2018 Yılı Ders İçerikleri

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

ÖNLİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

 

 

AD-105 ÖZEL HUKUK BİLGİSİ-I (BORÇLAR HUKUKU)

Borçlar Hukukuna ilişkin temel kavramlar, Borçlar Hukukuna hakim olan prensipler, Borçlar Hukuku mevzuatı, borçların kaynakları, sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, sözleşmenin hükümsüzlüğü, borçların ifası, ifanın konusu, ifa yeri, ifa zamanı, iki taraf borç yükleyen akitlerde ifa, alacaklı yüzünden borcun ifa edilememesi, borcun ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, temsil, alacağın temliki, borcun nakli, genel işlem koşulu konuları öğretilmektedir.

AD-113 TÜRK DİLİ – I

Açılış konuşması ve ders hakkında genel bilgiler

Dil nedir? Yeryüzündeki diller

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri

Dilin millet hayatındaki yeri

Dil ile kültür münasebeti

Türk dilinin tarihi gelişimi

Türk dilindeki sadeleşme hareketleri

Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları

Konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark

Ses bilgisi, Türkçede vurgu

Türkçedeki ses özellikleri ve ses olayları

 

 AD-115 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ – I

Kısaca Osmanlı toplumsal düzeni.

Osmanlı yenileşme hareketleri.

I. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkesi.

Osmanlı Devletini paylaşma girişimleri.

Yerel kongrelerin ortaya  çıkışı.

İzmir’in işgali ve  Atatürk’ün  Samsun’a çıkışı.

Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi.

TBMM’nin açılışı. Ulusal devletin oluşumu.

Ordunun örgütlenmesi ve savaşlar.

Lozan antlaşması öncesi yapılan milletlerarası antlaşmalar.

Mudanya Ateşkesi.

 

AD – 119 İNGİLİZCE – I

Öğrencilerin temel İngilizce konularında, dilbilgisi konularını kavramalarını sağlayarak, İngilizce temel cümleler kurup konuşabilmeleri, okuduklarını ve duyduklarını anlayabilmeleri, kelime haznelerini geliştirerek bunları yazıya dökebilmeleri amaçlanmaktadır.

 AD – 121 KLAVYE KULLANIMI

F bilgisi, F ve Q klavye arasındaki farklar, alfabetik tuşlar, yardımcı tuşlar, fonksiyon tuşları, işaretler, semboller, sayısal tuşlar. on parmak yazma teknikleri, kelime işlemci programında metin, tablo yapmak, formlar oluşturmak, kapalı ekran çalışmaları.

 

AD – 123 HUKUKA GİRİŞ

Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları; Hukuki Yaptırım; Pozitif Hukukun Kaynakları; Kanunlaştırma Hareketleri; Türkiye'de Kanunlaştırma Hareketleri; İçtihat Hukuku; Pozitif Hukukun Kolları; Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları; Hukukun Temeli; Kanunların Uygulanması; Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu; Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması; Hukuksal İlişkiler ve Haklar; Hakların Türleri; Hak Sahibi; Tüzel Kişilerin Nitelikleri ve Doğuşları; Tüzel Kişilerin Türleri; Hakkın Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hukuksal Eylemler ve İşlemler; Hukuksal İşlemlerin Türleri; Hakların Korunması

 

 

AD – 125 ANAYASA HUKUKU

Anayasa Hukukunun Genel Esasları içinde Anayasa Hukukunun konusu ve yöntemi, anayasanın anlamı ve türleri, siyasî iktidar, devlet kavramı ve biçimleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve seçim sistemleri, siyasî partiler, devlet erkleri (yasama, yürütme, yargı) ve hükümet sistemleri incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku bağlamında da Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, Devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, Türkiye’de yasama, yürütme, yargı organları ve Anayasa yargısı ele alınmaktadır.

 

AD – 127 MEDENİ HUKUK-I (KİŞİLER VE AİLE HUKUKU)I

Medeni Hukuk’un Konusu, Sistemi, Kaynakları; Medeni Hukuk’un Başlangıç Hükümleri: Medeni Hukukun Uygulanması (Zaman Bakımından, Anlam Bakımından Uygulanması), Kanunun Tamamlanması, Kanunda Boşluk ve Kanunda Boşlukların Doldurulması; Hakimin Takdir Yetkisi; İyi niyet İlkesi; Dürüstlük Kuralı; İspat Yükü; Medeni Hukuk’un Temel Kavramları: Hak Kavramı ve çeşitleri, Hukukî Olay, Hukukî İlişki, Hukukî İşlem ve Çeşitleri, İrade Açıklaması, İrade Beyanı ve Yorum, Hukukî İşlemlerde Şekil, Geçersizlik ve Geçersizlik Türleri, İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Halleri, İrade Sakatlığı, Gabin, Temsil gibi Kavramlar;  Kişiler Hukuku: Kişi, Kişilik Kavramları; Gerçek Kişiler, Gerçek Kişiliğin Başlangıcı, Sona Ermesi, Ehliyetleri; Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması; Yerleşim Yeri ve Hısımlık; Kişisel Durum ve Kişisel Durum Sicili; Tüzel Kişiler, Türleri, Kuruluşu, Ehliyetleri ve Sona Ermesi; Medeni Hukuk tüzel Kişileri (Dernekler ve Vakıflar), nişanlanma, nişanlanmanın sonuçları, evlenme, evlenmenin şartları, evlenmenin iptali, eşlerin hakları ve yükümlükleri, boşanma, boşanma sebepleri, boşanmanın sonuçları, velayet, mal rejimi konuları anlatılmaktadır.

 

 

 

AD-133 İDARE HUKUKU

İdare hukukuna giriş

İdare hukuku sistemleri ve Türk idare hukukunun yeri

İdare hukukunun uygulama alanı ve idare hukukuna ilişkin ilkeler

İdari teşkilat yapısı ve kamu tüzel kişiliği

İdari hiyerarşi ve idari vesayet

Merkezi idarenin başkent teşkilatı

Merkezi idarenin taşra teşkilatı

Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları

Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları

İdari işlemler - İdari işlem türleri

İdari işlemlerin unsurları (yetki)

İdari işlemlerin unsurları (şekil, sebep, konu ve amaç)

İdari işlemlerin icrası

İdari işlemlerin ortadan kaldırılması

Düzenleyici işlemler

İdari sözleşme türleri

İdari sözleşmelerin yapılması

İdari sözleşmelerin uygulanması ve sona ermesi

Kamu hizmeti kavramı ve ilkeleri

 

 

 

 

 

 

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

AD-102 ÖZEL HUKUK BİLGİSİ-II (MİRAS HUKUKU)

Yasal mirasçılık, mirasın paylaştırılması, mirastan feragat, mirasın reddi, ıskat, tereke, vasiyetname, miras sözleşmesi, muris muvazaası, miras nedeniyle ileri sürülebilecek haklar, nitelikleri ve açılabilecek davalar anlatılacaktır.

 AD-106 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

Bu ders, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alın maktadır. Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziya ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varyant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Son olarak ortaklıklar hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kolektif, komandit, anonim ve limitet ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri. ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.

AD-114 TÜRK DİLİ – II

Kelime bilgisi

Türkçedeki ekler ve eklerin birleşmesindeki esas kurallar

Cümle kurma

Cümleleri zenginleştirme ve yöntemleri

Cümle bozukluğunun nedenleri ve düzeltilmesi

İmla kurallarının ve noktalama işaretlerinin yanlış kullanımından kaynaklanan cümle bozuklukları

Kelimelerin anlamlarının bilinmemesinden veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan cümle bozuklukları

Cümle öğelerinin uyumsuzluğundan kaynaklanan cümle bozuklukları

Bilinçsizce kurulan devrik cümlelerin meydana getirdiği cümle bozuklukları

Kelimelerin sıralamasındaki hatadan kaynaklanan cümle bozuklukları

Konuşmada yapılan vurgu hataları

Resmi yazılarda uyulması gereken kurallar

 AD-116 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ – II

Lozan  müzakereleri ve Lozan Antlaşması.

İzmir İktisat  Kongresi ve Cumhuriyetin iktisat politikaları.

Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması.

Cumhuriyet ve demokrasi.

Siyasal devrimin sağlamlaştırılması ve  ulusal devlet.

Laiklik.

Demokratikleşme girişimleri ve tepkiler. (Şeyh Sait isyanı, İzmir suikastı girişimi, Menemen

Hukuk devrimi ve laiklik.

Genel değerlendirme.

 

AD – 118 İNGİLİZCE – II

1.  Meeting people –introducing yourself and others-possessive adjectives

2.  Present simple-Leisure activities-

3.  Present simple : All forms

4.  There is-there are-how many …..?

     Prepositions of place-some-any

5.  Things in the house( names of things).

     Directions-homes around the world

6.  Can-can’t: ability-request-permisson

7.  Was –were- could- reading text

     Countries and languages-on the phone

8.  Formal letter writing- questionnaire (preparation and reply)

9.  Past simple: regular forms-collocation

10. Past simple : irregular forms: reading

11. Vocabulary: relationships-speacial occasions-phonetic symbols

12. Reading text- speaking: getting information

13. Countable and uncountable nouns

      Like vs would like- much many

14. Midterm exams

 

AD-122 BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Bilgisayar teknolojilerini oluşturan temel bileşenler ve kavramlar, işletim sistemleri, uygulama programları, kelime işlemci programını kullanarak belgeler, formlar hazırlamak, tablolarla çalışmak, kelime işlemcide matematiksel formüller yazmak, zarflar ve etiketlere baskı yapmak, sınav kitapçığı hazırlamak, sunular yapmak, web sayfaları hazırlamak. Elektronik tablolama programında çalışma sayfaları oluşturmak, formüller ve işlevlerle belgeler hazırlamak, listeler ve grafikler oluşturmak ve yönetmek.

 

AD-130 MEDENİ YARGILAMA HUKUKU

Medeni Usul Hukuku, kişilerin maddi hukuktan kaynaklanan sübjektif haklarının talep edilmesi ve korunmasına hizmet eden bir alan olup, 3. sınıfta öğrencilere özel hukuktan kaynaklanan bu sübjektif haklarının ihlali halinde bu haklara ilişkin bulunabileceği koruma, yerine getirilme ya da tazmin taleplerinin nasıl talep edileceği ve bu yolla medeni usul hukukunun varmak istediği genel barışın sağlanması ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi işlenmektedir.

Medeni usul hukukunun bu kapsamı çerçevesinde, medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması ilk derece mahkemesinde görülecek yargılamaya ilişkin olarak işlenmektedir.

İlk derece mahkemesinde görülecek davalara ilişkin bu bilgilerin verilmesinden sonra ise, bunu istinaf kanun yolu ile yapılan değişikliklerin işlendiği kanun yolları, özel yargılama usulleri, geçici hukuki koruma olarak ihtiyatî tedbir yargılaması ve  tahkim konusu izlemektedir.

Belirtilen bu hususlar kapsamında öğrencilerin özel hukuka ilişkin öğrendikleri bilgiler, talep ve takip edebilme şeklinde yapılandırılmaktadır. Sübjektif hak iddiasının, hangi mahkemede, nasıl talep edileceği ve bunun için yargılamada dikkat edilmesi gereken noktalar, tarafların neleri yapıp neleri yapamayacağı gibi hususlar ve yargılama sonunda verilecek kararın kesinleşmesinin öğretilmesi ile medeni usul hukuku dersinin amacına ulaşılmış olunacaktır.

AD-132 İNSAN HAKLARI

Ders kapsamında işlenecek konular öncelikle insan hakları kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve türleridir.  Türk Anayasalarının insan hakları konusundaki yaklaşımı, 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler ile temel hakların sınırlanma rejimi ile ulusal hukukta insan haklarının korunması ele alındıktan sonra uluslararası hukukta insan haklarının korunması anlatılacaktır. Bu bağlamda ilk önce insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve bunlara ilişkin koruma mekanizmaları genel olarak anlatılacaktır. Ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özel olarak ele alınacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine devlet ve bireysel başvuru yolları, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas bakımından incelenme aşaması, Mahkeme kararlarının niteliği ve uygulaması ile Sözleşmede güvence altına alınan hak ve özgürlüklere yer verilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadı ışığında incelenecektir.

 

AD-136 SEÇMELİ (VERGİ HUKUKU)

1. Vergi ve vergi hukuku kavramı, tarihsel gelişimi, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi

2. Vergi hukukunun kaynakları

3. Anlatılan konularla ilgili olarak genel tekrar

4. Vergi kanunlarının zaman, yer ve anlam bakımından uygulanması

5. Vergi ilişkisinin tarafları (vergi idaresi, mükellef, sorumlu)

6. Vergilendirme süreci (vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili)

7. Mükellefin ödevleri, Vergi İdaresinin mükellefin ödevlerine uyup uymadığını denetlemesi (yoklama, vergi incelemesi, arama, bilgi toplama)

8. Vergi hukukunda süreler (tarh ve tahsil zamanaşımı süreleri ile diğer süreler)

9. Vergi suç ve cezaları

10. Vergi alacağının korunması için alınan tedbirler ve cebri icra usulleri

 

2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

 

AD-201 CEZA HUKUKU BİLGİSİ

Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi ile Ceza Hukukuna hakim olan diğer ilkeler,

Suçun Unsurları Dışında Kalan Koşullar: Objektif Cezalandırılabilirlik Koşulları, Önkoşullar, Kovuşturma Koşulları

Suçun Yapısal Unsurları: Tipe Uygun Eylem, Hukuka Aykırılık, Kusurluluk

Suça iştirak ve iştirak çeşitleri.

 

AD-203 İCRA HUKUKU

 I-İCRA TEŞKİLATI

A-   Asli organlar

1-    İcra dairesi

2-    İcra tetkik mercii

3-    Yargıtay’ın ilgili özel dairesi

B-   Fer’i organlar

1-    Mahkemeler

2-    Cumhuriyet savcılıkları

3-    Adalet müfettişleri

II-TAKİP YOLLARI

A-İlamlı takip yolları

1-    Para alacağına ilişkin ilamların icrası

2-    Paradan gayri şeylere ilişkin ilamların icrası

B-   İlamsız takip yolları

1-    Para veya teminat alacağına ilişkin haciz yolu ile takip

2-    Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip

a-     Menkul rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip

b-    Gayrimenkul rehininin paraya çevrilmesi yoluyla takip

3-    Kambiyo senedine dayanan haciz yoluyla takip

 III- İHTİYATİ HACİZ

 

AD-211 ADLİ TIP

 

Adli tıbbın konusu, önemi ve gelişimi

Hekimlerin adli görevleri ve bilirkişilik

Ölüm Bilgisi ( Tanatoloji)

Ölüm, klinik ölüm, hücresel ölüm, beyin ve beyin sapı ölümü, yalancı ölüm, ötanazi, ölüm halinin saptanması, organ transplantasyonu, yalancı ölüm, agoni.

Ölümün belirtileri, erken ve geç tanısı, ölüm zamanın tespiti

Ölü muayenesi, muayene tutanağı, adli otopsi

Ansızın ölüm, şüpheli ölüm ve doğal ölümler.

Oksijensizlik ( asfiksi) ölümü ( Ası, iple ve elle boğma, boğulma, suda boğulma )

Yaralar, yaraların sınıflandırılması, kesici ve batıcı alet yaralanmaları, künt yaralanmalar.

Ateşli silah yaralanmaları

Termal yaralanmalar, elektrik ve yıldırım çarpma yaralanması

Yaraların bölgelerine göre değerlendirilmesi, yaralarla ilgili yasal kavramlar.

Alkol kullanımı ve trafik kazaları

Kimlik belirtimi ve metodları

Kıl, kemik, leke incelemeler, yazı ve imza tetkikleri

Seksüel adli tıp, evlenme,  doğum ve düşükler

Cinsel suçlar, aile içi şiddet

Adli psikiyatri, çocuklar ve erişkinlerde cezai sorumluluk

Akıl hastalıkları ve zeka kusurlularda medeni ehliyet ve cezai sorumluluk

Adam öldürme infantisit suçu ve yasal kavramlar.

Adli toksikoloji, uyuşturucu, uyutucu ve alışkanlık yapan maddeler ve ilgili yasal düzenlemeler

Toksik gazlar, Cozehirlenmesi

Hekim sorumluluğu, taksirli (kusurla ilgili) suçlar

Adli raporlar AD-213 KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLERİ

 Katip sınıfından Adalet Memurlarının teşkilat içindeki yerleri ve genel olarak görevleri,

Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonları:

1)     Görevleri

2)     Disiplin cezaları

3)     Mali sorumluluk

Adalet Memurlarının genel olarak görevleri:

1)     Zabıt Kâtibi ve yardımcılarının görevleri

2)   Yazı İşleri Müdür ve yardımcılarının görevleri (HUMK ve Yazı İşleri Yönetmeliğine göre)

Yazı İşleri Müdürleri tarafından tutulacak kartonlar

İdari İşler Müdürlüğü

Adalet teşkilatı kalem işlemleri:

1)      Cumhuriyet Savcılığı (Tutulacak defterler –Kartonlar –Hazırlık soruşturması –İnfaz –İlamların hazırlanıp incelenmesi yani Mahkeme bölümü –İlamların yerine getirilmesi (Cumhuriyet Savcılığı bölümü) –İnfaz edilen ilamların Mahkemesine geri gönderilmesi

Adli Sicil

Adli Emanet Memurluğu (Görevleri – Tutulacak defterler ve kartonlar)

Ceza Mahkemeleri kalem işlemleri

1)     Duruşma hazırlığı safhası

2)     Duruşma safhası

3)     Şahsi dava

4)     Yargıtay’a başvurulması halinde yapılacak işlemler

Ceza Mahkemelerine ait dosyaların düzenlenmesinde yapılacak işlemler:

1)     Kayıt işlemleri (Tutulacak defter, dosya ve kartonlar)

2)     C. Mahkemeleri kalemince yapılacak diğer işler

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri yazı işleri:

1)     Tutulacak defterler

2)     İcra Tetkik Mercii’nde tutulacak defterler

3)     Mahkemelerde tutulacak kartonlar

Yargılama harçları:

1)     Başvuru harcı

2)     Karar ve ilam harcı (Maktu ve Nispi harç)

 Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’ne göre Yazı İşleri Müdürlerinin görevleri:

1)      Dava dilekçesini kabul ve ait oldukları defterlere kayıt işlemleri

2)      Hukuk ve Ticaret davalarının düzenlenmesi

3)      Duruşma tutanaklarının düzenlenmesi

4)      Kıymetli evrak ve senetlerin saklanması

5)      Mahkemeye gelen evrakın havale ve dağıtılması

6)      Dosyaların hâkimin tetkiki için hazırlanması ve liste

7)      Ara kararları gereğince yapılacak işlemler

8)      Tutanak ve senet örneklerinin verilmesi ve tasdiki

9)       Bilirkişi raporlarının tebliği

10)   Davaların birleştirilmesi ve ayrılması

11)   Hâkimin reddi

12)   Acele yazılacak kararlar

13)   Tanığın duruşma gününden evvel tanıklıktan çekilmesi halinde yapılacak işlem

14)   Harç işlemleri (İlam harcının tahsili – Yargıtay’ın hükmü bozmasından sonra ilam harcının nasıl tahsil edileceği)

15)  İlamların tebliği

16)  Yargıtay’a başvurulması halinde yapılacak işlemler

17)  Geri verilmesi istenilen belgeler hakkında yapılacak işlemler

18)  Mahkeme dosyalarının tetkik şekli

19)  İhtiyati tedbir kararlarının yerine getirilmesi

20)  Menkul ve gayrimenkullerin satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine ilişkin hükümlerin yerine getirilmesi

21)  Yılsonunda yapılacak işlemler

22)  İş cetvelleri

Ayniyat Talimatnamesi ve Emanet Ayniyatı

Ayniyat Muhasebesinin konusu ve görevleri

Demirbaş eşya ve döşeme muhasebesi:

1)     Tutulan defterler (Demirbaş Esas ve Demirbaş İcmal Defteri)

2)     Demirbaş eşyanın satışı veya imhası, kayıttan düşürülme işlemleri

3)  Demirbaş eşyanın kaybına veya kırılıp bozulmasına sebebiyet verenler hakkında yapılacak işlemler

Emanet Ayniyatı

İdari Yargılama:

1)     İdare Mahkemelerinin görevleri

2)     Vergi Mahkemelerinin görevleri

3)     Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri

İdari Yargıda yazı işleri :

1)     Tutulacak defterler

2)     Kartonlar

3)     Yazı işleri

4)     Harç ve masraflar

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri yönetimi:

1)     Kurum memurlarının görevleri

2)     Hükümlü ve tutukluların cezaevine kabulü ve yerleştirilmesi

3)     Tutulacak defterler  

 

AD-215 TEBLİGAT MEVZUATI

I- KAVRAM VE TANIMI, ÇEŞİTLERİ

A-    Kavram ve tanımı

B-    Çeşitleri

1-    PTT vasıtasıyla tebliğ

2-    Memur vasıtasıyla tebliğ

3-    Doğrudan doğruya tebliğ

4-    İlan yoluyla tebliğ

II- KAZAİ TEBLİGATIN

A-    Kime

B-     Ne zaman

C-    Nerede

D-    Nasıl yapılacağı

III- TEBLİGATIN YOK SAYILMASI

IV- USULSÜZ TEBLİĞ VE GEÇERLİ HALE GELMESİ

 

 

AD-219 DOSYALAMA ARŞİV

Dersin amacı; öğrencilere her türlü mahkemelik davalarda iş ve işleyişin takibi, evrakların dosyalama biçim ve düzeni gibi konuların akratılmasıdır.

 

AD-221 ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ

Türkiye’ de davaların UYAP üzerinden nasıl işlediği, Bilgisayar kullanımının gereği ve Mahkemelik davaların UYAP üzerinden nasıl takip edileceği konularında genel bir ders işleyişi ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 

AD-223 İDARİ YARGILAMA HUKUKU

İdari Yargılama Hukukuna giriş

Yönetsel Yargının Türkiye’deki gelişimi

Yönetsel Yargı Yerlerinin nitelikleri

İdari yargı mercileri (Özellikler, sınıflandırma, Danıştay ve İdare Mahkemeleri)

Görev dağılımı ve görev uyuşmazlıkları(Yargı düzeni Yüksek mahkemeler, görev ve hüküm uyuşmazlıkları)

İdari yargının görev alanı

İptal davaları ve önkoşullar

İptal davalarında iptal nedenleri

İptal davalarının sonuçları

İptal kararlarının yerine getirilmesi

Tam yargı davaları ile ilgili ilkeler ve önkoşullar

Tam yargı davalarında sorumluluk nedenleri

Tam yargı davasının sonuçları ve yargı kararlarının yerine getirilmesi

Yönetsel yargılama yöntemi ile ilgili ilkeler

Yönetsel yargıda görev ve yetki, merci tayini

Yönetsel davalarda taraflar

Dava açma süresi

Dava açılması ve şekle ilişkin koşullar-dava açmanın sonuçları

Yönetsel yargıda ispat yöntemi ve araçları

Davaların karara bağlanması

Yasa yolları 

Temyiz

İdari yargıda istinaf

İdari yargıda yargılamanın yenilenmesi

Açıklama-yanlışlıkların düzeltilmesi ve yargılama giderleri

Feragat ve kabul, çalışmaya ara verme, nöbetçi mahkeme

 

AD-225 MAHALLİ İDARELER

Merkezi İdare İle Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkilerin Düzenlenmesi (Mali Tevzin)

Bazı Ülke Uygulamalarında Mahalli İdareler Maliyesi (Mahalli İdarelerin Görevleri Ve İdareleri)

Türkiye’de Mahalli İdarelerin Gelişimi

Günümüzde Mahalli İdare Kuruluşları

Türkiye’de İl Özel İdareleri Maliyesi Ve İl Özel İdarelerinin Denetimi

Türkiye’de Belediyeler Maliyesi (Belediyelerin Gelir Ve Giderleri)

Türkiye’de Belediyelerin Bütçeleri Ve Denetimi

Türkiye’de Köy Maliyesi

Türkiye’de Mahalli İdare Birlikleri Maliyesi

Türkiye’de Mahalli İdareler Maliyesini Değerlendirme Ve Mali Önlemler

Mahalli İdareler Maliyesi Üzerinde İç Ve Dış Denetim

Belediye İşletmeleri, Harcamaların Sınıflandırılması

Özelleştirme Ve Mahalli İdareler

Genel Değerlendirme

 

2. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

 

AD-202 İFLAS HUKUKU BİLGİSİ

 I- İFLAS

A-    Adi iflas yoluyla takip

B-    Doğrudan doğruya iflas halleri

II- İPTAL DAVALARI

A-     İflas içi konkordato

B-     İflas dışı konkordato

 

AD-210 İŞLETME VE YÖNETİM

1-GENEL BİLGİLER

İşletmenin tanımı, amaçları, işletmenin fonksiyonları, işletmenin kuruluş çalışmaları,

İşletme büyüklüğü, işletmenin kuruluş yerinin seçimi.

2- YÖNETİM

Yönetimin tanımı, fonksiyonları, planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon,

Denetim  (kontrol), toplam kalite yönetimi.

3- ÜRETİM

Üretim ve üretim yönetiminin amaçları, önemi, başa baş analizi, başlıca üretim

şekilleri, üretim planlaması, stok yönetimi, kalite kontrolü.

4- PAZARLAMA

Pazarlamanın tanımı, önemi, pazarlama fonksiyonları, pazarlama araştırması,

tüketiciler, pazarlar ve özellikleri, Pazar bölümlendirme, mamul planlama ve

geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma, dağıtım.

5-FİNANSMAN

Finansın tanımı, kapsamı, fonların sağlanması ve fon kullanımı, finansal planlama, finansal analiz.

AD-212 İNFAZ HUKUKU

Bu derste, Türk Ceza Kanunu’nun yaptırımlar sistemine ilişkin genel açıklamalar yapıldıktan sonra, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile adli para cezasının infazı ile ilgili düzenlemeler 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun çerçevesinde incelenmektedir. Ayrıca, ceza evlerinin yapısı, türleri, mahkumların sınıflandırılması, hükümlü ve tutukluların hakları, cezaevlerinde hükümlülere uygulanan iyileştirici tedbirlerin neler olduğu da bu derste öğretilen konular arasında bulunmaktadır

 

 

 

AD-220 CEZA MAHKEMELERİ HUKUKU

Ceza muhakemesi hukukunun temel kavramları, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi kaynakları ve kaynakların yorumu

Ceza Muhakemesi Yasalarının zaman, kişi ve yer bakımından uygulanması

Soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri

Soruşturma evresinin süjeleri, iddia makamı

Savunma makamı

Delillerin toplanması, ifade alma

Tanık beyanı

Bilirkişi

Keşif, örnek soruşturma işlemleri

Koruma tedbirleri, AİHM kararları

Yakalama, AİHM kararları

Tutuklama, AİHM kararları

Adli Kontrol

Arama, elkoyma, AİHM kararları

Şirket yönetimi için kayım tayini

İletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı, AİHM kararları

Teknik araçlarla izleme, internet yayınlarına erişimin engellenmesi, tazminat

İddianame

Ön ödeme, uzlaşma

İddianamenin değerlendirilmesi

Kovuşturma evresi, yargılama makamı

Muhakemenin konusu olan uyuşmazlık, bağlantı

Muhakeme şartları, işlemler

Duruşma, AİHM kararları

Duruşma, hüküm

Olağan kanun yolları, Yargıtay Kararları

Olağanüstü kanun yolları, kararlar

Devlet ve mağdur ilişkisi

Özel muhakeme usulleri

Tali ceza muhakemeleri

 

AD-222 GENEL MUHASEBE

Muhasebe tanımı, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe hesabı, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları mizanlar, tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım hesaplar."Tekdüzen Muhasebe Sistemi" esasına göre işletmelerdi dönem içi işlemlerin muhasebeleştirilmesi, gelir tablosu ve genel geçici mizanın düzenlenmesi.

 

AD-224 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınırlandırılması, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evrakın zıya ve iptali; kambiyo senetleri; poliçe, poliçenin şekil şatları, poliçenin kabulü, devri, aval, poliçenin ödenmesi, karşılık ve sebepsiz zenginleşme, zamanaşımı; bono (emre muharrer senet), şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, şekil şartları, devri, aval, ödeme, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çek; Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilinin Korunması Hakkındaki Kanun’un esasları ve özellikle karşılıksız çeke dair hükümler. 

 

 

 

AD-226 İŞ HUKUKU

 İş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir. Toplu iş hukukunun içeriğinde ise toplu iş hukukunun genel kavramları, toplu iş ilişkilerinin önemi, batıda ve ülkemizde tarihsel gelişme, sendika hakkı, sendika kavramı, sendika üyeliği ve kurucusu kavramları, sendika özgürlüğünün uluslararası ve ulusal normlarla korunması, sendika hakkına ilişkin ilkeler, sendika özgürlüğü, sendikal üyelik ve sendikal faaliyet güvencesi, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendikaların organları ve oluşturulmaları, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona ermesi, konfederasyon ve uluslararası kuruluşa üyelik, sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların denetimi, faaliyetin durdurulması ve sona ermesi, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi itibarıyla uygulanması, toplu iş sözleşmesinin yorumu, ifası, hükümsüzlüğü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü (arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, yasadışı grev, lokavt kavramı, hukuki çerçevesi, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir.

 

 

 

 

 

AD-230 KAMU PERSONELİ HUKUKU

Dersin ana amacı öğrencilere kamu personellerinin tabii olduğu mevzuat iş ve işlemleri ile ilgili genel manada bilgilendirme ve değerlendirme,

 

AD-234 İNSAN HAKLARI YARGISI

İnsan Hakları Teorisi

Hak ve Özgürlük Kavramları

Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması

İnsan Hakları Kavramı

İnsan Haklarının Kaynakları

 İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

İnsan Haklarının Sınıflandırılması

Sivil ve Siyasal Hak ve Özgürlükler

Yaşam Hakkı

Ölüm Cezası Sorunu

Tıbbi Deneyler ve Organ Nakli

Kişi Güvenliği - Kölelik Yasağı

Düşünce Özgürlüğü - Din ve İnanç Özgürlüğü

 

AD 232 MEDENİ HUKUKU-II (EŞYA HUKUKU)

Eşya Hukuku dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet hakkı, çeşitleri ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve sınırlandırılması ile kat mülkiyeti kavramları oluşturmaktadır. 

 

 

 

AD 234 İNSAN HAKLARI YARGISI

İnsan Hakları Teorisi

Hak ve Özgürlük Kavramları

Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması

İnsan Hakları Kavramı

İnsan Haklarının Kaynakları

 İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

İnsan Haklarının Sınıflandırılması

Sivil ve Siyasal Hak ve Özgürlükler

Yaşam Hakkı

Ölüm Cezası Sorunu

Tıbbi Deneyler ve Organ Nakli

Kişi Güvenliği - Kölelik Yasağı

Düşünce Özgürlüğü - Din ve İnanç Özgürlüğü