Üniversitemize Ait Beş Adet Taşınmazın Kiralanması ve Taşınmaz Üzerinde Güneş Enerjisi Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve İdareye Devir Edilmesi İşi İhale İlanı

31.05.2024


T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

Üniversitemize Ait Beş Adet Taşınmazın Kiralanması ve Taşınmaz Üzerinde

Güneş Enerjisi Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve İdareye Devir Edilmesi İşi

İhale İlanı

 

1-   Dicle Üniversitesine ait Çatı, Otopark ve Arazi taşınmazlar üzerine kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için Diyarbakır İli, Sur İlçesi, 7567 ada 32 no.lu parsel üzerindeki 800 kWe Çatı, 2200 kWe Otopark ve 9900 kWe Arazi olmak üzere toplam 12900 kWe kapasitesinde 5 (beş) adet çağrı mektubuna sahip, projeleri onaylanmış, bağlantı sözleşmeleri imzalanmış Lisanssız Elektrik Üretimi yapacak Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Panelli Güneş Enerjisi Santrallerinin (ŞBGES) teknik özelliklerini, projesine uygun olarak temin koşullarını, kurulum ve montajını, şebekeyle senkronizasyonunu, sistemin tüm elemanları ile devreye alınmasını, dağıtım şirketi nezdinde geçici kabulünün yapılmasını, işletilmesini, bakımını, sistemin performans parametrelerini, garanti ve diğer hususlarını kapsar. İş bu kurulacak sistem çalışır ve bir bütün olarak yapılıp işletilip İdareye teslim edilecektir. Bu şartname, kurulum ve kurulum sonrası işletilmesi için sağlanacak teknik destek hizmetler ile diğer ilgili koşulları içerir. Foltovoltaik (FV) güneş panellerinin ve Güneş Enerji Santrali (GES) sistemlerinin Ek’li projeler ve Teknik Şartnamede belirtilen tüm kurulum işinin yanı sıra, sistemler için geçerli tüm ek donanım ve teçhizatının kurulumundan sonra, 15 (onbeş) yıllığına işletilmesi ve devir edilmesi ile tesislerin kurulacağı alanların kurulum ve 15 yıllık işletme süresince kiralanması işinin 10.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 51/g maddesi ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/c maddesi hükümleri çerçevesinde Pazarlık Usulü ile ihale yapılacaktır.

Güneş Enerji Santralinin (GES) Kurulacağı Lokasyonlar:

S.N.

UYGULAMA

MEVKİİ

YÜZÖLÇÜMÜ

GÜCÜ

1

Çatı Uygulaması

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

5.529,62 m2

300 kW

2

Otopark Uygulaması

Açık Spor Kompleksi

6.876,35 m2

800 kW

3

Çatı Uygulaması

Öğrenci Yaşam Merkezi

7.224,00 m2

500 kW

4

Otopark Uygulaması

Kongre Merkezi

11.618,34 m2

1400 kW

5

Arazi Uygulaması

Enerji Merkezi Yanı

149.836,28 m2

9900 kW

 

TOPLAM

 

181.084,59 m2

12900 kW

 

2-  İstekliler, ihale dokümanını Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırılacak 5.000,00 (beşbinTL) şartname bedeli karşılığında, mesai saatleri içerisinde, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü birinci katında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirler.

3-  İhale, 12.06.2024 Çarşamba günü saat 14.00’te Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Binası 2. katında bulunan Senato Odasında yapılacaktır. İhale saati, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

4-  İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ait geçici teminat bedelini yatırmaları gerekmektedir.  İhaleye ait geçici teminat tutarı; muhammen bedel olan 301.779.712,78 (üçyüzbirmilyonyediyüzyetmişdokuzbinyediyüzonikiTL,yetmişsekizkr)’nin %3’ü olan 9.053.391,40 (dokuzmilyonelliüçbinüçyüzdoksanbirTLkırkkr)’dir. Geçici teminat tutarı Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.

5-   Kiralama süresi, sözleşme tarihinden itibaren kurulum süresi hariç 15 (onbeş) yıldır. Kurulumun sözleşme tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Yüklenici tesis için alması gereken Geçici Kabul Belgesini, Sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ayda İdare’ye ibraz edemediği ve tesisi işletmeye alamadığı takdirde o tarihe kadar yaptığı yatırımlardan hiçbir ödeme talep etmeksizin sözleşmesi fesh edilerek, Kesin Teminatı irad kaydedilecektir.

Elektrik üretim tesisinin işletilmesi sonucunda üretilecek aktif elektrik enerjisi karşılığında yüklenici tarafından İdareye geçici kabul tarihinden itibaren KDV hariç en az %8 (yüzdesekiz) olmak üzere ihalede teklif edeceği oranda pay verecektir. İhalede artırım bu oran üzerinden yapılacaktır. En avantajlı teklifin belirlenmesinde, en yüksek oran baz alınacaktır.

Yüklenici İdareye, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren (181.084,59 m2 üzerine kurulan tesisin) yıllık KDV hariç 761.000,00 (yediyüzaltmışbirbinTL) arazi/yer kullanım bedelini İdareye ödeyecektir. İlk yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksinin (Yİ-TÜFE– oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedel olup; sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenecektir.

Ayrıca, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren işletmecinin her yıl elde edeceği yıllık gelirin (İdarenin gelir paylaşımından düşürülen indirim tutarından sonra kalan kar payı) %5’i (bindebeş) oranında enerji verimliliği projesi kapsamında İdarenin belirleyeceği yerlerde yatırım yapmayı taahhüt eder.

İdare, yükleniciye tesisin faaliyete geçtiği tarihten sözleşmenin bitiş tarihine kadar tesisten üreteceği aktif elektrik enerjisini Üniversitenin tabi olduğu son kaynak tedarik tarifesinin aktif enerji bedeli üzerinden ihale sonunda belirlenen gelir paylaşım bedelini düşerek fatura edilen tutarı aylık olarak ödeyecektir.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi 20 Ocak 2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna ait “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”in 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği gibi hesaplanır. Üniversitemizin tabi olduğu tarife gurubunun veya mevzuatın değişmesi durumunda hesaplama, tabi olunan tarifeye veya ilgili mevzuat değişikliğine göre yapılacaktır.

6-  Güneş Enerji Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve Devredilmesi işinin ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde, uhdesinde ihale kalan istekli, ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.

7-  Güneş Enerji Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve Devredilmesi işinin ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları ihaleye ait hazırlayacakları teklif zarfını en geç 12.06.2024 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü birinci katında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saatinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-  Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

9-  İhaleye Katılabilme Şartları:

9.1-Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,

9.2-Kanuni ikametgâh belgesi,

9.3-Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

9.4-İmza sirkülerinin vermesi:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişim ve konsorsiyumu oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

9.5-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,

9.6-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesinin verilmesi:

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

9.7-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin verilmesi,

9.8-İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile konsorsiyumu oluşturan taraflara ait Konsorsiyum Sözleşmesi,

9.9-Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, vezne alındısı veya süresiz teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

9.10-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir belge,

9.11-İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

9.12-Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı’ndan ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kayıtları da eklenecektir. (Tüzel kişi olunması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)

9.13-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan Üniversitemizce tahakkuk ettirilen (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi,

9.14-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

9.15-İş bitirme belgesi; İstekli son beş yıl içerisinde toplamda en az 5.000 kWe Güneş Enerji Santrali (GES) yaptığına dair belge. 

10. Teklif Mektubunun Hazırlanması Ve Tekliflerin Verilmesi:

Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Aktif elektrik satış fiyatı üzerinden yüklenici İdareye KDV hariç en az %8 (yüzdesekiz) oranında pay vererek bu oran üzerinden teklifini artırarak sözlü olarak verecektir. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

11. Kesin Teminatın Geri Verilmesi:

   Tesisin tahmin edilen yatırım bedeli üzerinden alınan 301.018.712,78-TL’nin %6’sı olan 18.061.122,80-TL’lik kesin teminat tutarı, tesisin kurulumunun sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde usulüne göre yapılıp geçici kabulü yapıldıktan sonra 2886 sayılı Kanunun 56. maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmek koşuluyla 12 (oniki) ay sonunda yükleniciye geri verilir.

   Taşınmazın 15 (onbeş) yıllık kiralama bedeli olan toplam KDV hariç 11.415.000-TL’nin %6’sı olan 684.900,00-TL’lik kesin teminat kısmı ise taahhüdün yerine getirildiği anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye ve yapılan yüklenicilik, işleticilik faaliyetinden doğan herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve tesisin Üniversitemize kesin kabulü yapıldıktan sonra 2886 sayılı Kanunun 56. maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmek koşuluyla yükleniciye geri verilir. 

    12. İrtibat:

a

İdarenin Adı

Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b

Adresi

Dicle Üniversitesi Kampusü, Rektörlük Binası, 1.Kat SUR/DİYARBAKIR

c

Telefon Numarası                     

0 (412) 241 10 09

d

Elektronik Posta Adresi            

emlak@dicle.edu.tr

e

İlgili Personelin Adı-Soyadı/ Unvanı

1-Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ-Öğretim Üyesi (Teknik)

2-Mehmet Şefik DORU-Daire Başkanı (İdari)

3-Adalet IŞIKTAŞ-Emlak Müdürlüğü Birim Sorumlusu (İdari)

f

İstekliler, ihaleye ilişkin diğer bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.