Dene - en

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tanıtımı

 

 

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tarihçesi

 

DiyarbakırSosyalBilimlerMeslekYüksekokulu,2013-2014öğretimyılındaDiyarbakırMeslekYüksekokulu’nunDiyarbakırSosyalBilimlerMeslekYüksekokulu,DiyarbakırTeknikBilimlerMeslekYüksekokulu,DiyarbakırTarımMeslekYüksekokuluolaraküçayrımeslekyüksekokulunaayrılmasısonucuilköğrencilerinialmayabaşlamıştır.

Okulumuz, şu an itibariyle, 6 bölüm, 8 program, 1261 öğrencisi ile öğretimine devam etmektedir. Ülkemiz ve bölgemiz için ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünü en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli olan bütün unsurları bünyesinde barındıran okulumuz, her geçen yıl daha da büyüyerek gelişimini sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz bölümlerinde çağın gerektirdiği nitelikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için tam donanımlı 13 sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet amfi, 2 adet   özel amaçlı laboratuvar mevcuttur.

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mesleki Eğitim Politikamız

 

Dicle Üniversitesi Mesleki eğitim sürecinin başlangıcından beri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretim sürecini verimli bir şekilde değerlendirmektedir; Mesleki eğitim konusundan başlayarak birçok girişimde bulunulmuş; Eylem planları hazırlanmış; çalışma grupları kurulmuştur. Bu doğrultuda, Mevlana , Erasmus, Bologna, Farabi gibi eğitim programlarının temel eğitim politikalarından yararlanılmıştır.2013-2014 yılı itibariyle rekabetçi ve dinamik bir bilgiye dayalı mesleki eğitim hedefi doğrultusunda eğitime önemli bir yer atfedilmiş; genel ve mesleki eğitimde bazı ölçütler belirlenmiş; yaşam boyu öğrenimin daha kolay erişilebilir bir çerçeveye yerleştirilmesi öngörülmüştür.

Mesleki eğitimle, Mevlana, Erasmus, Bologna, Farabi programalar sayesinde Üniversiteler arasındaki işbirlikleri sağlama;

Yurtdışında eğitim görmek üzere değişim programları ve fırsatları;

Yenilikçi öğrenme ve öğretim projeleri;

Akademik ve profesyonel eğitim Olanakları;

Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki kalifikasyonların uluslararası tanıtım çalışmaları;

Yeniliğe açık olma ve sürekli yeni hedeflere ilerlemeyi ilke olarak benimseme;

Evrensel değerlere bağlı kalma;

Teknolojiye ve Stratejiye yönelik anlayışın benimsenmesi ve uygulanması;

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile eleştiriye açık olma,

Kaynakları ekonomik, etkin ve verimli kullanmayı benimseme;

Akademik ve bilimsel çalışmalarda öncü olmayı betimleme;

Hakkaniyetten ve adaletten yana yansız davranmayı benimseme;

İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterme;

Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme;

Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirme;

Emeğe saygı gösterip ve liyakate değer verme;

Farklılıkları ve çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak bilmek

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mesleki Eğitimde Amaç ve Hedeflerimiz

 

Amaç Ve Hedefler:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza memnun etmek, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek, çevre bilinciyle, çağdaş teknolojiyle üst seviyede eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktadır.

Amacımız:

Meslek Yüksekokulumuzun eğitim ve öğretim ile ilişkili temel amacı, nitelikli ve sürekli bir eğitim programı ile öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan mesleki ara elman yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında ülkemizin Mesleki eğitimde en yüksek standardı yakalayarak, toplumumuzun ara elman sorunlarını en aza indirebilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, mesleki eğitime katkı sağlayacak ve etik değerlere önem veren ve iyi bir birey olarak, topluma örnek ve lider olabilecek bireyler yetiştirebilmektir.

Hedefimiz:

Günümüzün gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayabilen, mesleki olarak sürekli kendisini geliştiren, sorunları tespit edip çözüm üretebilen, toplumun ara elaman ihtiyacını gidermek gerekmektedir. Firmaların şirketlerin bu ihtiyacı gidermek için mesleki eğitime uzman ve akademisyenler yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’nin nüfusu arttıkça insanların en temel haklarından biri olan eğitim hakkı konusundaki talebin arttığı görülmektedir. Bu artış, her bireye eğitim ortamı sağlayabilme problemini de ortaya çıkarmaktadır. Bu problemi aşabilmek için Bilgisayar Teknolojilerinden azami derecede istifade edilmektedir. Bilgisayar ve İnternet’in yaşamımızın her alanına girdiği bu günlerde eğitim ortamlarında bilgisayar ve İnternet’ten faydalanmak kaçınılmaz bir hal almaktadır. İnternet, öğrencilere hayatları boyunca öğrenme becerilerinin kazandırılmasında önemli bir öğretim aracı haline gelmektedir. İşletmeler, hızla gelişen bu teknolojiyi takip edebilmek, rekabet edebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için nitelikli ara insan gücüne ihtiyaç duymakta, istenilen niteliklerde ara insan gücünü yetiştirmek ise, eğitim kurumlarının özellikle de Meslek Yüksekokullarının amaç ve hedefi olmaktadır.

Mesleki eğitime ihtiyacın belirlenmesi:

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bilişim sektöründe ara elamana ve teknikere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemen her alanda eğitimden sanayiye, özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde ve daha birçok yerde mesleki eğitim mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Ara elaman gereksinimlerinin karşılandığı ve yetiştirildiği eğitim kurumları meslek yüksekokullarıdır. Bu okullardaki eğitim programlarının içeriği ve öğretim elamanları ve eğitim gereçlerinin yeterliliği ve verilen teknik eğitimin ne derece sektörün ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını tespit etmek oldukça önemlidir.

Mesleki gereksinimlerin yeni teknolojilerin gündeme gelmesiyle tekrardan şekillenmesi:

Teknik alandaki gelişmeler doğrudan iş dünyasını etkilemekte, iş dünyasında değişikliklere yol açmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojileri, gelişen ve değişen ortama göre örgütlenmiş kaliteli bir meslek eğitiminin de beraberinde her geçen gün teknolojik eğitimin önemi artmaktadır. Sadece akademik eğitim ile piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elaman yetiştirilmesi söz konusu olamamaktadır. Meslek Yüksekokullarında verilen mesleki eğitim birçok alanda istihdam oluşturmaktadır. Verimli iş gücü ve Mesleki eğitimle bilgisayar teknolojileri kullanımı mesleklerin ara elaman ihtiyacını önemli ölçüde kapatmaktadır. Meslek Yüksekokulları, iş dünyasının önemli bir kesimini oluşturan teknik ve meslek ara elamanlarının yetiştirilmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu yüzden her türlü sektörle iç içe bulunan bilgisayar teknolojilerinden azami ölçüde yararlanan bazı sektörlerin bilişim ihtiyacını gidermek ve bu ihtiyacın ne kadarını karşıladığını ortaya koymak durumundayız.

Pandemi Süreciyle birlikte teknolojiden daha fazla yararlanılmakta mesleki niteliklerin değişmesi

Pandemi Süreciyle birlikte Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bilişim sektöründe ara elamana ve teknikere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemen her alanda eğitimden sanayiye, özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde ve daha birçok alanda bilgisayar teknolojileri çalışanlarına gereksinim duyulmaktadır. Ara elaman gereksinimlerinin karşılandığı ve yetiştirildiği eğitim kurumları meslek yüksekokullarıdır. Bu okullardaki eğitim programlarının içeriği ve öğretim elamanları ve eğitim gereçlerinin yeterliliği ve verilen teknik eğitimin ne derece sektörün ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını tespit etmek oldukça önemlidir. Pandemi sürecinde Birçok firma ve kurum yetkilileri kendi personelinden en iyi düzeyde yararlanmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve rekabet gücünü artırmak istemektedir. Bunun da yolu ancak iyi ve yeterli düzeyde eğitim görmüş, çok iyi düzeyde bilgisayar teknolojilerinden yaralanabilen, daha az zamanda daha kaliteli hizmet ve üretim yapabilen personelden geçmektedir.

Kamu kurumları ve özel sektör firmalarının sektörel gereksinimlerini karşılayan, teknolojiyi bu denli hızlı ve etkin kullanabilen ara elaman yetiştirmenin önemi

Kurumların istenilen eğitim ve beceriye sahip elaman bulmakta zorluklar yaşadığı zaman zaman basına aksetmektedir. Ara elaman talebini karşılamak için birçok kurum, Milli Eğitim Bakanlığı ve İş Kur, halk eğitim kursları ve meslek edindirme kursları açmakta ve ilgi görmektedirler. Meslek eğitimi alan bireylerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek vasıflar kazanma gayretinde olması da oldukça önemlidir. İyi yetişmiş elaman iş hayatı boyunca aranan elaman olmaktadır. Mesleki eğitimciler hem teknolojik değişim hem de sosyal ve kültürel evrim konularında becerilerini sürekli olarak geliştirmeli ve bu değişimi sınıflarına yansıtabilmelidirler. Özellikle meslek, öğretim ve sosyo politik görüş açılarından öğretmenlerin daha ileri düzeyde eğitilmeleri gerekli görülmektedir.

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Amaç Ve Hedeflerimiz

 

 

Stratejik Amaç1:Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde bilimsel faaliyetler ile teknolojik gelişmeleri artırmak, yaygınlaştırmak ve transfer etmek.

ØHedef 1.1 Meslek Yüksekokulunun bilim, teknoloji ve yenilik üretimini artırmak.

ØHedef 1.2. Bilgi ve teknolojinin, topluma, kamuya ve sanayiye transferini sağlamak.

ØHedef 1.3. Bilim, teknoloji ve yenilik üretimini kolaylaştırmak için kurumsal altyapıyı geliştirmek:

 

Stratejik Amaç2:Bilimsel ve mesleki eğitimde kalite, verimlilik ve memnuniyeti artırmak.

ØHedef 2.1. Öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmak.

ØHedef 2.2. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak:

ØHedef 2.3. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortak araştırma kapasitesini artırmak.

 

Stratejik Amaç3: Toplumun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla toplumsal gelişime katkı sağlamak.

ØHedef 3.1. Kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek ve yürütmek.

ØHedef 3.2. Toplumun yetkinlik düzeyinin artırılmasında rol almak.

 

Stratejik Amaç4: Meslek Yüksekokulunu rekabetçi bir kurumsal ve fiziksel yapıya kavuşturmak.

ØHedef 4.1. Geniş, ulaşılabilir, modern bir yerleşkede yer almak.

ØHedef 4.2. Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek, birimler arası iş birliğini artırmak.

 

Stratejik Amaç5:Meslek Yüksekokulunun kurum imajını geliştirme ve mezunlarımıza irtibatı sağlama.

ØHedef 5. 1. Kurum imajını geliştirmek ve marka değerini artırmak:

ØHedef 5. 2. Mezunlarımıza irtibatı koparmama ve etkin iletişim ağı kurma:

 

 

STRATEJİK Amaç 1: Çağın Gereksinimleri ve Ulusal Öncelikler Çerçevesinde Bilimsel Faaliyetler ile Teknolojik Gelişmeleri Artırmak, Yaygınlaştırmak ve Transfer Etmek.

 

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

 

ØHedef 1.1 Meslek Yüksekokulunun bilim, teknoloji ve yenilik üretimini artırmak:

q1.1.1 Bilimsel ödül başvuru sayısı artırılacaktır (Avrupa Araştırma Konseyi(ERC), TÜBA, TÜBİTAK, vb. vakıf ve kurumlar tarafından verilen ulusal ve uluslararası ödülleri ifade eder).

q1.1.2. Alanındaki dergilerde yer alan makale oranı artırılacaktır.

q1.1.3. Öğretim elamanına başına düşen yıllık atıf sayısındaki artış takip edilecektir.

q1.1.4. Diyarbakır sosyal bilimler meslek Yüksekokulunca düzenlenen bilimsel etkinlik (kongre, sempozyum, seminer, forum, çalıştay, vb.) sayısı artırılacaktır.

q1.1.5. Bilimsel araştırma proje sayısı artırılacaktır. (ARDEB, BAP, COST, H2020, vb.) 1.1.6. Fikri mülkiyetin (patent, faydalı model, tasarım, vb.) ulusal tescili için yapılan başvuru sayısı artırılacaktır.

 

ØHedef 1.2. Bilgi ve teknolojinin, topluma, kamuya ve sanayiye transferini sağlamak

q1.2.1. Kamu ve sanayi projelerine verilen akademik danışmanlık sayısı artırılacaktır.

q1.2.2. Kamu ve sanayi projelerine verilen akademik danışmanlıkları yetkinliği artırılacak

q1.2.3. Lisanslanan toplam buluş sayısı artırılacaktır.

q1.2.4. Üniversite-sanayi, üniversite-kamu işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinin Sayısı artırılacaktır.

 

ØHedef 1.3. Bilim, teknoloji ve yenilik üretimini kolaylaştırmak için kurumsal altyapıyı geliştirmek:

q1.3.1. Akademik personel dışındaki Eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı artırılacaktır.

q1.3.2. Üniversite-Sanayi İşbirliği için Meslek Yüksekokulu Sorumlusu belirlenecek.

q1.3.3. Meslek Yüksekokulu için teknoloji sorumlusu belirlenecek.

q1.3.4. Meslek Yüksekokulu web yayın sitemi güncel ve bilimsel hedefleri dikkate alınarak güncellenecektir.

q1.3.5. Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir teknolojik paylaşım alanı kurulacaktır.

q1.3.6. Meslek Yüksekokulu öncülüğünde kaliteli yayınları okuyucu ile buluşturacak bir online dergi kurulacaktır.

 

 

STRATEJİK Amaç2: Bilimsel ve Mesleki Eğitimde Kalite, Verimlilik ve Memnuniyeti Artırmak.

 

 

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

ØHedef 2. 1. Öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmak:

q2.1.1. Her eğitim dönemi başında tüm öğretim elemanlarına yönelik memnuniyet anketi uygulanacak.

q2.1.2. Yeni atanan öğretim elemanlarına yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

q2.1.3. “Hizmet içi Eğitimi” alan öğretim elemanı sayısı artırılacaktır.

q2.1.4. “Kişisel Gelişim” için verilen eğitim kategorileri sayısı artırılacak

q2.1.5. Öğretim elemanları için her yıl güncellenen "Başlarken Serisi" adlı kılavuz dokümanlar hazırlanacaktır.

q2.1.6. Öğretim elemanlarının göreve başladıkları yıllardan beri faaliyet raporları geri dönüş ve değerlendirmeleri toplanacaktır.

q2.1.7. İş güvenliği ve kalite yönetimi konularında eğitimler verilecektir.

q2.1.8 Öğretim elemanlarının yönelik bilişim teknolojilerini kullanmaya yönelik eğitim süresini artırmak

 

ØHedef 2.2. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak:

q2.2.1. Anket yoluyla ölçülen öğrenci memnuniyeti artırılacaktır.

q2.2.2. Öğrencilerin anket uygulamasına etkin katılımı artırılacaktır.

q2.2.3. Öğrencilere uygulanan anketlerin çeşitliliği artırılacaktır.

q2.2.4. Meslek Yüksekokulu öğretim elamanlarının ders notu ve ders sunu sayısı artırılacaktır.

q2.2.5. Program yeterliliği ile ilişkilendirilmiş derslerin oranı artırılacaktır.

q2.2.6. Akademik personeldeki kurumsal aidiyet duygusu artırılacaktır.

q2.2.7. İdari personeldeki kurumsal aidiyet duygusu artırılacaktır.

q2.2.8. Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azaltılacaktır.

q2.2.9. Kadrolu öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı azaltılacaktır.

 

 

STRATEJİK Amaç 3: Toplumun Mevcut Sorun ve İhtiyaçlarına Yönelik Alanlara Öncelik Veren Bir Anlayışla Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak.

 

 

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

ØHedef 3.1 Kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek ve yürütmek:

 

q3.1.1. Toplumsal faydaya yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri artırılacaktır.

q3.1.2. Üniversite içi spor müsabakalarına katılım artırılacaktır.

q3.1.3. Kültür ve sanat faaliyetlerinin sayısı artırılacaktır.

q3.1.4. Üniversite-Paydaş işbirliğini arttırmak.

q3.1.5. Her bir akademik birimin paydaşları ile yılda bir bilimsel/kültürel/sanatsal/sportif etkinlik düzenlemek.

q3.1.6.Meslek Yüksekokulumuzun fiziki olanaklarının ve müfredatlarının uygulamalı ve proje destekli yaklaşımla yeniden düzenlenmesini sağlamak.

 

ØHedef 3.2. Bilgi ve teknolojinin, topluma, kamuya ve sanayiye transferini sağlamak:

 

q3.2.1.Öğrenci Kulüpleri kurularak beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinliği artırma amaçlı sertifika programları düzenlenecektir.

q3.2.2. Öğrenci Kulüplerine Beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinliği artırma amaçlı sertifika programlarına katılımcı sayısı artırılacaktır.

q3.2.3. Hayat standardı ve sağlığın geliştirilmesine yönelik kurs ve sağlık taraması gibi etkinlikler düzenlenecektir.

q3.2.4. Engellilerin topluma katılmasını teşvik eden etkinlikler düzenlenecektir.

q3.2.5. Yeşil ve engelsiz yerleşke anlayışına yönelik gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek.

 

 

STRATEJİK Amaç 4: Meslek Yüksekokulunu Rekabetçi Bir Kurumsal ve Fiziksel Yapıya Kavuşturmak.

 

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

ØHedef 4.1 Geniş, ulaşılabilir, modern bir yerleşkede yer almak:

 

q4.1.1. Kantin fiyat listesi uygunluğu araştırılacak ve menü yapısı zenginleştirilecek.

q4.1.2. Sportif faaliyetlerinin yürütüldüğü yeni alanlar üzerinde aktif çalışmalar başlatılacak.

q4.1.3. Konferans salonunda yapılacak faaliyetlerin çizelgesi tutulacak.

q4.1.4. Atık yönetimi kapsamında çevresel ölçüt ve standartlar oluşturulacaktır.

q4.1.5. Atık yönetiminin çevresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır.

q4.1.6. Öğrencilere yönelik kariyer merkezi kurulacaktır.

q4.1.7. Yerleşkedeki ağaç sayısı ve yeşil alan metrajı artırılacaktır.

q4.1.8.Yerleşkelerimizde açığa çıkan atıkların azaltılmasını ve doğru yönetimini sağlamak.

 

ØHedef 4.2. Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek, birimler arası iş birliğini artırmak:

q4.2.1. Akademik ve idari birimlerin katılımıyla birimler arası ilişkileri geliştirecek toplantılar yapılacaktır.

q4.2.2. Kurum çalışanlarının kullanımına yönelik ortak sosyal alanlar oluşturulacaktır.

q4.2.3. Kurumsal İletişimi artırmak için whatsapp’tagrup iletişim artırılacak.

q4.2.4. Konferans Salonunda bilgilendirme ve bilinçlendir me amacı güdülerek eğitimler verilecek

q4.2.5. Üniversite mensupları arasındaki etkileşimi güçlendirmek için sosyal programlar (Festival, gezi, konser, piknik vb.) düzenlenecektir.

q4.2.6. Meslek Yüksekokulunda buluna akademik ve idari personelimize performans artıracak eğitimler verilecek.

q4.2.7. Meslek Yüksekokuluyla ile ilgili bilimsel, sosyal ve kültürel içerikli haberlerin hedef kitleye ulaştırılması için online çalışmalar yapılacak.

q4.2.8. Meslek Yüksekokulumuzun sosyal medya hesaplarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.

q4.2.9. Halka açık, güncel konu ve sorunlara yönelik bilgilendirici sempozyum, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlenecektir.

 

 

STRATEJİK Amaç 5: Meslek Yüksekokulunun Kurum İmajını Geliştirme ve Mezunlarımıza İrtibatı Sağlamak.

 

 

Hedefe Yönelik Faaliyetlerimiz:

ØHedef 5.1 Kurum imajını geliştirmek ve marka değerini artırmak:

q5.1.1. Üniversitenin marka değerini artıracak kurum dışı etkinliklere katılım ve katkı sağlanacaktır.

q5.1.2. Meslek yüksekokulumuzun tanıtımı faaliyet sayısını artırmak.

q5.1.3.Meslek yüksekokulumuzun çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duyguları; moral ve motivasyon geliştirmeye yönelik faaliyet sayısını artırmak.

 

ØHedef 5.2. Mezunlarımıza irtibatı koparma ve etkin iletişim ağı kurma:

q5.2.1.Mezun öğrencilerimize dernek kurulup fiziksel mekân ve personel desteği verilecek.

q5.2.2. Mezun öğrencilerdeki kurumsal aidiyet duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

q5.2.3. Mezun öğrencilerimize sosyal medya hesaplarının daha etkin bir şekilde iletişim aracı olarak kullanılacak.

q5.2.4 Mezun öğrencilerimizle whatsappta grup iletişim artırılacak.

q5.2.5 Mezunlarımıza etkinlikler hakkında düzenli olarak bilgilendirmek, katılımlarını özendirmek.

q5.2.6Mezun veri tabanında iletişim bilgileri güncel olarak tutulması sağlanacak

 

 

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, ve Tehditler Analizi

 

 

Güçlü Yönlerimiz

 

·        Meslek Yüksekokulunda dinamik, üretken bir idari kadronun varlığı,

·        Meslek Yüksekokulunda yönetimin katılımcı bir anlayışa sahip olması,

·        Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO Yerleşkelerimiz ’in merkezi bir konumda olması,

·        Meslek Yüksekokulunda bilimsel araştırma altyapısının mevcut olması,

·        Meslek Yüksekokulunda öğrencilere nitelikli bir mesleki eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetinin sunulması,

·        Dicle Üniversitemiz, öğrencilere sağlık kuruluşları ile sağlık hizmeti sunması,

·        Meslek Yüksekokulumuzda alanında tecrübe sahibi, akademik çevrede saygın, kabul görmüş nitelikli öğretim elamanları ile hizmet veriyor olması,

·        Meslek Yüksekokulunda kurum içi iletişimin etkin olması,

·        Meslek Yüksekokulu her düzeydeki yöneticiye kolaylıkla ulaşılabilmesi,

·        Meslek Yüksekokulu Kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulabiliyor olması,

·        Meslek Yüksekokulunda Engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin ve imkânların varlığı,

·        Meslek Yüksekokulunda Öğrencilere burs olanaklarının sağlanması,

·        Meslek Yüksekokulunda Sosyal ve kültürel etkinliklerin varlığı,

 

Zayıf Yönlerimiz

 

·        Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerin sosyal imkânlar için yeterli ödeneğin ayrılmaması,

·        Meslek Yüksekokulu bünyesinde mezunlarımızla iletişime geçmek için bir biriminin bulunmaması,

·        Üniversitemizde Bilgi işlem teknolojik ve teknik hizmetlerinde kadro yetersizliği, 

·        Meslek Yüksekokulu kadrolarında akademik ve idari personel yetersizliği,

·        Meslek Yüksekokuluna ait öğrenci kulübü varlığının yetersizliği,

·        Meslek Yüksekokulumuz kurum ve kuruluşla imzaladığı protokol sayısının azlığı,

·        Meslek Yüksekokulunda müfredat güncelleme çalışmaları kapsamında bölüm bazında içeriği yenilenen ders sayısının azlığı,

·        Meslek Yüksekokulumuza ait kütüphanenin bulunmaması,

·        Meslek Yüksekokulunda sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığı,

·        Meslek Yüksekokulunda Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı,

·        Meslek Yüksekokulunda Sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersizliği,

Fırsatlar:

 

·        Mesleki Eğitimle, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile iç içe olmamız,

·        Üniversitemizin yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından sağlanacak eğitim ve araştırma desteği,

·        Toplumda eğitimli ve nitelikli ara elman işgücüne duyulan ihtiyacın artması,

·        Mesleki eğitim almayı hedefleyen öğrenci kitlesinin giderek artması,

·        Ülkenin Sosyo-kültürel açıdan zengin bölgesinde yer almamız,

·        Diğer üniversitelerle birlikte oluşturulan akademik sinerjiden yararlanma olanağının artması,

·        Üniversitelerin bölgesel düzeyde birbirleriyle güçlü entegrasyona ve işbirliklerine yöneliyor olması,

 

Tehditler:

 

·        Çok sayıda yeni üniversitenin açılması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan öğretim elmanı ihtiyacı,

·        Eğitimin giderek daha pahalı hâle gelmesi,

·        Üniversitelerin tanıtım ve reklam bütçelerini arttırmaları,

·        Vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine yatay geçiş imkânlarının bulunması,

·        Üniversiteler için devlet tarafından sağlanan ek kaynakların üniversitelerin performansına bağlı olması