde kaynağın başlığı, altı çizili olarak internet adresi, kaynağa ulaşma tarihi, parantez içinde (Erişim Tarihi:   ) şeklinde sonda belirtilmelidir.

Örnek:

Demirhan, Y. (2017), “Türkiye’de Hükümet Sistemi Arayışlarına Halkın Bakışı: Diyarbakır Örneği”, https://www.yorsam.org/turkiyede-hukumet-sistemi-arayislarina-halkin-bakisi-diyarbakir-ornegi/, (Erişim Tarihi: 27.11.2018).

Ansiklopedi maddelerinden yapılan alıntıların kaynakçada gösteriminde, biliniyorsa, yazarın soyadı ve adı, sonra sırasıyla maddenin yayın tarihi, tırnak içinde maddenin tam başlığı, ansiklopedinin tam adı eğik, cilt nosu, yayın yeri, yayınevi ve sayfa aralığı belirtilmelidir: 

Örnek:

Kılıçbay, M. A. (1985), “Osmanlı Batılılaşması” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi1. Cilt, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 147-152.

Arşiv kaynaklarından yapılan alıntıların kaynakçada gösteriminde aşağıdaki biçim kullanılır:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu Tahrîr Defterleri (TT.d.), 251.

Kütüphane kaynaklarından yapılan (El yazmaları vb.) alıntıların kaynakçada gösteriminde, Yazar, Eser Adı, Kütüphane, Koleksiyon, Katalog numarası ve yaprağı sıralaması kullanılır.

Örnek:

Ebû İshakzâde, Mehmed Es‘ad b. İsmâil el-İstanbûlî, Hülâsâtü’t-Tebyîn fî Tefsîri Sûreti Yâsîn, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 23.