C SINIFI İŞGÜVENLİĞİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından yürütülmesini ve bu hizmetlerin tüm işyerlerinde zorunluluk haline gelmesi İş Sağlığı ve GüvenliğiHizmetlerinin öncelikli bir çalışma alanı halini almasını sağlamıştır. Bu nedenle en çok merak edilen soruların biri bu hizmetleri yürütmek isteyen kişiler için “kimler iş güvenliği uzmanı” olabilir sorusudur. “Mühendislik- mimarlık fakültesi mezunları, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya biyoloji bölümü mezunları, teknik öğretmenler ve iş sağlığı güvenliği programı mezunları” iş güvenliği uzmanı olabilirler.

Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.
Bu temel amaç çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde; maden ve inşaat sektörlerinin münhasıran ele alınması amaçlanmış, buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işlerin de incelenmesi hedeflenmiştir. İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

DERS İÇERİKLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Türkiye’ de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Hukuku
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İşyeri Bina ve Eklentileri
İnşaat İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Yangın
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasal Risk Etmenleri
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımda İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Çalışma Ortamı Gözetimi
İş Kazaları
Biyolojik Risk Etmenleri
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
Çalışma Hayatında Etik
Yetişkin Eğitimi ve İş yerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
İş Hijyeni
Elle Kaldırma ve taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Korunma Politikaları
Acil Durum Planları
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Fiziksel Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Bakım – Onarım işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.
Senkron eğitim
• • Eğitimin senkron bölümlerinde ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu etkileşimin sağlanması için sanal sınıf uygulamaları, video konferanslar vb. düzenlenmektedir.
• • 25 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrimiçi oturumlar düzenlenmektedir.
• • Öğrencilerden grup çalışmaları yaparak proje geliştirmeleri istenecektir. Ders koordinatörü ve öğretim üyesinin de bulunacağı çevrimiçi grup tartışmaları düzenlenmektedir.
Asenkron Eğitim
• • Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin kullanımına sunulacak çeşitli ders materyalleri ve etkinlikler düzenlenmektedir. Asenkron (eş zamansız) öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri;, ders notları, video-derslerdir.
Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak
etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır.
Hazırlanan ders materyalleri ve tasarlanan etkinlikler aşağıda yer almaktadır;

Ders Materyalleri

  Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları/dokümanları hazırlanmaktadır.
   • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

   Etkinlikler

    • • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında
     • öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

     Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

     MADDE 32 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
     (2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden üç yıl içerisindeki tüm sınavlara katılabilir. Ancak üç yılda sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
     (3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.